Az Est, 1915. június (6. évfolyam, 153-181. szám)

1915-06-01 / 153. szám

Budapest, 1915 * 1^Bdld * junius 1. * ' . ’ „­VI. évfolyam *1 103. szám. Előfizetési draft: Égé SM 4or0mmm- W.~ Irofem Wélcoro­n. — korona Negyedévre­­ — — 440 korona Egyes­í f4m dra a fővárosban és a vidéken 0 fillér. Wien* ben & fillér. *b Megjelenik délután #­ Politikai napilap Felelős szerkesztő .* Miklós JInbor A drágaság­ ­ Budapesten ma már akkora, hogy­­a lakosság túlnyomó részének rendes megélhetése tökéletesen ki van zárva. A legegyszerűbb élelmicikkek is olyan drágák, mint más időkben a dúsgazdag ínyencek falatjai voltak. Exotikus áron adják a krumplit, a főzelék­félét, a tejet, a zsírt, a lisztet, a hús pedig olyan drága, hogy maholnap már karátszámra árul­ják. A szegények és a közép­­sorsúak már átkozódnak Buda­­esten. Három, négy és ötszáz arona jövedelemmel tökéletesen­­lehetetlen megélni. Már­pedig a túlnyomó többségnek ennyi ke­resete sincsen. Ma tehát együtt küzd a napszámos, a hivatalnok s a szerényebb jövedelmű orvos, ügyvéd, mérnök. Az elefánt nem tűri bőrén nagyobb közönynyel a legyet, mint a hatóságok ezt az álla­potot. Senkinek eszébe nem jut, hogy tán még sincs ez így rend­ben. Nincs egy invenciózus fej, a­mely valami jó ötletet ter­melne, nincs egy lelkiismeret, a­mely fellázadna, nincs egy fele­lősség, a­mely cselekedni köte­lességének tartaná. Jobb sorsra érdemes örömmel olvassuk, hogy a világ leggazdagabb országában, Angliában a háború kezdete óta néhány fillérrel drágult a kenyér, s közben nem veszszük tudomá­sul, hogy nálunk háromszoros ára van a kenyérnek nevezett vályognak, s hogy ennek is csak az ára van meg, de maga a kenyér sehol sincsen. Igaz, ostromlott vár vagyunk. De az ostrom gyűrűjén belül a világ egyik legáldottabb földje terem. Ma is terem, dusabban, mint tegnap. Miért mégis e szé­gyenletes drágaság ? A termelők, a közvetítők s a kereskedők rossz ösztönei korlátlanul burjánozhat­­nak. Mindent megad a termé­szet: gabonát, főzeléket, állatot. Csak adminisztrálni nem tudjuk kincseinket. Ha csak egy ener­gikus ember volna, a­ki érti a hivatását, m­indez nem történhetne meg, ötlettel, ember­séggel, szigorúsággal el lehetne rendezni, hogy senkinek ne kell­jen nélkülöznie. De közömbös és tehetetlen emberek kezelik a drá­gaság aktáját. Ugyanakkor, mi­kor megterhelnek bennünket, a­mit mindenki szívesen vállal, nem gondoskodnak fánkről. Nem lenn elkeseredni­falat kenye­­, ezen eléggé Harminc és feleseink bombázzák Przemyslt Cs. és Mr. sajtóhadiszállás, május 31. * (Az Est hadi tudósítójának távirata) (A sajtóhadiszállás jóváhagyásával) Legnehezebb tüzérségünk most érkezett meg Przemysl alá és azonnal elkezdte működését. Ezzel a helyzet természetesen javunkra lényegesen meg­változott. Seregeink most patkóalakban veszik körül a várat. A patkó, a­mely Lemberg felé van nyitva, néhány­­nappal ezelőtt még egy fekvő­ »U« betű formáját mutatta, de azóta két végét északról és délről erősen benyomták lassan tért nyerő csa­pataink. A harminc és feles mozsarak a mai napon már nemcsak Przemysl erődeit lövik, hanem észak felől bombázzák a Grodek felé vivő vasúti vonalat és utakat is. S eddig semmi jel nem mutat arra, hogy az oroszok ki akarnák üríteni a várat. Dacára hogy egyetlen menekülési útjük már tűz alatt áll, erősen védekeznek a mi régi erődeink romjain és főként újabban csinált földműveikben, a­melyek szétrom­­bolása nem könnyű feladat. MOLNÁR FERENC: A sieniavai ellentámadásról Cs. és Mr. sajtóhadiszállás, május 31. (Az Est haditudósítójának távirata) (A sajtóhadiszállás jóváhagyásával) A főként Sieniava környékén megindult orosz támadások jelentő­sége iránt érdeklődve, illetékes férfiútól a következő felvilágosítást kaptam: — Az oroszok kényszerhelyzetbe jutottak, mikor a San melletti állásaikat is áttörtük és átléptünk a folyón. Vagy ott kellett hagyniok azonnal Przemyslt és elhúzódniok kelet felé, vagy mindenáron ellen­­támadást indítani, hogy Przemysl orosz életét legalább meghosszabbít­sák. Ez oly természetes volt, hogy itt senkit sem lepett meg. Sőt napról­­napra várták a hírt az orosz ellentámadásról, még­pedig épp arról a helyről, a­honnan jött. Az orosz erősítések Sieniava környékén támadtak, mert ez a vidék a győzelmes Mackensen-sereg oldala. Támadásuk teljesen elszige­telt akció maradt és mint ilyen is megbukott, mert a Sanon nem tudtak átjönni. Minden mostani erőlködésük Przemyslnek szól, még pedig nem katonai célzattal, hanem mert az entente országainak nyilvánossága előtt Przemysl igen kényes kérdés. Ezt a városnevet az orosz hadvezetőség túlságosan népszerűvé tette nemcsak Petro­­gradban, hanem Párisban és Londonban is. A diadalt hirdető cikkek és fényképek egész özönével árasztotta el a világot, a­mikor Przemysl kapitulált. Ez a reklám kezd most nagyon kellemetlen lenni rájuk nézve. Przemysl most nem ereszti őket. A vár miatt áldozzák fel sikertelen ellentámadásokban embereik olyan tömegét, a­minőt a Kárpá­tokban küldtek húsvétkor vágóhídra.­­Sieniavánál minden átkelési kísérletük vérbe fúlt és a szövetséges seregeket sem a körülzárásban, sem a kelet felé való nyomulásban nem tudják megakadályozni. MOLNÁR FERENC. Szerkesztőség­i Őrt* kerület, Miksa*utca. 9* 99* Kiadóhivatal a Vt­• kér Erzsébetek őr u.9 SC. Flóktkiadó hivatalok s V», Vilmos császár-at tő• mw’t ’ és /£­., Váci*utca 92» jelenben t M­­pplinger str. 29. Egy nagy francia gőzös pusztulása Montreux, május 31. (Az Est kiküldött munkatársának távirata) A Matin jelenti: A Cham­pagne nevű gőzös Saint-Na­­zairenél zátonyra futott. Kilenc­­száz utast megmentettek, a hajó súlyosan megsérült. V. M. * A Champagne 6726 tonnás gőzös, havrei kikötőhöz tartozik és a Cie, Generale Transatlantique tulajdona. A Times a dunajecmenti csatákról Montreux, május 31. (Az Est kiküldött munkatársá­nak­­táviratai Londonból táviratozzák. A Ti­mes Ivangorodban tartózkodó tudó­sítója jelenti: A szövetséges sere­geknek támadása a Dunajecnél pél­dátlan a történelemben. Három sor­ban voltak felállítva az ellenséges ütegek. Elől a tábori tüzérség, az­után a tarackok és végül a nehéz ágyuk. A gránátok egész orkánja zúdult az orosz centrumra és form­á­­ lisan megsemmisítette azt. Ugyanez a tudósító azt jelenti, hogy Varsóban is állandóan rossz hírek vannak el­terjedve arról, hogy az oroszok nehezen megszerzett galíciai pozí­cióikat kénytelenek voltak­ feladni. Vészi Margit. A Majestic elsülyesztése Montreux, május 31. (Az Est kiküldött munkatársának távirata)­ A párisi Journal jelenti: A Majes­tic védőhálóval volt felszerelve a tor­pedók ellen, de úgy látszik hogy a modern torpedók átszakítják a védő­hálókat. A német tengeralattjárók valószínűleg az Északi-tengerről men­tek a Dardanellák elé, vagyis 3500 tengeri mértföldet tettek meg. Az új tengeralattjárók állítólag 5000 mért­­földes utat képesek megtenni. V. M. A szövőmunkások kizárása Montreux, május 31.­­ (Az Est kiküldött munkatársának ávirata) Londonból táviratozzák: Lancas­hire vidékén a szövőmunkások sztrájk­kal fenyegetőznek, ha tízszázalékos béremelést nem kapnak. A gyárosok kijelentették, ha a munkások hétfőn nem kezdik meg a rendes munkát, akkor valamennyi gyárat bezárják. Ez esetben száznegyvenezer munkás maradna­­,enxér nélkül, v V. Ak.

Next

/
Thumbnails
Contents