Az Est, 1915. október (6. évfolyam, 275-305. szám)

1915-10-01 / 275. szám

Budapest, 1915 * Péntek * október 1 Előfizetési árak: Egész évre.........­ /2.— korona Félévre ................. 9.— korona Negyedévre ~ .... 4.SO korona •% Megjelenik délután * Egyes szám ára az országban « filt., Ausztriában S fü­le •Minden közleményünk után• nyomása tilos. Politikai napilap felelős szerkesztő : Miklós Andor VI. évfolyam * 275 szám* Szerkesztőség : üli. kerület, Miksa*utca 8. sz. Kiadóhivatal: üli. ker., Erzsébetek urai 20. Fiók*kiadóhivatalok 1­0., Vilmos császár­ út 14. sz. és IV., Váci*utca 12. Wienben : Kohlmarkt 7. Hagymakoszorú­ s fog függni az emblémák között, a mai háború emlékjelei között. Győzelmi jelvénye lesz ama elő­kelő családoknak, a­melyek ala­pítója a háború nyomorában legendás vakmerőséggel győzte le az emnikérők seregeit és va­gyonokat csiholt ki éhségtől szik­rázó szemükből. Hagymaszagú vagyonok keletkeznek most és címerek rajzolódnak fel, a melyek palástját hagyma fogja össze és abból nő ki kardos karja a vitéz­nek, a kinek oly jó áron lehetett eladni a hagymát.. . Ezt a hagyma-hőskölteményt jól meg kell jegyeznünk magunk­nak. Hogyan hajtották föl a k­örösfeagyné fl­.:awh t-izerr­i­­rre: »••• év alatt ; olvasni kell,, hogyan szerzett egy Teitelbaunt nevű galíciai, egy év alatt több száz­ezer koronát hagy­maspekuláción, hogyan számolja egy másik, Széll József nevű ur, napról-napra vagyona növekedését, csak azzal, hogy a háború kezdetén néhány Vaggon hagymát tett raktárba. .Jobb az értékpapírnál, szebb a gyöngynél. Egy koszorú hagyma. A ZMrt most két napja figyel­jük. Két nap alatt két koronával emelkedett az ára a raktáron lévő ártatlan disznózsírnak, csak azzal, hogy a raktárban fekszik és romlik. Hogy lesz még az élelmiszerekkel, meddig emelke­dik az áruk, arra vagyunk ki­váncsiak. A háború elején rendeletet adtak ki, hogy az élelmiszerek jogtalan és aránytalan drágítása kihágásnak számít és a rendőrség a drágítót lecsukhatja. Nincs könnyebb, mint megállapítani, körülbelül mennyibe került annak a termelőnek, kereskedőnek az áru és mennyiért adja el, jogos-e a haszna, vagy pedig bűnösen mértéktelen. Nem hallottunk azonban még egyetlen ily drágító letartóztatá­sáról. Nem hallottuk, hogy a Teitelbaumokat és Széll Józsefe­ket, a­kik háromszorosát keresik annak, a­mennyit a föld maga, a hagymájukat termett föld ér, csak megfenyegették volna ! És a többi Teitelbaumokat és Széll Józsefeket — mert a baj igaz oka e két tiszteletreméltó család magasabb ágaiban bújik — a nagybankos, a nagybirtokos, a városi és politikus, trösztöket és érdekköröket vezető Teitelbaumo­­kat és Széll Józsefeket csak meg­­­­kérték volna, hagyjanak bennünk­eket élni! Jr bolgár offenzívát október második hetére várják Ji francia kormánylapok véleménye , Berlin, szeptember 30. (Az list rendes tudósítójának távirata) Genfiből jelentik a Berliner Tageblatt- ital:: A francia kormány lapjai élénken foglalkoznak azzal a kérdéssel, várjon az athéni korm­ányy meg fogja-e engedni minden feltétel nélkül, hogy a szövetséges csapatok partra szánjanak Szalon­ikiben és hogy a görögök támogatni fogják-e­ az átvonuló csapatokat. A Temps és a Bet­­t rar istén azt hiszi, hogy erre a kérdésre igennel lehet felelni. A lapok szerint haladék­, dánul ki kell használni azt az időt, a­mi október második hetéig még rendelke­­zésre áll, mert a szófiai hírek szerint ekkor fogják átlépni I­­din­ánd király csapatai a szerbiai Tim­ok-határt, és ha ezt az időt n­e hasz­nálják ki, a bolgárok Gevgelinél elvágnál­ a Vardar vasutat és meg­szakítanál: az összeköttetést egyrészt Szerbia és­­Ny­agat-Európa, más­részt Szerbia és Görögország között és a Gevgelitől alig hetven kilomé­terre fekvő Szalonikit komolyan veszélyeztetnél:. el kelt, hói)// asz/assak Konstantin király minden aggodalmát arra nézve, hogy Görögországnak gyors elhatározással Szerbia és a négyesszövetség illetté kell állnia. A Journal des Debuts azt hiszi, hogy a n­ég­yesszö­vetség most naír nem tartozik Bulgáriának semmi kártérítéssel még akkor se, ha az most visszavonná a­ mozgósítási, intézi­ édesekét. A bukaresti szerződés teljes egészében fennáll. Rosszul ismeri Bulgáriát az, a­ki azt hiszi, hogy Bulgária vágyait a Tardar-folyó baljakztjáinak és Ka vállánál, birtoka teljesen kielégítené. Ke. Az entente csapatainak partraszállítása Szalonéiban Berlin, szeptember 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Milánói lapoknak jelentik Péter­várról. Orosz diplomáciai kö­rökben azt hiszik, hogy az­­­utente csapatoknak küszöbön álló partraszál­lása Szalonikiban jó hatással lesz a bolgár kormányra, a­mely talán még meggondolja magát, mielőtt végzetes lépést tenne. A szalon­i­ki­­ partraszállásra kiszemelt csapatokat a Málta s­z­i­­g­etén és az E­g­y­i­p­t­o­m­b­a­n összegyűjtött tartalék­o­k­­b­ó­l alakítják meg. Olasz csapatok is részt fognak venni az expedícióban. Az orosz csapatok részvételéről még nem döntöttek, mert a szövetségesek ebben a kínos kérdésben semmiféle nyomást nem akarnak gyakorolni Oroszországra. Ke: A görög mozgósítás nehézségei Bukarest, szeptember 30. ( Az Est rendes tudósítójának távirata) A Minerva jelenti : A görög moz­gósítás rendesen megy végbe és mint­egy nyolc-tíz nap múlva véget ér. Már a mozgósítás első napján intéz­kedtek, hogy minden rendelkezésre álló csapat a görög-macedón határra menjen. A görög vasutaknak tudva­levően sok nehézségekkel kell meg­­küzdeniök, elsősorban azért, mert kevés vonat áll rendelkezésükre, má­sodsorban a­miatt, mert a vonatok nagy kerülővel közlekednek.A csapat­­­szállítás gyorsítására a kormány úgy intézkedett, hogy a bevonuló katonák egy részét kereskedelmi gőzösükön szál­lítsák rendeltetése helyére. Hír szerint a görög király, a­mikor Bulgária mozgósításáról értesült, ezt mondta Duzmanisz vezérkari fő­nöknek : — Most elkövetkezett a pillanat, a­mikor a mi hadseregünket is mozgó­sítani kell. A király még aznap aláírta a moz­gósítási parancsot. Berlin, szeptember 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Tägliche Randschau-nak jelen­tik Londonból: A Daily Telegraph athéni értesülése szerint Görögor­­szágban már kétszázezer ember van fegyverben. Ötvenezer görög már idén van Amerikából és más országokból. A csapatok fővezérletét Miklós her­ceg, a király öcscse fogja átvenni. Franciaországból és Hollandiából már elutaztak a görög katonaköte­lesek. Ke. Görögország annektálja Imbroszt, Tenedoszt és Epiruszt Berlin, szeptember 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A V­o­s­s­i­s­c­h­­­­­­e­i­l­u­n­g-nak jelentik t­ü­it­é­n­d­e­t . Az a királyi dekrétum, a­mely Imbrosz, Tenedosz és Castello Iliza szigeteken elrendelte a választást, nagy feltűnést kelt, mert ezt a lépést az említett szigetek an­nexiójának bevezetéseként tekintik. A s­z­igetek a­n­­n­e­x­i­ó­j­á­t r­ö­v­i­d i­d­e­nt i­­t­v­a k­ö­vetni fogja É­s­z­a­k­i - I­­n­t­r­u­s­z a­n­­ti a­x­i­ó­j­a i­s. Ke. Bulgária leszerelését kíván­ják a görögök Ter­in, szeptember 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Athéni jelentések szerint a görög kormány nem tartja megnyugtató­nak azt a nyilatkozatot, a­melyet az athéni bolgár követ­­ett. Csak a bol­gár hadsereg leszerelése változtat­hatná meg Görögországnak pontosan megállapított magatartását. Ke. A bolgár pénzügyminiszter lemondott A válságot már elintézték .Szófia, szeptember 30. ( Az Est rendes tudósítójának távirata) A Toncsev pénzügyminiszter le­mondásával előidézett részleges kor­mányválságot már elintézték. A kor­mány majdnem változatlanul helyen marad, bár a végleges döntés még nem történt meg. Malinov tegnapi ötórás audienciája a királynál csak informatív jellegű volt. Malinov ki­fejtette véleményét a helyzetről, melyet a király a legnagyobb figye­lemmel hallgatott meg. Ur. Alex. Bulgária mindent készpénzzel fizet Szófia, szeptember 30. (Az Est rendes tudósító­jának­­ávirata) Az ország pénzügyi helyzete olyan szilárd, hogy a hadsereg valamennyi rekvirált tárgyal és állatot azonnal, készpénzben fize. Dr. Alex,

Next

/
Thumbnails
Contents