Az Est, 1916. május (7. évfolyam, 121-151. szám)

1916-05-01 / 121. szám

Budapest» 1916 * Hétfő * május 1. Egy hóntiprev. „ 2.— korona Negyedévre . M S,~ korona Égés* évre~ w M 20,— korona ^ Megjelenik délután +­ Egyes szám­ára az országban €» jjMl. JSasztridban ›S fs.it» Minden közleményünk után* nyomása *ilos Politikai napilap FELELŐS SZERKESZTŐ. MIKLÓS JflVDOR VII. évfolyam * 121. számi Szerkesztőségi VII. kerület, Erzsébet*körut 7* Kiadó tilvatalj ■ VII., Erzsébet*körut 18—20» Flek*ki­adó hivatalok» V*, Vilmos császárját 14. ST. és IV., Vő­ci*utca 12. Wienben * 7., Rohrmarfet 7. Holnapután lesz egy esztendeje, hogy a világ­háború sorsa eldőlt. A gorlicei áttörésnél nevezetesebb és követ­kezményeiben fontosabb mozza­nata nem volt ennek a háború­nak. Görbcénél. Itt csavartuk ki a kardot, szövetségeseinkkel együtt, az orosz óriás kezéből, itt kapta meg a halálos döfést, melytől e háború folyamán nem tud többé magához térni. Még morog néha, vergődik, szedelődz­­ködik, próbálkozik, — de a vére kifolyt Görbéénél, kiszállt belőle a lélek . .. Ha türelmetlen vagy és elé­gedetlen, mert kényelmedben, háztartásodban és életed rendjé­ben apró zavarokat csinál a hosszúra nyúló háború, — csak gondolj vissza arra, mi volt itt egy évvel ezelőtt. Przemysl fel­adva, Lemberg régen orosz kéz­ben, egész Galicia elveszve, a Kárpátok alján felégetett magyar faluk füstje, Zbora és Bártfa körül dúl a harc. Kozák lovak rágják a határon zabláikat, hogy lerohanjanak a magyar Alföldre, Budapest tele van galiciai és felvidéki menekülőkkel, sötét, nyomott a hangulat. A Délvidé­ket folyton erősítik, mert a szerb herceg és megint nem fér a bőrébe, s az Adria felől, mint egy sötét viharfelhő, jön az olasz haloom réme. Ekkor, mint a legendákban és mesékben, egy­szerre jön a megváltó csoda, a nagy fordulat: Gorlice. Mintha Isten tüzes angyala járna ha­daink előtt, egy csapásra vesz­­szük vissza, a­mit elvesztettünk és még­hozzá a bevehetetlennek hitt orosz Várakat, következik Szerbia végigsöprése, s az áruló olaszt könnyen verjük vissza ... Kevess, örülj magyar, ha Gor­­licéra gondolsz. És meghatottan imádkozzál, minden évben, május másodikán. A­­mi alázat és hála a szívbe belefér, azt mind­azok emléké­nek szenteld, a­kik a Kárpátok­ban megfagytak, meghaltak s Galicia zöld" mezőiben katona- Birokban szunnyadnak. Újabb ezer év minden magyar nemzedé­kének hálája és virágja fogja őket borítani az idők végéig, s a dicsőség aranynapja ragyog .. . A mi szivünk most még fájdal­masan vonaglik néha, mert öcsénk, bátyánk,barátunk halott­halvány arca inti felénk a végső búcsút. - Százhúszezer felkelő harcol Dublinban Rotterdam, április 16. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Daily Mail írországi kiküldött tudósítója jelenti: A ,,Sinti’fein“ mozgalom tagjai húsvétvasárnapján kifosztották a cles­­singtoni kéd anya robbanóanyag-raktárát és a dinamitot automobilra téve, tértek vissza Dublinba. Húsvéthétfőjén töltött fegy­verrel nagy díszszemlét tartottak és izgató szónoklatokkal tüzelték a népet. Éppen akkor katonák vonultak kaszárnyájukba. A ,,Sinn-fein" tagjai a katonákra lőttek és két tisztet megöltek, néhány közembert pedig megsebesítettek. A katonák is használ­ták fegyverüket és három forradalmárt öltek meg. Ez az összetűzés volt a jel az általános felke­lésre, a­mely csakhamar az egész belvárosban el­harapódzott. Különösen a postahivatalnál fejlődtek heves ütkö­zetek és az épület háromszor esett át gazdát. A belvárosban minden­felé barrikádokat emeltek. Villamosvasúti kocsikból és a­milyen közle­kedési jármű a felkelők kezére került, abból mind torlaszokat emeltek. A kocsikat dróthálóval is körülhálózták és teljesen elzár­ták így a törvényszékhez vezető utat. A törvényszék könyvtárát kiürí­tették és az angol törvénykönyvekből is torlaszokat és fedezékeket emeltek. Dublinban 120.000 a felkelők száma. Mindegyiknek van fegyvere és néhány gépfegyvert is szereztek. A halottak és sebesül­tek száma igen nagy, néhány békés polgár is életét vesztette. A kor­mánycsapatok ellen kétségbeesetten védekeznek mindenütt. V. D. Berlin, április 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Rope­n­h­ágából érkezett londoni táviratok jelentik, hogy az írek szabadságharca több grófságra terjed ki. Eg­észen rendszeres ütközetek folynak le az írek s a k­­or­m­ány cs­ap­at­ok között. Dublinban, különösen a Lackville­ Streeten, tűzvész dühöng. Az angol csapatokat hátba támadják. Sir Maxwell tábornok Londonból elutazott, hogy a kormánycsapatok vezetését átvegye. Ke. Leverik a forradalmat Rotterdam, április 29. (Az Est rendes tudósítójának­ távirata) A Reuter-ügynökség jelenti: A külön futár, a­ki tegnap este tizenegy órakor Dublinből Londonba utazott, azt hozta hírül, hogy minden jel szerint a forradalom végét járja. Tegnap szakadatlanul érkeztek angol csapatok, hogy megfékezzék az íreket. A felkelők helyzete rosszabbodik. A városban támadt tűzvészt még­ n­e­m o­l­t­o­tt­á­k e­l. W. D. Rotterdam, április 16. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Londonból jelentik. A legutóbbi dublini hírek szerint Maxwell tábor­nok megérkezése óta szűkebbre vonják a felkeők közül.S­hurkot. Dublinban nemcsak a városi kordonokat erősí­­tették meg, hanem a város egész ha­tárát csapatokkal fogták körül, hogy a felkelők ne menekülhessenek a hegyek közé. V. S­. Rotterdam, április 30. Redmond igen jelentős nyilatko­zatban azt mondta, hogy teljesen a felsőbb hatóságok­ parancsai alá veti magát. Írországi önkénteseknek meg­parancsolta, hogy engedelmeskedje­nek a katonai parancsnokságnak. Dublinon kívül eső helyekről önkén­tes segítőcsapatok jelentkeztek, a többi között Tipperaryból is. W. D. Berni, április 29. Az ír lázadásról a Temps a követ­kezőket jelenti: A dublini felkelést Amerikában igen komolyan ítélik meg. A fenianusok és a szeparatisták örül­nek az eseményeknek és a lapok hasábjai túlzott cikkekben foglal­ koznak a zavargásokkal, a­melyek úgynevezett titkos kódex­szel közvetí­tett információkon alapszanak. Vasárnapra tüntetéseket jeleztek a dublini mártírok árváinak és öz­vegyeinek tiszteletére, hogy tilta­kozásuknak adjanak kifejezést Case­ment letartóztatása miatt. A nagy mészárlás Kiarneyben Berlin, április 50. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Liberty­ Halit és a főposta épü­letét a gránátok csaknem teljesen el­pusztították. A Daily Chro­nicle egy jelentése azt sejteti, hogy Killarneyben nagy mészárlás történt. Ke, Jiz ir fon adatok előkészítése Terriet, április 29. (Az Est kiküldött tudósítójának­ táviratai A Petit Parisien londoni tudósí­tója a következőket jelenti az ír moz­galom előzményeiről : A yorki rendőrség március 16-án a sinn-fein tagjainak lakásaiban fegy­vereket és lőszereket foglalt le. Már­cius 17-én Tullamoreban a toborzá­sok alkalmából élénk tüntetések voltak a dublini írek érdekében. Az ezután következő napokban forra­dalmi röpiratokat osztottak széjjel. Március 22-én Dublinban elpusztí­tották az újságok nyomdáit. Már­cius 24-én Dublinban a sinn-fein tagjainak lakásaiban házkutatást tartottak és igen sok embert letar­tóztattak. Március 31-én Dublinban nagy népgyűlés volt, az utcákon élénk zavargások voltak, katonák és tisz­tek összeesküdtek, a rendőrség revol­vereit használta. Április 4-én volt az amerikai ír kongresszus. Joh­­ Dewey a finn-fein egyik híres tagja egy millió dollárt kér, hogy a forra­dalmat megszervezhesse. Április 10-én Dublinban elfognak és elzárnak egy autót, a­mely fegyvereket és lőszere­ket szállított. Április 14-én a dublini városi tanács visszautasítja a község adóra vonatkozó javaslatot. Április 23-án a currahamei partokon egy tengeralattjáró hajót fognak el,­­ melyen lőszerek és fegyverek vannak. Bródy Miksa

Next

/
Thumbnails
Contents