Az Est, 1916. január (7. évfolyam, 1-31. szám)

1916-01-01 / 1. szám

Budapest, 1916 * Sző Hibát * január 1L VII. évfolyam * 1. szám. tUöfizetesi arak: Egy hónapra* 8.— korona Negyedévre­­ • 5.- korona Égése évre­ • • 80.— korona Politikai napilap Szerket­tőségi DÍJ« kerület, Erzsébet*kurat 9b Kiadóhivatal­­ VII., Erzsébet «Stör at 13—90* ■% Megjelenik délután •­ Fi­ók,kia­dó hivatalok­­ Egyes szám­ára az orsaergban © Iliim, Ausztriában & fi.k­. Minden közleményünk után• nyomása tilos FELELŐS SZERKESZTŐ : MIKLÓS ANDOR Dm. Vilmos császár­ ui M. Mk és IV., Váci.utca 19. Zelenben­­ Kohlmarkt 7. A cseh sólyom szárnyaszegetten, átlőtt szív­vel zuhant fellengző röptének magas pályájáról a sáros földre. Az osztrák belügyminiszter fel­oszlatta a cseh Sokol-egyesületet. A Sokol, sólyom, a cseh lélek sebesszárnyú vágyát jelképezte, az olthatatlan epedést Orosz­ország után. A Sokol-egyesület a monarchia szlávjainak e vesze­delmes ábránd sólyomszárnyait adta, s lent Szerbiában a Narodna Odbrana, Csehországban a Sokol­­egyesület kotyvasztotta a titkos szereket, a­melyek a politikai kuruzslók kezében oly nagy állam­­veszedelemmé lettek. A feloszlató végzés megokolása ezt mondja: »A cseh Sokol­­szervezet a háború kitörése előtt érintkezést tartott fenn a kül­földdel s ezzel táplálta az Orosz­ország és Szerbia iránti testvéri érzést. Ennek az államellenes vi­selkedésnek következései csak a szerbiai és oroszországi háború során mutatkoztak különböző irányban«. Hogy ez utóbbi mondatnak mi az értelme, az, sajnos, nem szorul bővebb magyarázatra. Idehaza, de különösen künn, a különböző frontokon mindenki véresen tisz­tában van vele. A feloszlató végzés utolsó mondata így szól : »A szláv Sokol-egyesületek szövetségét, melynek Prága a székhelye, anti­­monarchikus és antidinasztikus tendenciák miatt föloszlattuk, mert ez az egyesület is állam­veszedelmes­. Ha már most meggondoljuk, hogy évtizedekig mily nagy és félelmes hatalom volt a cseh Sokol, hogy a monarchia életé­ben mennyire virágzott, főleg a magyarság rovására, akkor jog­gal kell elkeserednie a magyar­ságnak, mert a sok kegy, a­mi csőstül hullott a cseh terroris­tákra, hadseregben, politikában, gazdasági életben, nagy részben a mi rovásunkra érte a »felség­áruló propaganda« űzőit. Ma­gyarország nemes egysége, min­den próbát kiállott férfias meg­bízhatósága most utólag nagy erkölcsi elégtételt kapott a cseh szokolisták megbélyegzése által. Nem szeretnénk, ha megcsalna bennünket az a remény, hogy Ausztria ezzel a lépésével köze­lebb jutott annak felismerésé­hez, hogy a monarchia életét csak a vele tökéletesen egyenjogú­­­­sított, erős és hatalmas Magyar- I ország tudja biztosítani. Újabb részletek a szalonikii csata előkészületeiről Szaloniki, december 29. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Az angolok, miután attól tartanak, hogy a törökök részéről támadás éri őket Egyiptomban, csapatokat von­­nak el a balkáni frontról. Ma nagy csapatszállítmány indult el innen Alexandriába. A franciák tovább folytatják a csap­atszállítást a balkáni frontra. Mivel Szaloniki kikötője túl van zsúfolva, úgy a csapatokat, mint a mund­ószállítmányokat nem Szalonikiban teszik partra, hanem a Kalkidike-félszigeten, a­melynek partján több helyen kirakodó­ mólókat és hida­kat építettek. A macedóniai fronton az erődítési munkálatok be vannak fejezve. Most nagy gyorsasággal Szaloniki meg­erősítésén dolgoznak. A frontról semmi olyan hír nem érkezett, a­miből arra lehetne következtetni, hogy a németek és a bolgárok részéről már közvetlenül fenyegetné az entente seregeit az a támadás, a­melyet különben itt egész biztosan várnak. Az entente, miután a Görögországgal való tárgyalások meghiúsultak, most azzal akarja Görögországot megfélemlí­teni, hogy a görög kereskedőket zaklatja. A görög hajókat a tengeren megállítják és átkutatják. Ezzel szemben Sár­­ail tábornok figyelmet tanúsít a görögök iránt. Arról értesülök, hogy rendeletet fog kiadni, a­melyben minden tisztnek és minden katonának meg­­parancsolta, hogy a görög tisztek iránt megfelelő tiszteletet tanúsítsanak. 1. I. A­z entente követelései a görög kormánytól Berlin, december 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Az athéni Embros foglalkozik az entente-nak Görögországgal szem­ben támasztott újabb követeléseivel. Az entente tiltakozik az ellen, hogy a Szalonikiból Bulgáriá­ba vezető vasút még min­dig közlekedik, továbbá csa­patok partraszállítására két görög kikötőváros átengedését is követeli. A lap kijelenti, hogy a görög engedékenység már el­érte határát. Az entente kü­lönösen az új választások óta tel­jesíthetetlen igényekkel lép fel. Most már nem hiány­zik más, mint hogy az entente azt követelje, hogy a görög kormány hagyja el székhelyét és a szerb kor­mány példájára költözzék át vala­melyik entente-országba és ott nyu­godtan várja meg, míg Görögország önállósága teljesen megszűnik. Ke. Olasz jelentés a durazzói tengeri csatáról Rotterdam, december 31 (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Durazzo melletti tengeri ütközetről természetesen az olaszok is adtak ki hivatalos jelentést, a­meln azonban az eseményeket az olaszok szája­­ize szerint adja elő. Eszerint a Lika nevű hajó legénysé­gének egy részét, a­kikről a mi jelentésünk is beismeri, hogy ittem voltak valameny­­nyien megmenthetők, elfog­ták és az olasz hajóit sértet­ lenül tértek haza. Az olasz jelentés ezenkívül közli azt a valószínűtlen hírt is, hogy egy olasz torpedózuzó lelőtt egy ellenséges repülőgépet. Van Dyl: A francia vörösker­esetesek és repülők Szerbiából Olaszországba érkeztek Lugano, december 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Megérkezett Olaszországba Albá­nián keresztül a Szerbiába küldött francia egészségügyi különítmény, összesen nég­yszázötvennyolc személy, közötte sok szerb. A csoporttal húsz francia vöröskeresztes ápolónő ér­kezett, velük jött a különítmény ve­zetője, Mondesir tábornok is. Val­jé vától Szkutariig gyalog tették meg az utat. A Corriere della Sera jelentése sze­rint az egészségügyi különítmény­­nyel több szerb tiszt is Olaszor­szágba érkezett, közöttük tíz repülő­tiszt, azután megérkezett a francia automobiltestület sok tagja is. A katonák egyenruhája teljesen leron­gyolódott. La, az entente közös politikai tanácsot tervez Lugano, december 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Secolo párisi jelentése szerint Briand azon fáradozik, hogy a négyesszövetség politikai vezetésé­ben is olyan egységet teremtsen, mint a katonai kérdésekben, és ezért a közös hadügyi tanács mintájára, közös politikai bizottságot óhajt szer­vezni. Franciaország és Oroszország már beleegyezett a dologba, Angliá­val most folynak a tárgyalások és számítanak Olaszország csatlako­zására is. La. Az olaszok Albániában Lugano, december 29. ( Az Est rendes tudósítójának távirata) Zupell olasz hadügyminiszter és Sonnino külügyminiszter hosszasab­ban tárgyalt az albán kérdésben. La. Rotterdam, december 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Szalonikiból több utas Santi Qua­­rantába érkezett és elmondotta, hogy a valonai olasz sereg egyes különít­ményei közelednek az epiruszi határ­hozr­á. Da

Next

/
Thumbnails
Contents