Az Est, 1916. február (7. évfolyam, 32-60. szám)

1916-02-01 / 32. szám

Budapest, 1016 * 1^&dd * február A Jhiófizetési árak­­ egy hónapra• . kormnm Negyedévre »­­* 5.— korona Egész évra~ « „ SO.— korona •ft Megjelenik délután m Politikai napilap FII. évfolyam * 32. szám. Szerkesztőség­i VI. kerület, Erzsébet­ körut t. Kiadóhivatal a OH. Erzsábetkörút fő—20* Fiótckiadóhivataloka Egyes szám­ára az országban « /*«"•, SZasztridban Q fitt* Minden közleményünk után• nyomása illas Felelős szerkesztő: Miklós Andor 9« Vilmos császárját /4. is d­íj IA­, Váci»utca 12. Wienben­­ /.* Kahlmarkt 7» Szerencsétlenség történt ma korán reggel egyik dunai propellerrel. A ronda öreg kis lélekvesztő mégegyszer annyi utast vett fel, mint a­mennyi fizikailag ráfér és áldott vé­letlen, hogy az eset nem lett óriási tömegkatasztrófa. A kö­zönség már régen mozog, elége­detlenkedik a propeller ellen. És mindenki vele mozog, a­kinek mákszemnyi érzéke van a köz­érdek iránt. Sajnos, a főváros vezetői vagy oly magasan, vagy oly mélyen trónolnak, hogy a tömeg moraja nem hallatszik el hozzájuk. De az ír, lehet, hogy fülük bejáratát a közöny vattája sáncolta el minden panaszkodó szó elöl. Majd a boncolásnál ki­derül. Egyelőre annyit tudjunk, hogy a propellerrel szemben a közönség mindig elvesztette a pőrét. A­ki azért panaszkodott, hogy az un­dok, dühös kis hajók tönkre­teszik a Duna két partját, mert agyon füstölik és telekormozzák, azt kinevették, fejére legyintet­tek . Ugyan ne kényeskedjen az úr ! A­ki úgy találta, hogy ezek a hitvány lélekvesztők életsüszé­­derinesen rozogák és kicsinyek, azt fölényesen szintén kinevet­ték . Nem szégyenli magát, gyáva ? Igazában pedig nem is lehetett kinek panaszkodni. A propeller egy családi részvénytársaságé. Annyira családi­­ részvény­társa­ság, hogy a főváros sincs benne. Ez a családi társaság tavaly nyolc millió utast fuvarozott tizenhárom rongyos kis karika­túra járművén. Ezek az adatok mutatják, hogy nem holmi bagatell ez a propolet­­ügy. Már csak rengeteg jövedel­mezősége miatt is megérdemelné, hogy a főváros és a közlekedési Ügyosztály törődjön vele. De tö­rődik ? A szerződések és szabá­lyok, melyek a főváros jogait meghatározzák, oly bonyolultak, hogy hozzányúlni sem mernek. A mi lelkiismeretünk ebben a kérdésben is tiszta. Számtalan­szor felhívtuk az illetékesek ügyei­met a propeller abszurd állapo­tára. Természetesen hiába. Talán­­ mai szerencsétlenség, a­mely­nek nagysága e percben még nem­ ismeretes, megmozdítja Pa­tó Pálék­at. De lehet, hogy lelki­ismeretük betonja ezt a terhet is elbírja s tovább is mosolyog­nak a gyávákon és finnyásokon, a­kiknek aggodalmaik és pana­szaik voltak­ a lélekvesztők ellen. Párisban ismét Zeppelint jeleztek Rotterdam, január 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Párisból táviratozzák. Vasárnap este 9 óra 30 perckor ismét riadót fújtak, mert Zeppelin közeledését jelezték. Minden óva­­toss­ági intézkedést megtettek. V­i.­ligi: Újabb részletek a szombat esti támadásról Lw.ja.no, január 30. (Az Est rendes tudósítójának táviratot) d A szombat esti párisi Zeppelin-támadásról a Carriers della Será-nak a következőket jelentik Párisból: Szombaton este kilenc óra harminc perckor egy Zeppelin közeledését jelezték. Azonnal riadót fújtak s minden vilá­gosságot eloltottak. Repülőgépek szálltak fel és cirkáltak a fényszórókkal megvilágított éjszakában. Ji Zeppelin tizen­három bombát dobott le. A bombák néhány kilométerre a város közepétől estek le, egymástól nem nagy távolságra. Jiz áldozatok száma rendkívül nagy. A sűrű köd, a­mely a várost körülbelül 860 méter magasságban borította, hatástalanná tette a fényszórók működését és megaka­dályozta a védőágyuk használatát. Edéne ház pusztult el. La­ Rotterdam, január 30.­­Az Est rendes tudósítójának távirata) A Reuter-ügynökség párisi jelentése szerint a Zeppelin tizenhárom bombát dobott le és nagy károkat okozott. Az első távirat hat, a másik kilenc ház elpusztulásáról és hét halottról s huszonkét sebesültről szól. V. o. Rotterdam, január 11. f Az Est rendes tudósító­jának távirata) Parisnak azt a városrészét, a hat a Zeppelin-tám­adás történt, igen sűrűn lakják a munkások. 31ősz a lakosság/ naif!/ többsége asszony, gyermek vagy öreg ember. A párisi lapok koszáért kiálta­nak. A lakosság nem nyugodlan, de tidit titkolja, hogy elégedetlen Pária védelmével. Hozzá­teszik azonban, hogy szombaton este ködös idő volt és nehezen lefülelt volt rá megakadályozni, hogy a Zeppelin Párist elérje. Csodálkoz­nak, hogy a ledobott tizenhárom bomba csak huszonhat embert ölt meg. Poincaré­­ elnök kétszer megláto­gatta a párosnak aisz­ a részét, a­hová a bombák leestek. Egy öt emel­tes ház elpusztult, V. St, Keverdum­, január 30. ( Az Est rendes tudósítójának távirata) A Zep­edin-tá­ma­dásról a Th­uler­­ügynökség még a következőket je­lenti Párisból: A nép a bordevar­­élokra, özönlött, hogy a „nagyszerű látványban gyönyörködtek". Az előadásokat a riadó után sem szüntették be sehol se. A párisiak csak kiváncsiak volna­, de non jeltek. Az egyik, helyen lő áldozata­­­­ótt a támadásnak, egy másik he­lyen három asszony és két gyermek pusztult el. A sebesültek száma 82. Több francia légi jármű üldözőbe vette a Zeppelint, de az nagy ma­gasságba­n eltávozott. Egy későbbi Beider-jelentés sze­rint 24 férfi és 16 nő halt meg, legalább 28 férfi, 16 nő és két gyermek sebesült meg. V. I­. Berlin, január 31.­­ Az Est rendes tudósítójának távirata) A Deutsche Tageszei­tung tudósítója távirat­ozza Génf­ből. A vasárnapi párisi lapok egyetlen egy szó­val sem említik a Zeppe- t ?n t­á­m­a­d­á­s­t és a lyoni újsá­goknak is meg volt tiltva, hogy hírt adjanak a légi támadásról. Utasok a­kik Párisból jöttek, azt mondják, hogy a Zeppelin a város keleti részeit bombázta. Az első robbanások idején a boule­­vardokon nyüzsgött a sétáló közön­ség, de még javáb­­an tartott a bombázás, mikor a szín­házakból k­­­ö­z­ö­n j­ö­tt a pub­likum s nem tudott merre menni, mert addig telje­sen elsőt­étilelték az utcá­kat. E miatt zavar és pánik volt. A párisi nép felháborodottan tá­madja az őrszolgálatot és az avia­tikai csapatot, a­mely tehetetlen s nem tudott idejében a Zeppelin közeledéséről, holott a repülőgépek­nek meg kellett volna akadá­lyoz­­ni­ok­, hogy a német úr hajó Parisig juthasson. Ezzel szemben kato­nai részről azzal mentegetik az aviatikai csa­­pattestet, hogy kellő időben Epeit akcióba, a­mi pedig a légi táma­dások ilbáritá­sra felállított vgyó­­üteg­­et illeti, azok szándékosan nem tilke­ek, m­ár sokkal na­­gj­y­obb baj támadt volna a­b­b­ó­l, ha a Zeppelin Pária fűlött felro­b­b­a­n é­s r­é­z­is ­is­a­p, mint a léghajóim­ kivetett bombák robbanásai miatt. Általános az a követelés, hogy Vesnard helyettes államtitkár azonnal mondjon le,­ke. A szo­tai nimst­­sraissseääsäaga Szófia, január 30. (Az Est kiküldött munkatársának távirata) Michaelles szófiai német követ ma szabadságra Berlinbe utazóit. A. A. Aknák a biscayai öbölben Rotterdam, január 30. Vigából táviratozzák. A spanyol hajók jelentése szerint a biscayai öbölben tengeralattjárót és aknákat vettek észre. Legutóbb két spanyol hajó aknára futott és elsülyedt. V. D.

Next

/
Thumbnails
Contents