Az Est, 1915. november (6. évfolyam, 306-335. szám)

1915-11-01 / 306. szám

Előfizetési árak: Egéssa corm. ..•••. /tf.— korona Félévre 6.­­ korona Negyedévre 4­50 korona «· Megjelenik délután *•­­Politikai napilap ••• Szerkesztőség­i 9//. kerület, Miksa*utca 8. end­rei adóhivatal 1 9//. szer., Erzsébetek­örut 20* Fióktki a­dó hivatalok­­ Egyes szám ára az országban 45 fill»» Ausztriában 3 fill• Minden közleményünk után• nyomása ticcs. FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR D.­ Vilmos császár-ut 14. ism és IV., Váci utca 12. Wienben s Kohlmarkt T. V. György balesete az entente legújabb és legnevezetesebb harctéri esemé­nye. Az angol főhadiszállásnak a király balesetéről kell egy pár napig jelentéseit komponálnia. Az angolok királya lebukott lo­váról. Ez a tragikus zuha­nás nagyon keserves grimace-t ránt a szövetségesek arcain, na­gyon kínos hatást csinál világ­részeken végig, nagyon de nagyon vigasztalan történelmi pech ez a romló-bomló entente kapkodó és reménytelen harcai között. A fronton esett meg V. György­­gyel ez a gonosz és groteszk véletlen, mikor szemlét tartott Angliának hősi halálra ítélt fiai fölött. A bálvány megingott, az angolok királya, India császára, Ausztrália és a szigetek és a tengerek ura, Oroszország és Franciaország hatalmas barátja, Görögország oltalmazója, Szerbia védnöke és Németország ádáz ellensége egy hadifestőknek való történelmi pose-ból hátra­­hanyatlott, lebukott a lóról és a hátára vágódott a földön. Az angol udvar, a nagy angol vezérkar, Poincaré és a hiú és bánatos Páris kit, mit átkoznak most jobban ezért a királyi bal­­szerencséért, várjon a szelíd és nevelt hátaslovat, a­mely meg­bízhatatlan volt, vagy a csapatok egetverő hurráját, vagy a ka­tonák elragadtatását, a­melylyel sipkáikat feldobálták a paripa szeme előtt, vagy talán azt a tolakodó német gránátot, a­mely­­lovat és királyt ijesztően közel süvített a levegőben az angolok frontján ? Az Isten tudja, mi történt, de megesett ez az űrlovas­­blamázs és V. György ez alatt a végzetes háború alatt hamarosan nem igen fog a csapatok elé lép­tetni, hogy megjelenésével lelket öntsön az angol hadseregbe. Az angol király állapota az esés óta igen komoly, s egy ember testi fájdalmai, láza és sebei fölött nincs helye a kár­örömnek és a gúnynak. Nincsen szükségünk gonosz és hazug örömökre s diadalujjongásra a betegen fekvő angol király felett. Győzelmeink és eredményeink megadják nekünk azt a fölényt, hogy igazak legyünk és az el­múlt és visszajövendő civilizált világ emberi hangján" szóljunk. Nagylelkűen elnézhetünk világos és biztos küzdelmünkben a vé­letlen ómenek fölött, a­melyek ellenségeinket megborzongatják. A törökö­t elsüllyesztettek­ egy francia tengeralattjárót A Magyar Távirati Iroda jelenti Konstantinápolyból. A Dardanelláknál egy francia tengeralattjárót elsülyesztettünk. A hajó legénységét elfogták. Az új francia miniszterelnök Briand is meg akarja semmisíteni a német militarizmust Rotterdam, október 30. /As Est­re,idős tudósító]írnak távirata) A Time­s­nafe jelentik Parisból. Briand, az új francia kor­mány elnöke így nyilatkozott: — Szövetségeseinknek és ellenségeinknek egyformán nyomatékosan tudtára akarom adni, hogy a kormány­változás semmi tekin­tetben sem jelent politikai változást. Franciaország politikája ebben a szóban van összefoglalva: győzelem. Béke a győzelem után — ez a jelszava és ez kell hogy a jelszava legyen min­den francia kormánynak. A béke alatt azt értem, hogy állíttassék vissza minden országnak a joga arra, hogy saját életét élje, saját kultúrájának szolgáljon, a­nélkül hogy szomszédainak jogait megsértené. Győzelem alatt értem a német mili­tarizmus elpusztítását. Van Dyl. 1amn ápolták a kamarát Rotterdam, október 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Reuter-ü­gynökség jelenti október 30-áról. A francia kamarát elnapol­ták november 4-ikére. Ekkor a kor­mány bemutatkozik és elmondja prog­­rammját. Ezen az ülésen interpellá­ciók is lesznek a Franciaországban tartózkodó németek és osztrákok ügyében. V. D. Jt Briano-kormány fo­gadtatása a párisi sajtóban Rotterdam, október 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Journal des Débats kissé barát­ságtalanul foglalkozik az új ko­­­rm­ánynyal. Úgy véli, hogy ez a kor­mány túlságosan nagy ahhoz, hogy eredményes munkát végezzen. A többi lap a kormányt általában »a nemzeti védelem és a szent egység kormányának« nevezi. V. D. Báris, október 30 (Havas) " A lapok az új minisztérium össze­tételét élénken kommentálják. Ki­fejezik azt a reményüket, hogy az új minisztérium valamennyi tagja szem előtt tartsa az új egységet. A lapok rokonszenvet előlegeznek az új minisztériumnak, de elvárják tőle, hogy Franciaország óhajait a győ­zelem és a haza jólétének előkészítése tekintetében teljesítse. Megegyezően hangoztatják a lapok, hogy a mi­nisztérium mindennel rendelkezik, a­mi az ország megnyugtatására, a szövetségesek felbátorítására és az ellenség nyugtalanítására szükséges. Az új kormány első tanácskozása Páris, október 30. A Havas-ügynökség jelenti: Briand miniszterelnök ma délelőtt Poincaré elnöknek bemutatta az új miniszte­reket és államtitkár­okat. Az ezt kö­vető minisztertanácson a miniszte­rek eszmecserét folytattak a politi­kai és a katonai helyzetről. A kor­mánynyilatkozatot a hétfőn dél­előttre kitűzött minisztertanácson fogják megállapítani és kedden Poin­caré elnöknek bemutatni. Lyon, október 30. A Progrés jelenti Parisból. Joker képviselő törvényjavaslatot nyújtott be, a­mely kimondatni kívánja, hogy a tárcanélküli miniszterek képviselői díjaikon kívül ne kapjanak fizetést. A szalonikii csapatok a frontra vonulnak Lyon, október 31. A Progrés jelenti S­z a l­o­­n i­k i b­ó­l. Az angol csapatok pa­rancsot kaptak, hogy vonu­lj­­­nak a frontra. A parancs az angol táborban nagy elégültséget keltett. A görög parlament nyugodt munkája Szófia, október 30. ( Az Est rendes tudósítójának távirata­ Athénból jelentik. A török tulaj­don elkobzása miatt támadt kama­rai vita elintézését a tegnapi ülésen egy bizottságra bízták, a­mely a mi­niszterelnökből, a belügyminiszter­ből, az igazságügyminiszterből, a ka­mara elnökségéből és Venizeloszból áll. Dr. Alex­ Zaimisz nyiattkozata az olaszokhoz való viszonyról Berlin, október 31. ( Az Est rendes tudósítójának távirata) A Vossische Zeitung-nak jelentik Luganóból. A Gazella del Popolo at­héni tudósítója beszélgetett Zaimisz miniszterelnökkel. Az újságíró hivat­kozott arra a veszélyes befolyásra, a­melyet a görög sajtónak Olasz­ország elleni támadásai előidézhet­nek. A miniszterelnök azt válaszolta, hogy Görögországban nincs semmi­féle sajtócenzúra és ő meg van győ­ződve, hogy mindkét ország politi­kusainak jószándékával a kölcsönös viszonyt javítani lehet. Tagadja, hogy a két ország között a kereske­delmi flotta versenye és mindkettő­nek a Földközi-tenger keleti részével szemben támasztott igényei miatt valami ok lenne a viszálykodásra. — Görögországban — folytatta a miniszterelnök — emlékeznek arra a szíves barátságra, a­melyet a krétai kérdés alkalmával Olaszország tanú­sított. A tizenkét sziget ügye min­den esetre szívéhez nőd minden görögnek. Arra a kérdésre, hogy milyen ma­gatartást tanúsítana Görögország, ha Olaszország beleavatkozna a há­borúba a Balkánon, Zaimisz kitérő választ adott. Ke.

Next

/
Thumbnails
Contents