Az Est, 1916. június (7. évfolyam, 152-180. szám)

1916-06-01 / 152. szám

Budapest, 1916 * Csütörtök * június /. Előfizetési árak : Egy hónapra«­­ SS.— korona Legye­dévre «.- korona Egész évre.. » «. 20.- korona ■% Megjelenik délután m Egyes szám­­ára az országban A fiSí** .Ausztriában Jp,-f%W+ •Mindert közleményünk után.• nyomása tilos Politikai napilap »•* Felelős szerkesztő : Miklós Jánbor Vll. évfolyam * fő 2• szám, Szerkesztőség : VII. kerület, Erzsébetkorut 14 Kiadóhivatal: VII., Erzsébet­korut Kiók*kiadó hivatalok* 0,$ Vilmos császárját /4. ssa és SU.0 Vácis utca /2. Citienben * S­. Kohlmarkt 7* • A legdrágább őrület a háború. Vérben és aranyban annyit fogyaszt, hogy a harcoló országok pénzügymi­niszterei máris dagadt fejjel jár­nak, hogy honnan teremtsék elő a rombolás és a későbbi építés költségeit. Az államoknak egy módjuk van az ilyen nagyarányú összegek megjelenésére, az adóz­tatás. Ez eltg fel­fk­ nem lehet, az országok­bólsu­ttt fenn kell tar­tani, a szükséges pénzt meg kell szerezni, de csakis igazságos uton. Ha azt a túlságosan kényelmes utat választanák, hogy a töme­gek, a munkájukból élő szegény és középsorsú emberek fizessék a költségek nagy részét az által,' h­ így' elsőrendű fogyasztási cik­keiket adókkal agyonterhelik, az nagyon veszedelmes mód lenne. A világfent­artó és a világot tovább vivő munkát már nem igen lehet jobban megterhelni. Úgy a szellemi, mint a testi munka proletariátusa nagyon so­kat visz már a hátán. Nem lenne a pénzügyi és az államkormány­zási bölcseség teteje, ha a mai­nál még nagyobb pénzbüntetéssel sújtanák ezeket az osztályokat. Pedig hát pénz kell, ezt igen nagyon tudjuk. Az állam kény­szerítve van rá, hogy belenyúl­jon a polgárok zsebébe. De éppen az az igazi pénzügyi bölcseség, a­melyik tudja, hogy hova nyúl­jon. Ott vannak a nagy vagyo­nok, az óriási jövedelmek és azok az értékek, a­melyek minden munka nélkül önmagukat sok­szorosan megtöbbszörözték. Ezek még játszva bírják el azt a ter­het, a­mitől a szellemi és anyagi munkás már leroskad. A földbirtok nemcsak elbírja, de szinte kihívja a súlyosabb meg­adóztatást, mert a mai viszonyok egészen eltespesztették a gazdá­kat, a­kik száz év előtti gazdál­kodást űznek. Ott van a nagy­bank, a nagyvállalkozás, a tes­­pedő, csak betéti kamatot hozó nagytőke. Ha ezeknek és a nagy­birtoknak adóját a szükséges igaz­ságosság alapján felemelik, akkor az ország gazdasági élete, ter­mesztése a modern­ időknek meg­felelően át fog alakulni és a föld­­birtokos rá fog jönni, hogy más is van, mint vetés, meg aratás. A­ munkájukból élő milliók a nagy drágaság miatt már eddig is töb­bet szenvednek, mint a­mit az emberi méltóság megenged. A jövő adói ezeknek életét teljesen az állati élet sarába löknék. Sarrail­ tábornok offenzívára készül? Fontos csapatmozdulatok Szalonikiban Berlin, május 31.­­ (Az Est rendes tudósítójának távirata) Amsterdamból jelentik: Londonból érkező hír szerint S­a­r­r­a­i­l tábornok Szalonikiban olyan intézkedéseket foganatosít, a­melyekből a hadműveletek megkezdésére le­he­t k­ö­­vetkeztetni.­­ A tiszteknek engedélyezett szabadságokat mind vissza­vonták, a kikötőben szállítóha­jókon lévő kórházi berendezéseket part­ra tették és továbbszállították. A szalonikii hadsereghez beosztott indiai csapatokat Egyiptomba vitték és helyettük Marokkóból francia csapatokat hoztak Szalonikiba. de. üarfülBtcese!* beigS? ffi!d$n ii©renTO3i<i3ilás ©®8,®g«f^aseil#itIÉbara Berlin, május 30. (Az Est rendes tudósítójánál: távirata) Egy Krisztiániába érkezett p­á­r­i­si sürgöny jelenti 29-iki kelettel. Mint­hogy a bolgárok megszakították a távirati összeköttetést az általuk meg­szállott görög területtel, nincsenek pontos hírek előnyomulásokról. Egyes táviratok azt je­lentik, hogy a bolgárok már öt görög határerődöt szállottak meg. Szalonikiból táviratoztak, hogy két görög gyalogezred és egy üteg, melyek Demirhisszár helyőrségben voltak, elhagyták a várost, úgy hogy az most teljesen bolgár kézen van. A Kelet-Macedóniában lévő görög csapatok is állítólag visszavonulnak Szaloniki irányában. Athénból jelentik, hogy a legutóbbi hírek szerint eddigelé miintegy 30.000 főnyi bolgár sereg özön­lött görög terü­letre, ezek közt néhány német lovasszázad, melyek gyors ütemben halad­nak előre Kavalla felé, Szer­reszt már meg is szállották, Szalonikiból jelentik. Mi­kor a bolgárok megszállották a Rupol­­erődöt és a görög parancsnok fel­vonatta a fehér zászlót, a görög kato­nák sírva fakadtak, míg a bolgárok lelkes hurrá-kiáltásokkal vonultak be. Demirhisszár megszál­lása után két század né­met lovasság folytatta a gyors menetelést Spatovo felé, melyet a 6. clánus­­ezred vett birtokába. Xanthi környékén is erős bolgár csapatösszevonásokat észleltek, egy bolgár hadosztály erőltetett menete­léssel halad Kavalla felé és pontono­kat is visz magával, hogy a Nestor folyón áthaladhasson. Szombat reggel Sarrail és Bogovics szerb tábor­nok megszemléltek két szerb hadosztályt, melyek Szaloniki mellett tábo­roznak. Minthogy a görög front és a vezérkar között megszakadt az összeköttetés, Mosekopulos tábornok törzsével a frontra költözött. A bol­gárok által most megszállott álláso­kat a görögök Bulgária és Görög­ország kulcsának tekintik. A kelet-macedóniai görög sereg az összeköttetések megszakadása miatt nehéz helyzetbe jutott. Xanihinál 25.309 komitácsi gyűlt össze. Tíz fran­cia és angol repülő május 2- án el­hagyta Szalonikit a bolgár hadsereg irányában. Mint Athénből jelentik, Sza­lonikiban természetesen ideges a hangulat, a bol­gár előőrsök és az entente fő védelmi vonalai alig két napi járóföldre van­nak egymástól. A szövetsé­gesek a Vardar torkolatánál Topozin, Rivali, Langara s a Bezik-tó mellett állanak s a tengert a Kenduna-öböl­­nél érik el. Ke. Berlin, május 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata. A Berliner Lokalanzei­­g­e­r hágai tudósítója táviratozza . Az angol sajtó a Rupel és Bemir s­isszár közé eső terület megszállását a görögök számára egyenesen kataszt­rofális jelentőségű eseménynek igyek­szik feltüntetni és azt hja, hogy Serres és az egész Macedónia lakossága ez­által a­ legsúlyosabb helyzetbe jut,, mert a­z éhinség fenyegeti. Az angol lapok ennek a bizonyítá­sára azt hozzák fel, hogy Bemir Hisszár lakosságát eddig a franciák élelmez­ték, még­pedig automobilokon szállí­tott élelmiszerekkel; most pedig, hogy Demír Hisszárt a bolgárok foglalták el, ennek az élelmiszerbehozatalnak meg kell szűnnie. Bemir Hisszár felől az előnyomulás csak két irányban történhetik : S o r r e s lelé, vagy a Struma völgye felé, az orphanosi öbölig. A Veni­­zelosz-párti lapok gyászkeret­ben jelentek meg, a­miért a bolgárok megszállották a Rupel-arö­­döt, a legelőbbre tolt görög védő-, művet. * Re. Stockholm, május 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Az Echo de Paris­ Szalonikiból táv­iratot kapott, a­mely szerint a görög hadsereg Kelet-Macedóniában nagyon válságos helyzetbe jutott, mert össze­köttetéseitől elvágták. Bryke, Amsterdam, május 31. (Az Est tudósítójától) A Reuter-ügynökség egy jelentése a következőket közli: A bolgárok a görög kormány beleegye­zésével megszállották a Struma völ­gyének torkolatán túl a Goi­e-e­r­ő­­d­ö­t, a­mely az egész völgy és a vasút­vonal fölött uralkodik. Ha ez a jelen­tés igaz, akkor a völgytorkolat minden stratégiai szem­pontból fontos pontja a bolgárok kezében­ van s ez azért nagy jelentőségű, mert ez a stratégiai előny egyensúlyozza Beve Tepe értékét, a­melyet a franciák tar­tanak megszállva. De azért is fontos a bolgárok előnyomulása, mert biztosítja a Serres és K­o­­vala között álló görög hadtestet, a­mely az entente csapatainak kiterjeszkedése következ­tében el van vágva a vasútvonaltól és a görög hadsereg zömétől. Az athéni hadtest hadgyakorlatai Zürich, május 31. (Az Est rendes tudósítójától) Szalonikiból■ jelentik, hogy az athéni hadtest a napokban kezdi meg hadgyakorlatát Athén és Théba kö­zött. A hadgyakorlat, a­melyen Kon­stantin király is részt fog­ venni, ösz­­szefüggésben van a kormánynak az­zal az elhatározásával, hogy a Korfu­ban és környékén lévő entente-csa­­patokat semmi körülmény között sem engedi görög területen átszállítani, és a korinthusi csatornát feltétlenül meg­védelmezi. .

Next

/
Thumbnails
Contents