Az Est, 1916. november (7. évfolyam, 305-334. szám)

1916-11-01 / 305. szám

Előfizetési árak: Egy hónapra•» 2.— korona Negyedévre­­ « S.­~ korona Egész évre.. ~ H 20.— korona •a Megjelenik délután » Egyes szám ára az országban €5 f££S.9 j Ausztriába­n & ISiS* Minden közleményünk u­tán• *.\omása *iles Politikai napilap Felelős szerkesztő : Miklós Iziodor Szerkesztőség­i OIl. kerület, Erzsébet*körút 7« Kiadóhivatal« VII.­ Erzsébet*körut 18—20* Fiókakiadó hivatalok» V., Vilmos császár-út 14. am* és IV., Dácia utca 92. ZWienben s 't Kohlmarkt T• November elseje megérkezett , harmadszor fordul a temetők ünnepe a világ­háborúban. És a sirok, a temető­­földek ezen a harmadik halottak napján nem teremnek arany­­ködben fénylő gyertyákat, sőt virágot is alig. A sirok kivilágí­tását eltiltották, a virág pedig borzasztó drága lett. A halál a városban ma olyan drága, mint az élet; csak künn a harctéren, a­hol az evés-ivás is ingyen van, osztogatják ingyen a halált is ... A halottak is, mint az itthon­maradt élők, harctéri testvéreikre gondolva szűkölködnek. Az itt­­h­onmaradt halottaknak nem jut ma annyi megemlékezés, virág és csendes köny ; a fronton esett halottaké az emlékezés. Olyan halottak napja, mint három évvel ezelőtt volt, való­színűleg nem lesz­­soha többé a világon. Ez a háború elfújta a ködöt, a homályt, a borzongás idegenséget, a­mi a halál gon­dolatát " vette körül bennünk. Mindennapivá tette, titokzatos­ságának gyöngyfehér leplét le­húzta, addig a határig, a­meddig csak lehetett. Oly bizalmassá költöztette belénk a halálgondo­latot, hogy szinte az utolsó tit­kokat is érdektelenné tette. Paj­tásunk lett nekünk a halál, le­szállt kékellő jégtrónusáról, vala­hol a gondolatnak is távoli ma­gasságából, és borzalmas szeszély­ből, elvegyült népe közé, pajtá­sunknak tolakodott... . . . Város végén, magas falak­kal kerített sirkertek, hosszas, karcsú temetőbeli fák, sírkövek és szobrok és kriptákon néma márványtömbök, a­mik titkokat akarnának őrizni, mire valók ? Gyertyák aranyköde, virágok hű­vös pompája, ha elmaradnak is ! . . . Galíciában és Lengyel­­országban, Doberdón és Belgium­ban, Franciaországban és Albá­niában, Szerbiában és a magyar Kárpátokban és Erdélyben sir, sir mellett. Szántóföldeken, kis erdőkben, útszéleken, árkokban, a­hol éppen találta a halál, le­fektették őket aludni. És alusz­nak minden ünnepélyesség, titok­zatosság, gyertyafény aranyozása, virág cifrája nélkül. Négyszög­letes, szabályos, mély árkokban sokszor, tucatokszámra együtt. Nyers fakeresztek fölöttük, a­melyeken ha rajta is volt a nevük, a harmadik halottak­­napjára, rég lemosta az eső, az idő... B Sinaja előtti hegycsúcsok elfoglalása A Falkenhayn-hadsereg főparancsnok­ságán, október 29. (Az Esi haditudósítóidnak távirata) Js Predsáltól délre emelkedő, uralkodó jellegű magaslatok október II-ika óta, a határgerinc rohammal való elfoglalásának napja óta nagy akadályként állanak csapataink elő­­nyomulásával szemben. Csak hosszantartó oldalazó harcok árán sikerült Pradeált elfoglalni s ha már ez az első fontos siker is nagy követelményeket rótt csapatainkra, Predeáltól délre az ellenségnek még makacsabb ellen­állásával kellett megküzdenü­nk. Mi románok a J­én­af­a felé vezető úttól jobbra és balra minden hegyet beépítettek, nagyrészt ütegállásokkal, és az egyes hagyok közt jó összekötő utakat építettek, úgy hogy a fenyegetett pontokra szükség esetén igen könnyen vethettek nagyobb csapat­­tömegeket. Több kisebb siker után tegnap a megerősített hegycsúcsok e rendszerét is megtörtük. Ji ném­et zászlóaljaknak és német tüzérségnek szintén nagy részük volt e sikerben, melynek fő értéke a gyors kihasználásban rejlik. Tegnap elfoglaltuk az Iizuga patak völgyét, mely derékszögben metszi a sinajai úttól keletre fekvő hegytömeget és ma eljutottunk Ji­zugába Ez a kis város az Jizuga patak torkolatá­nál feksz­k, ott a­hol ez a Prahova folyónak Sinaja felé húzódó medrébe ömlik. Mikor Predeálért tö­lt a harc, Jizuga volt a román csapattartalékok kirakodó állomása. Ji pályaudvar épületét az utóbbi napokban tüzérségünk gyakrabban,­lödözte. Jizuga, bár lakóinak száma csekély, élénk ipari város, középpontja a Prahova-völgyi gaz­dag ,nagyrészt magyar kézen lévő — faiparnak és pályaudvarától 15 kilométernél hosszabb ipari drótkötélpálya visz észak felé a sziklás hegyekbe, melyek között a leghevesebb harcokat kellett mega­dnunk. Dr. Köster Ad­olf. Nehéz harcok Campolungtól északra A­ Falkenhayn-hadsereg főparancsnokságán, október 29. (Az Est haditudósítójának távirata) Azoknak a harcoknak, a­melyekről a német nagyvezérkar jelentése úgy emlékezik meg, hogy C­ampolun­g­­tól északra játszódtak le, a törcsvári szoros a szín­helye. Ez a szoros a Brassóba ve­zető három szoros közt a legvadabb, leg­szag­gatottabb és nagyobb csapat­­tömegek mozgása számára a legna­gyobb nehézségekkel jár. Kocsiul visz­ilt rajta, de román területen ezt az utat nem tartják karban. Az út völgy katla­nokba fut le, majd magaslatokra ka­paszkodik, ezek közt van olyan is, a­mely 1300 méter magas. Megerősített magaslatok A háború két esztendeje alatt a ro­mánok minden magaslatot rendsze­resen megerősítenek a szoros körül. Rengeteg fedett lövészárok, nagy far­kasverem-mezők és drót- meg faaka­­dályok terülnek el az út fölött. Ha az­­ erődítésnek ez a fajtája ma régiesnek­­ és gyermekesnek tűnik is fel, a szagga- S tolt terep nyújtotta természetes védelem­­ nagy erőssége volt az ellenségnek. Frontális támadással ezt a vidéket a legjobb csapatok is cs­a­k lassan és nagy veszte­­séggel foglalhatták volna el. A szoros természetileg és mester­ségesen legerősebben védett állásai közé tartozott egy Törcsvártól délre emelkedő ma­g­as­l­at, mely négy darab, magdeburgi gyárt­mányú ötcentiméteres ágyukkal fel­szerelt páncéltorony­nyal volt ellátva.­­ Ezek a tornyok és az eszt­­ tendők nehéz munk­áj­áv­all épített erődítések mai már nagyobbrészt s­é­r­­­ tetlenül birtokunkban vannak, a­mit részint frontális támadásunknak, részint jól kigondolt és pompásan végrehajtott megkerülő mozdulatoknak köszönhetünk. Az utób­biak során a magyar csapatok külö­ nösen kitüntették magukat és győzel­münket kiegészíti az, hogy veszte­ségeink csekélyek voltak. mi campolungi harcok A Campolungtól északra folyó har­cokat egy hegytetőről néztem végig, mely a szorostól délre emelkedik. C­a­m­­polung egykor szász vá­ro­s volt, ma végállomása a Buka­restből Pitestin át vezető vasútnak. Sok tornyával és tarka házaival béké­sen terül el a völgykatlan falvai közt. A harc — főleg tüzérharc — román részről is igen élénken folyt, a gyalog­ság küzdelme szintén makacsabb volt, mint eddig. Sűrűn került a sor kézi­gránát-harcra. A hegyi háború folyton ismétlődő megkerülési lehetőségei a csapatnak és vezetőinek idegeit a leg­nagyobb feladatok elé állítják. A ma­gyar és osztrák csapatok kivétel nélkül átlag ezer méter magasságban me­netelnek és harcolnak. Né­hány nappal ezelőtt több napos hegyi járőrszolgálatra, melyen előrelátható volt, hogy sokat kell majd nélkülözni, háromszor annyi ember jelentkezett önként, mint a mennyire szükség volt. Román falvak pusztulása A románok kíméletlen energiával védik országukat. Tegnap egy kis falut lőttek össze és ez alkalommal fél­­tucat honfitársukat sebesítették, illető­leg ölték meg. Egy másik városka, mely Campulungtól északra fekszik, a román tüzérség kíméletlensége miatt félig leégett. A lakosságot, mely a templomba menekült, csapa­taink élelmezik. Dr. Köster Adolf. fraras La­tfibes’eack flaettensen és Folfkenhsen eg^sstfies támadósáról . Brrgas'Ea elseni offenzíva öröllére el van temetve Genf, október 30. (Az Est kiküldött tudósítójának távirata) Lacroix tábornok írja a Temps­ban: Románia északi határán a helyzet még mindig nagyon változó, de a ro­mán ellenállás itt még egyáltalában, nincs megtörve. Ellenben a dobrudsai orosz-román hadsereg már nem tud ellenállani s ez teljesen megváltoz­­tatja a mi keleti helyzetünket .

Next

/
Thumbnails
Contents