Az Est, 1915. augusztus (6. évfolyam, 214-244. szám)

1915-08-01 / 214. szám

Budapest, 1915 * Vasárnap * augusztus 1. Előfizetési árak : Egész évre . — ró.2. korona Félévre ........ .. 0. korona Negyedévre*.... 4.SO korona Megjelenik délután Egyes szám ára az országban 6 fill., A Ausztriában S fill. Minden közleményünk utáni nyomása tilos. Politikai napilap Felelős szerkesztő : Miklós Andor VI. évfolyam, # 2/4 szám. Szerkesztőség­­ VII. kerület, Miksa*utca 8. Sff. J kiadóhivatal : VII. ker., Erzsébet­ körút 20. Fiók*kiadó hivatalok: V., Vilmos császár­ út 14. 13. és IV., Váci­ utca 12. Wienben: Wipplinger str. 29. Az őrök legfőbb bíró helytartója a háború évforduló­ján letérdelt az egy esztendő halotthegyére, erre a legszentebb oltárra s a világ urai felé for­dulva igy könyörgött: »Mennyei Atyánk, Isten szent nevében és Jézus akaratából, a kinek meg­szentelt vére az emberi meg­váltás dija volt, könyörgünk nek­tek, a­kiket az Isteni Gondviselés nemzetek élére állított, vessetek véget ennek az iszonyú gyilko­lásnak« . . . »Áldott legyen az, a ki először veszi kezébe az olaj­ágat és jobbját nyújtja az ellen­ségnek olyképpen, hogy meg­felelő békepontokat kínál.« Váj­jon ki lesz az alázatos fiú, a­ki lehajtva koronás fejét a pálma­ággal megjelen, hogy felvegye az Ég áldását ? »A világ egyensúlya és a nem­zetek üdvhozó és biztos nyu­galma a jog tiszteletére és a kölcsönös jóakaratra, valamint a mások méltóságának tiszteletére sokkal inkább van alapítva, mint a fegyverek tömegére és a ret­tenetes erődhálózatra.« Egy utó­pisztikus világ remek himnusza a pápa kézirata, egy olyan jövő dicsőítése, a­melyben nem a fegyverek fogják terrorizálni a világot, »hanem a méltányosság és igazság csendes és serény tanulmányozása« tartja egymás keblén az embereket. Olyan a pápa felszólítása, mint a Múzsák és Géniuszok gyászos felvonulása. Minden szava fekete fátyolt húz maga után. Valami egészen új, komor szertartás teszi fenségessé, kimondhatatlan meg­rendítő és magasztos beszéd, telve az élet csodálatával, az ember s munkája megbecsülésével. A világ nagyobbik fele ellen harcolva, a véráztatta Lublin elfoglalásának mámoros napján, a diadalnak oly magas lépcsőjén állva, a mi fülünk befogadja a szent szavakat. Mi győztesek va­gyunk s nem először mondjuk, hogy a további vérontás céltalan, mert a katonai helyzetet semmi­féle földi hatalom meg nem tudja már változtatni. Ellenséges népek konok vezérein múlik, hogy »a népek testvérisülve a szeretetten, a tudományban, a művészetben és iparban való békességes ver­senyhez« visszatérjenek. Mi a pápai szivárvány szép szalagját zászlónkra kötöttük annak jel­­képezésére, hogy győzhetetlen kardunkat az istenfélelem hüve­lyében hordjuk. Az s»@32A feladják Warséi FraweSa és lapok jelentése. 33y©sa: Lapok is szükségesnek Sas-Sjáfc %WarsS­íkiüruléséE Stockholm, julius 31. (Az Esi rendes tudósítójának táviratai Azzal a péSeywárS fraíwafavas cáfolattal szem­Sisn, Ssoffjf a németek által megkásíitoSC SPm Izsiszk és Rosaa traess* is erönölti, harsévi nyari városok, a szigorúan semleges SLosk* holtais Tidningsn megjegyzi, hogy a nevetett hét hely még az angol és francia térisépeken is mint erődítmény van feltüntetve. Ugyanennek a lapnak jjelentik­ Párisiból, Stagy a francia sajtó Varsó bevételét hosszban állónak tekinti, de reméli, hogy az oroszoknak sikerülm fog elkör­elni a bekek­ltelést. Erfk, London, július 31. Id­evaló lapok pétervári tudósítói egybehangzóan jelentik, hogy a k­o­­­c­­­i harctéren megérett a katonai helyzet a végső dön­tésre, ha ugyan még nem következet be a végső döntés. .Valamennyi angol laptudósító megállapítja, hogy Varsó eleste küszöbön van. London, július 31. A Morning Fest pétervári tudósítója közli lapjával, hogy az or­osz had­vezetőség elhatározta a varsói erődítéseknek a Visztula mentén való kiürítését, mert csak így lehet megakadályozni, hogy a németek áttörjék az orosz frontot. Ezt a tervet a szövetségesek hadvezetősége is helyesli, minthogy minden más szempont háttérbe szorul a frontáttörés lehetősége mögött. London július 31. A Times katonai szakértője úgy méltatja a német hadvezetőség haditervét, mint a hadi stratégia mesterművei. A be­­kerítési terv felülmúlja azt, a­melyet a japánok M­u k­d­e­nnél hajtottak végre. Ha az oroszoknak nem sikerül a sjiyementől északra küszöbön álló döntést erőteljesen és gyorsan elhárí­tani, akkor a németek Vilna ellen fognak vonulni és természetesen az a veszedelem fenyegetné az orosz hadsereget, hogy visszavonulásuk útja el volna vágva. A németeknek ez a terve a háború óta a legveszedelmesebb, a­mit az oroszok ellen kezdtek. Rotterdam, július 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Times már egész rvsistan foglal­kozik Varsó feladásának eshetőségé­vel. Varsó elvesztése — mondja az angol lap — nagy erkölcsi csapás lesz az ententenart, de a fődolog az, hogy az orosz hadsereg mint harci egység sem­ellen maradjon. Az oroszoknak szinte lehetetlen volt, hogy a keleti teng­ytől égés­ Buko­vináig jól felszerelő, erősek marad­­­­nak. A magyarok meg az osztrákok száz meg száz csapatot irányítottak a megtámadott pontokra ; a németek ké­pesek arra, hogy bármilyen helyen túl­áradó erövel, tüzérségi csapatokká támadjanak. Az oroszokat most az­­át­törés veszedelme fenyegeti. Varsó ki­ürítése sokkal jobb, mintha védekezés­sel nagyobb veszélynek tennék ki magukat. A helyzet még javulhat, Varsó orosz kézen maradhat, de a tudósító nem tudja elképzel­n­, hogy hon­nan kaphatnának az oroszok erősítéseket és mun­íciót, hogy Varsót tartsák. A T­u is katonai munkatársa Fal­­kenhayn nagy felvonuláisi­k tervét zse­niálisnak mondja, mely a japánok mukdeni példájához hasonlít. Macken­sen célja az, hogy az oroszokat le­csalják északról, mialatt a n­yelek hirtelen nagy csapatokat vontak össze. Ha Behívót nem tartják fel, akkor az ellenség eléri Vilnát és az oroszok visszavonulási útját elzárja. A háború kezdete óta ez a legnagyobb veszedelem. N­m sokkal optimisztikusabban ír a többi angol lap sem. A »Daily Mail« azt írja, hogy a németeknek Blonne megkerülésével északra történt előnyo­mulása okozza Varsó kiürítését. Az oroszok centruma azonban már új állá­sokat foglalt el és erkölcsi k­eretében nincs meggyöngítve. Oroszország mindaddig fürgén fog ide-oda manőv­­rírozni, a­míg elegendő muníciója nem lesz az offenzívára. A »Daily Chronicle« azt írja, hogy a kimerült ellenség Lengyelországot lakatlanul és eltipszlilva fogja találni. Van Dyl, Rotterdam, július 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Az orosz lapok mind Varsó és a Visztula vonal sorsával foglalkoznak. A Rjecs azt írja, hogy jóllehet Varsó és a szomszédos területek helyzete elég kedvező, az orosz hadvezetőség mégis ki­ szándékozik üríteni. A Ruszkij Invalid szerint okvetlenül fel kell adni azt a taktikát, a­mely Varsót minden­áron védeni akarja. A Novoje Vremja is szükségesnek tartja Varsó kiürítését, de véleménye szerint ennek nem kell azonnal megtörténnie, mert hátha az ellenség nem tudja folytatni offenzívá­­ját. A legkritikusabb a helyzet — írja ez a lap — a Narev—Grubieszov­­vonalon, a­hol a németek szívósan tá­­­madnak. A Narev melletti csata nor­málisan fejlődik. V. D. Megbukott a japán kormány Rotterdam, július 31. h /Az Esi rendes tudósítójának távirata­ Tokióból jelentik: Politikai kö­rökben nagy feltűnést kelt az a vád, a­melyet gróf Oura belügy­miniszter ellen e­meltek, mely sze­rint a választások alkalmával vesz­tegetett. Oura bukása magával rán­totta az egész japán kormányt, a­mely már be is adta lemondását. V. i). Venizeloszt még nem fogadta a király Berlin, július 31. ( Az Est rendes tudósítójának távirata) A Lokalan tiger elemni Athénből. Minden híreszteléssel ellentétben meg kell állapítanunk, hogy a­mióta Venizelosz a kormányról lemondott, a király még nem fogadta. A koronatanácsról szóló hírek is valótlanok.

Next

/
Thumbnails
Contents