Az Est, 1917. február (8. évfolyam, 32-59. szám)

1917-02-01 / 32. szám

Budapest 1917 * Csütörtök * február /. Előfizetési áraiig Egy hón­apra~. . 2.— kora ma Negyedévre •• «. 5.— korain* Ege az évre­ ~ .. 20.— korona 4» Megjelenik délután 0» Egyes szánt ára az ors&'lgb'hn & Ausztriában Öt­fitt* Minden közleményünk után* nyomása tilos Politikai napilap Felelős szerkesztő: Miklós Andor Szerkesztőség s üli. kerület, Erzsébetek Örvt ts KiadóhivatQl­i UH., Erzsébetekörut 1&+~2(A Fiók­ kiadóhivatatoki 6.» Vilmos császárját 14. sz+ és IV., Váci»utca 12. CDié­síben • f£oklmarkt 7. Az összeseslevensta parlamenti eseteit február 14én kezdi tárgyalni az összeférhe­t­­lenségi bizottság. Anniak ideén az ellenzék nem lépett", be eb a bizottságba, mer­tic., miire szűkebb keretek között n.c­u akrt együttműködni a többséget. Most derül ki, hogy az­­ összeír­­hetetlenségi bizottság ignorálsa szerencsétlen gondolat volt, i­rt most, főbenjáró dolgokb­an, mn­­ka­pár­ti bizottság fog mun­kaprti ügyekben tárgyalni és ítélkezi. Egyetlen üres hely van a s­­zottságban, azt az ellenzéknek­.l kell fogadnia és olyan c­­sját idl oda küldeni, a­ki teh­etségért és tudásával meg tudja áli helyét e. nehéz és kényes ponto. Továbbá, ha már végre­ hozzá nyúltak ehhez a kérdéshez, akkr az egész zsombékot ki kell irtán. A politikai életet meg kell tiszí­­tani az oda nem való kupecektől hajcsároktól, ügynököktől, ko­rum­páló és korrumpált közvet­í­tőktől és kijáróktól. Az ellenzék munkájának azon­ban csak úgy lehet eredménye, ha önmagával szemben még sok­kal szigorúbb mértéket alkalmaz, mint a kormány párt­jával szem­­ben. A­kit a maga táborában összeférhetetlennek tart, azt kap, hozás nélkül el kell távolí­tai­i Igen helytelenül járt el a füg­get­len­ségi párt tegnap esti ide­­­jén egy ilyen esetben. Bart­a Üdös I önmaga ellen összeférhetetlen: :ii­­ bejelentést tett s megkérdeztél ügye elintézéséig kilépjen-e ? És ugyanaz a független­ség párt, a mely az igazság és a poli­tikai erkölcs nevében hangosan követelte az összeférhetetlen kor­mánypárti képviselők lemondá­­sát és kilépését, saját tagját íreg * nyugtatta, hogy csak maradjon benn nyugodtan a pártban, mer az ő, Barta, kilépése a párti nagy veszteség lenne. * .. Hát előd­ör ir nem igaz, hog­y Barta nagy fehérségét a függ* telisig: párt íz összeférhetetlen­ség tisztáz' I|, kÜlÖZT'.é­s Ji.Cg'' j távozása oil tu’gv vesztesé lenne; niá.vu.-» pedig szó nél­kül ki kellet volna lépnie a párt !­ből íieki s na még mások is vannak ö--z­­ élhetetlenek, azok, mik is. Az ellenzék nem lehet­ elnézőbb a naga tagjaival, mint másokkal, ha pedig azt teszi, akkor nem . i. !. ,b a vádló, mint­ a vádlot­t a szava és a fele háborodna alig érdemel hitelt.] Vili. évfolyam , 32. szám. A románok nem gyújtották fel gabonakészleteiket Francia tudóisítás a román petréleumforrások eSisz-sztításáról Genf, január 16. (Sz Est kiküldött tudósítójának távirata) A Le Journal Iasil tudósítója ,■ lap mai számában foly­tatja leírását a k­özonti hatalmak romániai invá­ziójáról. Azt írja, hogy a románok hősies önmegtagadássa­l felgyújtották a petre­­le­t forrásokat, a­mely cse­lekedet hasonlít Rostopcsin cselekede­téhez, a­ki tudvalevőleg lángba borí­­totta a bevonuló ellenség előtt Moszkva szent városát. A gabonát azon­ban már nem akarták fel­gyújtani. A­midőn például az el­lenség bevette F 111 a­s­u városát, a kormány megparancsolta Cry- J­o­v­a polgármesterének, hogy pusz­títsa el a gabonakészleteket, H­o­in­a­­u­­­s­c­o polgármester azonban nem telj­esí­tette a parancsot. Ezért felelő­st i­ntézkedett a kormány, hogy a pol­gármester azonnal távozzék helyéről és kormánybiztost neveztek ki he­lyette. Néhány órával az ellenséges csa­patok bevonulása előtt a kormány részéről telefono­n érdeklődtek, hogy megsemmisítették e már a gabonát, de a kormánybiztos azt felelte, hogy a parancsot nem lehet végrehajtani, mert miből fog­ják majd a népet élelmezni ? A petróleumforr­ások, a­me­lyek évenként másfél mil­lió tonnát szolgáltattak, teljesen elpusztultak. A pusztítás művét egy angol ezredes és egy francia hadnagy végezte egy román mérnök vezetése alatt álló angol és román munkások segítségé­vel. A munkások az összes tartályo­kat körülvették, kinyitották a tar­tályok csapját, azután meggyújtották a kiömlő petróleumot és benzint. B. M. Kifosztották m m­enekülő román nemze­t bonkor Berlin, január 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Lokalanzeige­r-nek jelen­tik Stockholmból. Midőn a román nemzeti bank Iasiból áthur­­colkodott az oroszországi Chersonba, nagy sikkasztás történt. A bank safe depositjének száz fiókját­­, melyekben ékszerek voltak, telje­sen kifosztották. A bank az orosz vasutat hibáztatja, a vasúti ha­tóságok viszont arra hivatkoznak, hogy a kincseket szállító vagyon pe­csétje sértetlen vett.. Ke. A belga főparancsnok­ nagy harcokat jelent be A belga hadsereg ismét a tűzvonalba kerül Berlin, január 10. (Az Est rendes­ tudósítójának távirata) Buguoy tábornok, a belga hadsereg főparancsnoka —­ mint a X­a­t­i­o­u a Iz­e­i­t­u­n­g­nek az orosz határról jelentik — fogadta a N­evoje Vremja luiditudósítóját a nyugati harctéren és a követ­kezőket mondatta neki: — A belga hadseregnek jelentékeny része lesz az idei offenziváiban. A nagyszabású h­a­d­i­t­e­r­v m­ár teljesen el­k­é­s­z is 11 és lgkisebb részlegeiben is megbeszélés tárgya volt. Az idei ö­s­sze­­ütk­őzés a n­y­u­gati harc­t­é­r­e « oly­a­n h­arcokat fog provokálni, a­m­­i­n­yi­k­e­t m­ég eg­y­e­t­t­e a h­á­ború se­m­ ! «t »11. A belga banker tg teljesen felkészült a nagy döntésre. Az újjá­szervezés véget ért, újoncokkal kitültílütik a nagyobb réseket, újraképeziü­k a tisztikart és a belga bmtéreg ágyukkal, lőszerrel bőven el van látva. A tábornok hangsúlyoza, hogy a­z entente minden r­e­n­de­l­­ke­zésre álló tar­távok­at harcba fogja vetni. Ilyes­formán félő, — folytatta — hogy Belgium ismét nagyarányú hadszíntérré lesz, de a belgáknak ezt nyugvójan el kell viselniük. A tengeren is döntésre kerül az ideu ß so iu Ke, n nagy rdeg a nyugat” fronton Berlin, január 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Deutsche Tageszeitung haditudó­sítója jelenti a nyugati főhadiszál­lásról : Az utóbbi időkben tartós fagy volt, a­mely különösen éjjel vált elvisel­­hetetlen­né. Évek óta ilyen hidegre nem­ volt itt példa. Szerencsés gondos­kodás történt hideg időjárás esetére is és a fűtött fedezékekben nem is olyan kellemetlen a tartózkodás. A füsttelen lövészárok-kályhák kitű­nően beválnak és a múlt nyáron, sok ezer tr­étermázsa faszenet állí­tottunk elő ezek fűtésére. Nehéz a fe­jelőörsök és a lövészek helyzete a mellvédeken, de rajtuk vastag bundákkal és gyakori felváltással segítenek. Annál kietlenebb a francia pol­gári lakosság fagyoskodása a meg­szállott területen. A nyílt­ kandalló, a­melylyel a házak itt fel vannak szerelve, ekkora hidegben nem praktikus és azonkívül sok fűtőanya­got sem gyűjt­hettek az emberek. Az ellenség tevékenysége és front­­mögötti készülődése a hideg miatt szintén megakadt. Az utak rosszak, Dizmuidennél hosszú idő óta most elk­ltüjik ism­ét először belga foglyo­kat. A 304-es magaslaton elfoglalt új állásainkat minden támadás el­­­len biztosítottuk. Ke. 72 francSetk dicsérik újoncaikat Gén., január 30. (Az Est kiküldőn tudósítójának távirata) A Matin azt írja a most sorozott 1013-­ki korosztályról, hogy ez a nagyszerű korosztály 80% kitűnő katonaanyagot szolgáltat­ott és hogy Franciaországban 25 év óta nem volt a sorozásoknál ilyen kitűnő ember­anyag. A­­latin szerint a besorozot­tak szelleme is kitv.oll. B. Mr ., Ez a utifloeszás stexiií van a. Materfiliésftex,­ Fu­ris, január 30. Össala képviselő a kamará­ba« előterjesztett pótsorozási törvény-­­javaslatról szóló jelentésében azt mondja, hogy a tényleges ál­lomány kérdését a szö­vetségeseknek együtt.

Next

/
Thumbnails
Contents