Az Est, 1917. április (8. évfolyam, 88-112. szám)

1917-04-01 / 88. szám

Siófizetési árak: egy hónapra..­­ 2.~ koréivá negyedéan* „ - S,+­ korona Zgé$* évre~ .. .• 70.~~ korona a% Megjelenik délután * Egyes szám ára az országban. .8 #£££*, Ausztriában & fi££m Mind&tt közleményünk után* nyomása tilos Politikai napilap Felelős szerkesztő : Miklós Andor Szerkesztőségi VU~ kér ii tét, Erzsébet »körűi 7é Jeladók l­attUy PH, Erzsébeteku­rat iS­ mSD* Prófafrtadrókk­M italok * V.» Vilmos császárit­­éé SS* és /£?., Udd­*utca 17. Wienben * /.* Kohl markt T» % Külügyminiszterünk üzent a diadalmas orosz forra­dalomnak. Ugyanakkor, mikor a német kancellár elismerte a fen­séges népet s megtagadta a cárt és a cárizmust, gróf Czerpin is kijelentette egy újságírónak, hogy a központi hatalmak »hajlandók e rájuk (az entente-ra) és ránk nézve egyformán tisztességes bé­kéről tárgyalni, a tárgyalások­nak ez esetben semmi sem áll útjában«. Nem tagadott izgalommal vár­juk, mi lesz az orosz nép válasza erre a kijelentésre? Lesz-e a for­radalomnak elég bátorsága és elég bölcsesége­ hozzá, hogy az angol és francia diplomáciával elég ridegen bánjon?" Ellent tud­nak-e majd állni Cserdzéék a nagykövetek s uszályuk munká­jának? Mert ha semmi idegen befolyás nem jut szóhoz, ha az orosz néptől fogják megkérdezni, egészen egyszerűen így: akarjá­tok-e folytatni a háborút a köz­ponti hatalmak ellen, a­kik tőle­tek semmit nem akarnak elhódí­tani, a válasz nem is lehet vitás. Ha azonban a diplomácia intri­kája s a rontó gyűlölet bűvé­szeté kerül fölül, akkor a népek jó ügye megint elveszett. Mi, mondhatjuk, mindent meg­tettünk, s e tekintetben a ma­gyar ellenzék indítványát még Czernin szavainál is fontosabb lépésnek tartjuk. Mondja ki a képviselőház, indítványozza az ellenzék, hogy tiltakozunk ama nemzetközi rágalom ellen, hogy a mi fegyvereink s a mi né­pünk a cári zsarnok érdekében akarja leverni Oroszországot. Nekünk is, az orosz népnek is egy közös ellenségünk volt, a cár, az ő zsarnokságának ha­talma, az ő lelketlen, gonosz bü­rokráciája, s bizonyos, hogy mi­helyt ez nincs többé, nem áll akadály a mi népünk s az orosz nép kézfogása között. Mikor a cár háborút csinált, nem kér­dezte meg a népet, s mikor a nép békét teremt, nem kér rá engedelmet a cártól. Mindennap világosabb, hogy azt, a­mi tör­tént, fegyverrel lehetetlen többé elintézni, azt csak lélekkel és ész­szel lehet jóvátenni. Hogy mi ezt nemcsak belátjuk, de bátran ki is mondjuk, azzal a törhetetlen erő talapzatán álló, ragyogó er­kölcsi bátorság, a meg nem cen­zúrázott lelkiismeret legbelső­­Jé- Alegét engedjük szóhoz jutni." M nyugati szünet $zárható M franciák a Mmnderi&uts&-vonal ei&ts Genf, március 30. (Az Est kiküldött tudósítójának távirata) M félhivatal&s Késit(ss-ügy nőét­ség © nyugati front­­ról ma a ft&szenfzez&fcet fa testűit X Som.-m.ci és az Hinne ét özéé tű nincs a út­kozás. Csapataink mintfenüll érintkezésben wimmali as ellenséges vonalakkal, tettül már elértétt a Hires Hihnen­­bur­g-V­onalat,. Keine k ftSoefftezréSaa egye tűre as operációkban szünet várttm rá. Seregünknek konszolidálódni kell esz­méf állásokban, mielőtt­­­ akcióba kezdene. Másrészt az időjárás is rossz az offenzívához. • X C­hamp­agne h­ave az ellenség a Maison­ne Cham­­pagne elleni támadásának sikertelensége után nem foly­­tatta vállalkozását.' .. . v . ... Jt Maas balpart­­­ám csap­atjaink egy sikeres kad­­művelettel elfojt­­ották az utolsó ár­ka­­kat, a­melyeket az ellenség március 16-án az grocourti erdőben és a 304-es magaslaton meg­szállott. Bródy Miksa­ nagy terveit, Hindenburg azonban mesterségesen csinált egy óriási puszta­ságot. Mialatt a franciák és az angolok lassankint felgöngyölítik a német utó­védek fátyol­át, nem tudják, hogy hol végződik a pusztáéig és még kevésbé tudják, hogy milyen átcsoportosítá­sokat végeznek a németek a pusztaság másik szélén­ Nem tudják, mennyi csapatjuk van a németeknek és hogy mennyi csapatot küldtek talán a front más részére. V. D. M Hindenburg~si&ata& P*>an€$i203*szélgífun Rotterdam, március 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Nieuwe Rotterdamsche Courant foglalkozik a nyugati front­­esem­é­­nyeivel és a következőket írja : Mikor a német visszavonulás meg­kezdődött, az angolok azt hangoztat­ták, hogy Franciaországban nincsenek Mazuri-tavak, ezek nélkül pedig Hin­­denb­arg nem tudja megvalósítani Az orosz B­ankáspárt kiszorítja a polgári pártokat a kormányból . Berlin, március 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) M a 1 m 6 b 51 jelentik . Az orosz kormány kebelében a legutóbbi minisztertanácson nagy ellentétek merültek fel. A kormány októbrista tagjai szembeszálltak a munkásbizottság egyes radi­kális követeléseivel. A kalattpárti miniszterek viszont azt hangoztatták, hogy a munkások követeléseinek visszautasítása igen szerencsét­len következményekkel járhatna az országra nézve. Gucskov állítólag kijelentette, hogy ő nem tudja nyugodtan nézni, hogy az állam kormányzását hogyan szolgáltatják ki mindinkább a tömegnek. A minisztertanács többsége végül hozzá­járult a mun­kásbizottság követeléséhez. Úgy látszik, hogy legközelebb több miniszter kilép a kormányból s ezek helyébe a nép néhány igazi képviselője fog kerülni. Ke. Kropotkin Herceget haza hívták Genf, március 30. (Az Est kiküldött tudósítójának távirata) Londoni & párisi lapok jelentése szerint az ideiglenes orosz kormány visszahívta Kropotkin herceget, hogy segítsen Oroszország újjászerve­zésében. B.M.­­Kropotkin herceg egyike Orosz­ország legérdekesebb és legkiválóbb férfiainak. Széles látókörű földrajz­tudós, de tudományos munkás­ságát megosztotta a forradalmi agitáció­val, a­mi miatt a hetvenes­­ években börtönbe került. Svájcba menekült, vezére lett a legradi­kálisabb, nimictta-irángú szocialis­­táknak. Francia­országban , a se­lyemszövő , munkásos, véres zavar­gása miatt letartóztatták, őt évi börtönre ítélték, de három év múlva kegyelmet kapott.. Ekkor Londonba ment és ott folytatta tudományos forradalmi tevékeny­ségét. Azóta Angliában élt. Emlék­iratai magyarul is megjelentek.) Sk­ok­i csalás! van,ert a zár aSafT­a , ’ Genf, március 30. (Az Est kiküldött tudósítójának 1­0. - - c. távirata) A Romanovok­ több, milliárd ér­tékű birtokait és vagyonát zás alá vették. B. M. Pétervár, március 16, (Pétervári Távirati Ügynökség.) Az ideiglenes, kormány elhatározta, hogy az uralkodóház tagjainak ha­szonélvezeti birtokairól való­ döntést az alkotmányozó országgyűlésnek tartja fenn, addig is ezeket a birtoko­kat nemzeti tulajdonnak jelenti ki , a jövedelmüket lefoglalja az állam pénztárának. Geliaynt és Goremykint szabadon bocsá­tattak Rotterdam, m­árciius 20. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Pétervárról jelentik, hogy Galiczyn és Goremykin volt orosz miniszterelnököt s­z­a­­badon bocsájtották. V. D. Japán elismerte az orosz kormányt Tokió, március 30■ (Reuter) Japán elismerte az ideiglenes orosz kormányt. A revaji munkások a németek ellen Pétervár, március 16. (Pétervári Távirati Ügynökség) A revali munkás- és katonaképvi­­selők bizottsága egyhangúlag határo­zatot fogadott el, amely szerint a mun­kások és a katonák a fegyvert nem teszik le addig, a­míg össze nem tör­ték a német militarizmust. Demokrata világpolitikát akarnak az oroszok Rotterdam, március 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Pétervárról jelentik a Daily News­nak. Oroszország külpolitikája az­­m

Next

/
Thumbnails
Contents