Az Est, 1916. október (7. évfolyam, 274-304. szám)

1916-10-01 / 274. szám

Budapest 1916 * Vasárnap * október 1. Előfizetési árak: Egy hónapra- 2.— korona Negyedévre . , ..— korona Egész évre~ — a 20.— korona *% Megjelenik délután +• Egyes szám ára az országban 6 f&pl.9 Ausztriában & fill. Minden közleményünk után* iyomásu *Élos Politikai napilap FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR FII. évfolyam * 274. szám. Szerkesztőség­­ PH. kerület, Erzsébet-körut 7­0 Kiadóhivatal­­ Vl­Erzsébet-körut 10—20. Fiók-ki­adó hivatalok» II.» Vilmos császár-ut /4. *9- és IV.­ Váci-utca 12. Wienben » 7 Kohlmarkt«­ A bulldog nemzet fő bulldoga, Lloyd­ George amerikai újságban nyilatkozott. A bestiális, hideg kegyetlenség szavai ezek. »A küzdelem tovább fog tartani az összezuzásig, a­m­íg a porosz katonai deszpotiz­­mus örökre, el nincs pusztítva.« A küszöbön álló harc embertelen és irgalmatlan lesz, mondja. Az angolok jelszava soha többé! Azt mondja Lloyd - George, hogy az angol hadsereget a »sport­­szellem«, a franciát az izzó haza­­szeretet fogja lelkesíteni az utolsó pillanatig, és hogy Oroszország »mindhalálig« küzdeni fog. A szö­vetségesek közt, folytatja, egyik sem fog megtántorodni, soha többé! Lloyd a francia harctérről visszatérve mondta ezeket: »Azt hittem, hogy a poklok kapuinál állok, mikor az emberek milliói mentek az izzó tűzkatlanba ... Az ily'borzalmaknak nem szabad többé megtörténniük.« A németek összezuzására és Szövetségeseik életének elpusztí­tására Lloydék a civilizált és a félvad világ nagyobbik felét kény­­szerítették egy szövetségbe. Az angolokat e példátlan történelmi bűntettbe, az emberiség ellen el­követett szörnyű vétekbe a sport­szellem vitte bele. Majd elválik, hogy a sportszellem ér-e többet, vagy egy hatalmas, kipusztításra ítélt nagyszerű nemzet önvédelmi küzdelme ? Az angoloknak ez a szörnyű mészárlás csak véres sport, mint a labdarúgás, a tennisz, vagy a póló. A német földjéért, gyer­mekéért, kultúrájáért, exiszten­­ciájáért harcol, az élethez való jogáért, azért, mert ő is ember, a­kit Isten azért teremtett, hogy dolgozzon a földön s ettől a jogától még Lloyd-George sem foszthatja meg. Az angol erkölcs Franciaország öngyilkos beugratásából is sportot csinált és a sportszellem diadala, hogy Oroszország is mindhalálig tartja a fegyvert. Szóval a vi­lágot ebbe a rettenetes katasztró­fába az angol sportszellem lökte bele. Nem népek és nemzetek békésen el nem intézhető kon­fliktusa a világháború, hanem az angol sportszellem által ren­dezett nagy sportünnepély. Az ő h háborúsoknak ez az erkölcsi tartalma, ez az ő igazságuk. A természet erkölcsi világrend­­szere megengedheti-e nekik, hogy­­győzzenek ? Visszafoglaltuk a vöröstoronyi szorost A nagyszebeni csata részletei Ttadiszállás M­agyasebentől északra, szeptember 29. (Az Est hadiud­asdójának sáviralaj­ai nagyszebeni diadalmas csata nemcsak az erdélyi szászok régi fővárosát szabadította meg az ellenségtől, hanem egy csomó román ezrednek részben pusztulását, részben dél felé v­aló menekülését idézte elő. Jó fölényes német vezetés teljesen meglepte az ellenséget. tíz északnyugat felől köze­­led.6 német gyalogság, mely erőltetett meneteléssel sietett az úttalan hegyvidéken célja felé, jól kigondolt meg­­kerülő mozdulattal hátbatámadta a Nagy­­szebentől délre álló ellenséget. Jó románok eszeveszetten menekültek a vasútvonal és a­z Ibin­ patak mentén, a németek pedig nyomon követve őket, az Olt völgyébe jutottak és megszállották a vörös­­toronyi szoros magaslatait., bár a mieink három oldalról nagyon szorongatják, az ellenség, melynek dél felöl tartalékjai érkeztek, elkeseredett ellent­áll­ást fejt ki. Dr. Koester Adolf: Nagy csaták N Nagy­sze­bennél, Petrozsénynál és Fogaras vidékén Székelyudvarhely birtokunkban van Cs. és kir. sajtóha­diszárás, szeptember 29. ,4.2 Est haditudósítójának távirata) Erdélyben véget ért az ellenfelek felvonulása s az­ az előzetes felderítő szolgálat, a­mely a tulajdonképpeni hadműveleteket megelőzi. A románok már kitapogatták, hol támadhattak a legelőnyöseb­ben, viszont mi is tisztában vagyunk már azzal, hogy hol mehetünk át legalkalmasabban a támadó véde­kezésbe. A mai nap eseménye a nagyszebeni diadalmas csata. A várostól délre megvertük a szívósan védekező románokat, elragadtuk tőlük a várostól délre és délnyugatra fekvő magaslatokat és érzékeny vesz­teséget okoztunk nekik. A vulkáni és szurdoki szorostól északra Petrozsény birto­káért még folyik a harc. Itt a tulisiui hegyen, — a román Zsil északi partján — valamint Petrozsénytól délre vissza­utasítottunk román támadásokat. bogarastól északnyugatra — északra az Olt folyótól —a harcok fejlődnek ki előrenyomuló román osz­tagok és biztosító csapataink közt. A Küküllü mentén, Székelyudvarhelytől keletre, mely város román jelentések elenére is birtokunkban van, valamint a Kelemen-hegységben a harci helyzet nem változott. A tegnapi Höfer-jelentés már közölt annyit, hogy a románokat Nagyszebennél megvertük s a vá­rostól délre és délkeletre fekvő magaslatok a szövetséges csapatok birtokába jutottak. Dr Koester jelentése, mely a Nagyszeben körül operáló német csapatok parancs­nokságának hadiszállásáról és­ an­­­nak jóváhagyásával érkezik, már jóval többet árul el a sikerről. A románok kénytelenek voltak k­a­­nyat-homlok menekülni Szeben vármegyéből, melynek délnyugati részét mintegy negyven kilométer­nyi­­mélységben a hadüzenet után harc nélkül megszállhatták. Mene­külésük csakis a verestoronyi szo­­ k Közel 75.000 embert veszí­tettek Gnädig a zominok Rotterdam, szeptember 29. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Bukarestből jelentik: A leg­újabb veszteségi st­­isztika, a­melyet a hadügyminisztérium a román had­sereget eddig ért veszteségekről közzétett, azt a feltűnő adatot tar­talmazza, hogy a h­dsereg eddig több mint 71.000 embert és több mint 3200 tisztet vesztett. Ez a nagy veszteség annál feltűnőbb, mert a román hadsereg létszáma mindössze hat-hétszázezer ember. & Seg&slESsé SegsperíR» SáRsaelas Basearest ellen­­ Rotterdam, szeptember 29. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Times Bukarestből jelenti hivatalos távirat alapján, hogy a legutóbbi Zeppelin - támadás hat­van embert ölt meg. A tá­madás idején az utcákon igen sok ember volt­ Másnap éjszaka két má­sik Zeppelin jelent meg Bukarest felett. Ezek három embert öltek meg. / V. D. Afitzit­it letartóztatták, a franciák ? Lujano, szeptember 29. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Megbízható forrásból arról értesü­lök, hogy a francia kormány Nikita montenegrói királyt annak idején a szó szoros értelmében letartóztatta és Olaszországon m át francia területre vitte. Hogy az olasz királyi család és Olaszország ezt nem tudta megaka­dályozni, mutatja, hogy Olaszor­szágnak semmi szava sincs az eliten, t­ónál. " La. . rosba vezető úton délfelé történ­hetett. A vö­rstoronyi szoros ama magaslatai, melyeket a németek megszállottak, valószínűleg a szo­ros északi bejáratánál emelkedő 575 és 731 méteres magaslatok, melyek harminc kilométerrel vannak délre az ellenség eddigi nagyszebeni állásaitól. Egészen természetes, hogy a románok itt nagy ellen­­­állást fejtenek ki. Az Olt völgyében haladó vasút úgyszólván a csata­térig viheti tartalékjaikat és na­gyon fontos, hogy az Olt völgyét, mely Bojcánál szűkül a vö­rs­toronyi szorossá, birtokukban tart­sák és ilyen módon biztosítsanak mozgási lehetőséget Fogaras megyé­­ben küzdő osztagaiknak.

Next

/
Thumbnails
Contents