Az Est, 1917. január (8. évfolyam, 1-31. szám)

1917-01-01 / 1. szám

Budapest, 1917 * Hétfő * január L Előfizetési árak: Egy­ hónapra.. .. 2.— korona Negyedévre .. .. 5.— korona Egész évre.. .. .. 20.­— korona "» Megjelenik délután. •» szám­ára az országban 1 5 a Ausztriában 8 sh'linden közleményünk után• nyomása tilos Politikai napilap Felelős szerkesztő : Miklós Andor VIII. évfolyam * 1. szám. Szerkesztőség: üli. kerület, Erzsébetkerul ?tt Kiadóhivatal t üli., Erzsébetek cira* 75—20. Fláris kiadóhivatalok t ül, Vilmes császár-ut 74. ex. és IV., Vác U utca 12. Wienbon * I* Kohlmarkt 7. Gyöngyös magyar pártát tett Auguszta főhercegnő , a tegnapi koronázási ünnepen kis leányai fejére s piros-feh­ér­­zöld szalagot font a hajukba. Csillogott, vakított a sok remek ékszer a főúri hölgyek és urak ruháin, a mélyszinü selymeken és bársonyokon halványan fény­lett az ezüst, sárgállott az arany, ragyogott a gyémánt s villódzott az igazgyöngy, azonban mind e szemet kápráztató csillogás kö­zött legjobban feltűnt és tetszett az a kis nemzetiszinü pántlika a főhercegi kisasszonyok, fej­én. Milyen gyöngéd és kedves ötlet. Mily finom mozdulata az anyai kéznek s mennyire ugyanazon forrásból fakad, mint a rend­kívüli szavak, melyeket Auguszta főhercegnő Zita királynéhoz inté­zett, mikor a magyar hölgyek ajándékát, a koronázási díszruhát átnyújtotta neki. A tegnapi ün­nep hallatlan fényén keresztül is vissza kell menni e beszédhez, újra ismételni szavait és soha el nem halványuló betűkkel fel­írni minden mondatát, mert nem­csak szép és lángol a szeretettől, hanem mert csodálatos erővel találta meg az igazságot... »Fo­gadd el a hagyományos, szín­­aranyból való magyar szivet, öleld azt a magad szivére, ah ifjú királyné és légy jó hozzá . . . ’én megtanultam szeretni őket, a­hogy csak anya szeretheti a gyermekeit...« Ki tett még ilyen forró vallo­mást a magyarság mellett abban a magas körben, a­hová a főher­­­­cegnő tartozik ? Augusztához jár­janak iskolába a rideg állam­férfiak, kényeskedő arisztokraták s gazdag divathölgyek, a­kik csak azt vállalják ez országból, a­mi vagyont és élvezetet jelent nekik, de a kötelességekből nem­­­igen kérnek. Auguszta fénylő sza­vai és gyöngéd ötlete adták az­­ alapszint a tegnapi ünnep­hez, nagy szeretet öntötte el aranyos színeivel az egészet, ez vette körül a fiatal királyné, a király és a kis trónörökös alak­ját, ez emelte túl a koronázást szertartásokon, ez tette közvet­lenné és családiassá, ez jelen­tette, hogy itt új korszak kezdő­dik, megbecsülése és divatja min­dennek, a­mi magyar, — ez volt az aranykulcs, mely minden szi­vet megnyitott s­ ezért övezte körül tegnap mosolygó népszerű­ség az ifjú király és a királyné mellett a mi József főhercegünk méltó feleségének nemes alakját. A német kormány hajlandó bizalmasan közölni békefeltételeit Bécs, december 31. (Az Est bécsi szerkesztőségétől) Hágából jelentik a Neue Freue Pressernek, Jl Morning Pos­tnak jelentik Washingtonból. Graf Be­rnsto­rff német nagykövet közölte az Egyesült­ Államok külügyminiszterével, hogy a német kormánynak nincs szán­­dékában a békekonferencia összeülte előtt béke feltételeit nyilvánosan közölni, de hajlandó ezeket a feltételeket bizal­mas uton a washingtoni kormány tudomására hozni abból a célból, hogy ugyancsak bizalmasan közölje az ellenséges államok kormányaival. tbs. ei*osse3s ScIverEse m USui:igE-mdtcsar@in­t OS Falkenhayn hadseregénél, december 29. (Az Est haditudósítójának távirata) Minél közelebb szorulnak a Suimnik-Sarafon túl kergetett orosz csa­patok a Szerethez, annál vadabb­ul védenek minden talpalatnyi földet. Mint a visszavonulás és védekezés mesterei, minden vereség után hátrább fekvő új állásokba vájják be magukat és onnan vetnek harcba új tömegeket kímé­letlen ellentámadásokkal. Bimniki állásuk elvesztése után is parancsot kap­tak, hogy szívósan ellentálljanak, de elkeseredett küzdelemben az észak­­német és dél-német gyalogságnak sikerült az ellenséget hátrább szorítani. Mil­­yenformán a IX. hadsereg dereka újabb teret nyert, a job­b­­szárny még december huszonnyolcadikán is igen nehéz terepviszonyok között csak tapogatózva haladhatott előre. Ezt a vidéket terjedelmes mocsa­rai valósággal a védelemre teremtették. A kanyargós Buzeu folyótól északra három, ingoványos környékű tó van, mely pompás védelmi szakaszokat alkot. A három tó közül a legészakabbra fekvőtől, Beidül helységen át Rimnik-Saratig összefüggő mocsaras lapály húzódik. A közlekedés cél­jaira az egész környéken csak kesk­eny mezei utak állanak ren­delkezésre, melyek esőben egészen feláznak. Az utóbbi napok fagya gyenge jégkéreggel vonta be a vidéket. És e nehéz körülmények közt december huszonnyolcadikén a német gyalogság mégis nagyszerű eredményeket ért el. Elkeseredett utóvédharcokban a mieink kikergették az oroszt a mocsárvidékből és ma csaknem az egész mocsaras-tavas vidék mögöttünk van. A IX. hadsereg arcvonala északnyugatról délkelet felé húzódva, egész kiterjedésében előrenyomul. Dr. Köster A. A párnátok wissara­­vomán­ésa a Szeret misgé Lugano, december 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Stampa jelenti Párisból, hogy az oroszok és románok a Szerettől délre lévő előretolt állásukat kiürítették, a­mely Rimnik-Sarat eleste óta tart­hatatlan lett. A visszavonulás Susita és Buzeu között rendkívül gyorsan történt, Falkenhayn hadcsoportjá­nak Rimnik-Sarattól északra való előrenyomulása arra kényszeríti a védőket, hogy a Szeret mögött lévő valamennyi csapatukat visszavonják. A Dobrudjában csupán egyszerű utó­véd-csapatok maradnak. Ezeknek az a rendeltetésük, hogy a Dunán átkelni készülő ellenséges csapatokat feltartóztassák, még­pe­dig Tulceától keletre, a­hol az oroszok és a románok nemcsak a Szeret, ha­nem a Pruth-vonal mögött is meg tudnák vetni a lábukat. Újabb orosz erők vonulnak északról a moldvai fensik felé, a­hol a német, magyar és osztrák csapatok erős nyomást fej­tenek ki. Világos, hogy a román had­járat még messze van befejezésétől. Iasi lakossága, a­mely békeidőben 70.000 lelket számlál, ma 200.000 főnyire szaporodott. La. KEGSoszlavon a romániai zssálományról Berlin, december 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Wirtschaftszeitung der Zentral­mächte beszélgetést közöl Radoszlavov bolgár miniszterelnökkel. Radoszla­­vov kijelentette, hogy a központi hatalmak szövetsége az élelmezés dolgában most jobb helyzetben van, mint a négyes-entente. A nyugati hatalmaknál a gabona drágább, min­­ a négyesszövetség hatalmainál. Fran­ciaország és Olaszország e mellett már régóta az államsegély bizonyos összegét fordítja gabona behozata­lára, sőt Franciaországban továbbra is 30 franknyi jutalmat ígérnek min­den földesgazdának a termelt, gabona tonnája után. Ezzel szemben a köz­ponti hatalmak ellátása jobban van biztosítva. A­mi Bulgáriát illeti, — folytatta a miniszterelnök — a hadsegélyző hivatal dolga a spekulációt megaka­dályozni, a közönség elégedetlenségét megszüntetni és a meglévő készle­teket igazságosan elosztani. A köz­ponti hatalmak szövetsége — mon­dotta még Radoszlavov — kitűnően ért a megszállott területek rend­szeres kiaknázásához. Romániában eddig 110.000 vagyon vágóállatot, továbbá 350.000 vagonnál több ga­bonát és más élelmiszert zsákmányoltak s végül Románia meghódításával a Duna nagy viziútja is belekapcsoló­dik Közép- és Kelet-Európa forgal­mába. Ezt az utat most kitünően ki lehet épiteni. Ke. Kész a Kiegyezés Bécs, december 11. (Az Est tudósítójától) A Reichspost mai számában a lap élén közli, hogy a kiegyezési meg­állapodások zárójegyzőkönyvét alá­­írták­z

Next

/
Thumbnails
Contents