Az Est, 1915. december (6. évfolyam, 336-365. szám)

1915-12-01 / 336. szám

Előfizetési árak: Egy hónapra~ 2.— korona Negyedévre ~ ~ 5.— korona Egész évre~­­ ~ 20.— koro­na Politikai napilap Szerkesztűség( DII» kerület, Erzsébet*körut 9 Kiadóhivatal­­ VII., Erzsébet'kiírut /ff—20. ■% Megjelenik délután. •­ Fiókkiadó hivatalok: Egyes szám ára az országban. 1 5 f'MSc, JAusztriában és fi­t* Minden közleményünk után* nyomása tilos FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS JÁNDOR V., Vilmov császárját 14. SZ* és IV., Váci­ utca /2. XVienbsm. : I., Kohlmarkt 7• Megpofozták az izgága Miilét, s mintha ez a nyakleves nagyobbat csattant volna, mint a pofonok általában. Sőt mintha villámlott volna is ez a pofon s fényénél egyszerre megláttuk azt az igazságot, hogy egy-egy jó helyre ültetett pofon­nal talán el lehetett volna ke­rülni az egész világháborút. Kép­zeljük el, hogy Szaszonov, Grey, Poincaré és D’Annunzio háborús terrorjára a békepártiak pofonok­kal felelnek. És ha Pasics ősz szakállát megrángatják s a két zöld Karagyorg­yc-kölyköt el­náspángolják, alighanem kijó­zanodtak volna valamennyien. Most csak várjunk türelmesen, ki tudja, hátha a román parla­mentben véletlenül megtalálták a háború orvosságát. Ki tudja, hogy nem a kellő dózisban adagolt pofon-e ez a csodaszer ? A há­ború követelése mindig csak né­hány emberről ragad rá a na­gyobb tömegekre. A fertőzés a bacillus-gazdáktól származik. Ha a bacillus-hordozókat ártalmat­lanná teszik, akkor elejét vették a pusztító járványnak. Mille urat tehát úgy kell tekinteni, mint egy kísérleti nyulat­, a­kit egy eddig gyógyíthatatlannak hitt betegség ellen most feltalált szé­rummal oltottak be. Ha csodaszer lesz is a román orvosság, sajnos, már elkésett. A világ már nem tudja hasznát venni, jelentősége csak odahaza Romániában lesz neki. A román beavatkozás veszélye ma már mi­nimumra szállt alá. Kitűnt, hogy ilyen kis országok és ezeknek kis seregei semmi eredményt nem tudnak elérni. A románok maguk mondják, hogy ha a mi győztes seregeink ellen jönnének, hadsere­gük biztos pusztulását j­elentené. Románia soha nem lehet elég hálás azok iránt, a­kik elszánt bölcseséggel makacsul megma­radtak a semlegesség mellett. A katonai küzdelem májusban vég­képpen eldőlt. A központi ha­talmak győzelme kétségbevon­hatatlan. A háborút a kétségbe­esés és a­ gonoszság húzhatja meg, de a győzelmet többé senki el nem veheti tőlünk. A­ki elébe áll, hogy föltartóztassa, az öngyilkos­ságot követ el. Jól tudják ezt azok, a­kik Románia sorsát ke­zükben tartják, s azért Isten és emberek előtt felelnek. Romániára tehát több a szerencsénél, ha a háborút megváltotta egy jó he­lyen alkalmazott nyaklevessel. Sallwitz csapatai mesértetek Oszkfibbe A bo­gdrefc éirsása fölénye Monasztir és Pin­&p körüli Lugano, november 29. /A: Es! rendes tudósítói­­nak távirata) L& Corriere (ie!la Ssrá­nah­­ei«iraSEa« azalomiEtiEifiS!­Bi p.apSe’osseálIliSotSt SBJefiSe­isEpaSak hely­­set« nagyon komoly. A második bolgár hadsereg nyolc­­vanezer embere Siomersfare fenyegeti a szövetségeseket. Pritep és honasztir kaizatt SCSO szerb harcol négyszer annyi bolg­r­gérral. A távolság itt a francia frontrér 30 kilométer. Azt hiszik, hogy itt a bolgárok A­S fognak törtii és ezzel elvágják a szövetséges csajsaiok­ útjét. Sailwitz­el$3 csapatai megérkeztek $is*ka*Sstve. Előnyomulásukat a vasútvonal megkönnyíti. Támogatja a tüzet a harmadik bolgár hadsereg, melynek tartózkodási helye ismeretlen. Sorrail tábornok az ő kis seregével, melynek nagyobb része még Szalonikiban van, nem lesz képes d­ionéilsni a nagy táma­dásnak és kétségtelenül görög fö­ídre fog szorulni. A második bolgár hadsereg a gosztivári völgyön át vonul 3l®FG. " . A szerb hadsereg rettenetes utakon, feneketlen sárban, híd nélküli hegyi patakokon vonul át Albániába. Élelmiszere nincs, Irigy a hideg és erősen havazik.­­ La. Az olasz sajtó az Isonzói harcok nehézségéről Lugano, november 29. (Az Est rendes tudósít­ósának távirata) Az olasz sajtó, úgy látszik, az Isonzo-arcvonal elleni offenziva abba­hagyására készíti elő a közvéleményt. Tegnap óta nagy cikkeket közölnek a modern offenziva óriási nehézségeiről és az ellenséges hadállások hatalmas előnyéről, a­melyeken a minduntalan megújított rohamok megtörnek. Az eddig kifejlett legnagyobb erőfeszítésekkel csak jelentéktelen eredményeket lehetett elérni. La. Mit kért az entente Görögországtól Berlin, november 29. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Genfből jelentik: A francia sajtó még mindig nincs egészen megelé­gedve Görögország magatartásával. A Temps fájdalmasan panaszkodik, hogy Görögország még mindig nem határozta el magát, hogy a nemes entente mellé álljon. A Figaro és a Port Parisim pedig kíváncsian várja a görög kormány cselekedeteit. Szku­­ladisz és az entente képviselői között még két fontos részletkérdésben tár­gyalások vannak. Az entente azt kí­vánja, hogy Görögország egészítse ki a szalonikii vasútvonalak személyze­tét, hogy az entente-csapatok jobban­­ használhassák a vasutakat. Az en­tente másik kérése az, hogy a görög szigetek partjait átkutathassák, hogy felderítsék a német tengeralattjárók állítólagos támaszpontjait. A­míg eze­ket a kívánságokat Görögország nem teljesíti, addig a görög kereskedelmi hajózás ellen elrendelt megszorító intézkedéseket sem lehet egészen megszüntetni. Ec: A görögök, bíznak a békés megegyezésben Rotterdam, november 29. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Athénből táviratozzék. Hivatalos körökben élénk mozgolódás észlel­ hető, de a kormány és a diplomácia körében azt mondják, hogy semmi ok sincs a nyugtalankodásra, mert az entente nem akarja kényszeríteni Görögországot a semlegesség feladá­sára. Bíznak benne, hogy a katonai természetű ügyekben megtalálják a megoldást. V. D. Mago ú­yjelentős a szerve­s visszavonulásdi*öi Rotterdam, november 29. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Lloyds jelenti Athén­ből. A szerb kormányt és a diplo­máciai kart a legközelebbi napokban Szku­tariba várják. A szerb f­ő­e­r­ő kénytelen volt visszavo­nulni az albán határon át és szál­lító eszközök hiányába­n a rossz utakon el kellett hagynia nehéz tüzérsé­gét. Az albán határral párhuzamo­san a szerbek új állásokat foglalnak el. Palazzóval megvan az összeköttetés. V. D. Hóviharok Szaloniki körül Rotterdam, november 29. (Az Est rendes tudósítójának­ távirata) Szalonikiból jelentik . Az entente­­csapatok frontján a helyzet a leg­utóbbi két nap alatt nem változott. Az angol fronton nyugalom van. A tél a rendesnél korábban állott be és hóviharok akadályozzák a had­műveleteket. Szaldáidban már nyolc év óta nem volt ilyen korán havazás, V. D. Berlín, november 1O. (Az Est rend­­psltójának távirata) A X c ni p/3 B nikli távirata sze­rint a bolgár a francia angol csapatok között , rendkívül erős havazás következtében most­ nincse­nek rendszeres összeütközések. Tízezer albán munkást alkalmaztak, hogy sietve elkészítsék a visszavonulás útját a szerbeknek a Dibra—Ljuma vidéken, Ke. Török csapatok a Sinai-félszigeten Lugano, november 29. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Ciornale d’Italiá­nak jelentik Kairóból, hogy Suezből egy angol cirkálóflotta ment Akabába, a­hol ellenséges csap­at mozdul­at­ok­at ész­leltek. La,­iw Akaba kikötőváros a Sinai-félsziget keleti partán

Next

/
Thumbnails
Contents