Az Est, 1917. július (8. évfolyam, 165-190. szám)

1917-07-01 / 165. szám

Budapest, 1017 * VolSár/lCíp * Július 1, Előfizetési árak: Egy hónapra— — S.20 korona Negyedévre M •. 25.— korona Félévre /2.— korona Egész évre,. ~ •. 24.— korona­­* Megjelenik délután * Egyes szám ára 8 fllléiP* Minden közleményünk után• nyomása tilos Politikai napilap ••• Felelős szerkesztő: Miklós Jándor Vili, évfolyam * 1őc. szám. Szerkesztőség­i VII. kerület, Erzsébet-körut 7. Jeladó hivatal­­ VII., Erzsébet*körut /1—20. Fi­ó­k*ki­a­d­ó h­i­vat­a­l­o­k I­V., Vilmos császárját 14. cs. és IV., Váci*utza 12. Wienben 1 /., Kohlmarkt 7* mmmsszaaam Venizelosz Athénbe érkezett A király nagyon hűvösen f­ogadta Rotterdam, június 59. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Daily Tele­gra­phs athéni tudósítója érdekes részletek­et jelent Venizelosz Pireuszba és Athénbe való megérkezéséről. A pireuszi kikötőt két század Venizeloszra felesküdött katona szállotta meg, még entente-csapatok sem voltak Pireuszban. Vetn­zeloszszal együtt érkeztek meg minisztertársai és vele volt krétai testőrs­ége is. Az út­on Athén fe­lé ent­ént­e-k­atonák állottak őrt és minden út keresz­tezésnél még ezenkívül meger­ősített őrségek voltak. A királyi palota felé vezető utat krétai csendőrök állották el. Amikor Venizelosz automobilja megállóit, az új mini­sztár­em­­ölő hadseregének tisztjei, megszállottá­k a palota bejáróját, a folyosókat és a királyhoz vezető termékét. A királyi testőrségnek csak két embere maradhatott be id. Merénylettől tar­tottak, és azért volt szükség minderre az intézkedésre. A király ki­­ér­ten és igen hűvösen fogadta­­ Quízeloszt, csak a legszükségesebbek keze­­lésére szorítkozott és a­mikor I­­niselosz bejelentette, hogy az 10lő­­évben megválasztott kamarát hívja egybe, Így felett. . . — Ismerem programjáét. Beleegyeztem, hogy önre bizzáik a hitainat. Venizelosz esküjét egy venize­sta lelkész vette ki. A mikor Veni­­zelosz visszatért szállására, a Hotel de Grande Bretugile-ba, a tömeg zajosan megéljenezte. Van Dyl: Három hónap alatt akar rendet csinálni Venizelosz Lugano, június 29. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Secolo jelenti Athénből: Venize­­losz külön bizottság elé akarja utalni­­az olasz-görög kérdéseket, hogy a súrlódásokat így megszüntessék. Ve­­nizelosz Athénbe való visszatérése a lakosság körében bizonyos nyugta­lanságot keltett. A rendőri szolgála­tot krétai csendőrök teljesítik. Ve­­nizelosznak az a véleménye, hogy há­rom hónapon belül helyreállítja az or­szágban a nyugodt állapotokat. Je­n­­nára kevésbé optimista, különösen a peloponézusi csapatokra vonatko­zólag, a­melyek számos venizelista-párti embert fogtak el."A peloponé­­zusi tábornokokat Athénbe idézték. Ha nem vetik alá magukat Venizelosz intézkedéseinek, felkelőknek tekintik őket. " " Ja. Venizelosz békülni akar az olaszokkal Berlin, június 39. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Luganóból jelentik. A Secolo érte­sülése szerint Miklós és Kristóf her­ceg e hó 27-én elhagyta Athént. Miklós herceg Svájcba utazik, Kristóf pedig Angliába. Venizelosz ki szándékozik békülni Olaszországgal. Ebből a céltól bi­zottságot fog kiküldeni, a­melynek feladata Olaszországgal megegyezni. de. fia kell még bizonyíték a magyar parlament­­szomorú elfajultságára, akkor rá­mutatunk a házelnök kiválasz­tásának nehézségeire és huza­lt vénájára. Valaha úgy volt, hogy rá az elnöki állás és az elnök sze­mélye valósággal versenyzett egy­mással, melyik kölcsönöz a má­siknak nagyobb díszt és tekin­télyt.­­ Régen az elnök nemcsak az által emelkedett a Ház többi tagja fölé, mert magas dobogóra ültették, hanem szelleme, tu­dása, méltóságos férfiassága és erkölcsi kvalitásai által is maga­sabban viselte fejét társainál. Hajdan az elnöki székből egye­nesen a miniszterelnöki, vagy, miniszteri székekbe ültek. Egy­kor sokkal többet kívántak az elnöktől, mint a csengerázás tu­dományát, mert abban minden­­ szemeteskocsi csengető gyereke kiállja vele a versenyt. Valaha a magyarság valóságos faji és szellemi reprezentánsa ült­­ a Ház elnöki magaslatán. A­mint azonban maga a parla­ment sülyedt, gazosodott, vele züllött az elnöki állás is. Egyre kevesebbet követeltek az elnök­től, mind kevesebb finnyásság válogatta meg személyüket, m­íg végre Szilágyi Dezső helyére Szász Károly is odaülhetett. Most pedig, hogy ő is távozott, azt kell látni, hogy a lefokozott igények sem találnak alkalmas elnökjelöltet, másrészt pedig azok, a­kik kiválasztatnak, nem vállalják a díszes pozíciót. Úgy utasítják vissza, úgy tolják el maguktól, mintha valami so­vány napidíjas állásról lenne szó. Lehet hogy öntudatlan szemé­remből teszik, mert érzik, hogy mily kevéssé odavalók. Ha így van, akkor igazuk van. A mai parlamentben, leszámítva néhány fejet, alig akad elnöknek méltó egyén. Már tudniillik az ország­hoz s az elnöki állás és a magyar parlament múltjához méltó. Mert mai nívójához és egyáltalán ah­hoz a nívóhoz méltó, a­melyet a mostani választói joggal el lehet érni, olyan akad minden padban et is. Csakhogy ezek meg nagyon is méltók a parlamenthez, és ha azt akarják, hogy kilássanak a többiek közül, a kupolaterembe kéne ültetni őket,s ha azt kíván-­­­ják, hogy csengőjük szavát meg­hallják, a Bazilika nagyharang­ját kellene a kezükbe adni. A duma nem akar ireieszSanS Stockholm, június .30. (Az Est rendes tudósítói­nak távirata) A duma végrehajtóbizottsága, az ideiglenes kormány látható szerve és a munkások és katonák valamennyi tanácsa között konfliktus tört ki, mert a katonák és munkások általános kongresszusának határozata elle­nére, a­mely pedig alapjában megfelel az orosz nép kívánságának, a du­m­a vonakodik feloszlását kimondani. A duma tagjainak egy csoportja külön ülésre gyűlt össze és egyhangúan azt a határozatot hozta, hogy a duma nem oszlik fel, hanem tovább fog dolgozni, mint a haza őre. A katona- és munkástanácsok a dumatagok határozata dol­­gában legközelebb fognak állást foglalni. Bryk. Hárffissí msifSSi @?©S2 katOBiaSZCU)H­evényi Berlin, június 30. (Az Est rendes tudósítói­nak távirata) Malmöból jelentik : A Novoszli ka­tonai munkatársának becslése sze­rin­t március 13-től június 15-ig három millió orosz katona és tiszt szökött meg a frontról. Egyes formációk, különösen a Duna­-arcvonalon, eredeti állományuk negyedrészére csökken­tek. de. A murakásStrmces DIUSZKot? elsríezzeSíSssáS, SÜPgeli Berlin, junius SO. (Az Est rendes tudósítójának távirata) IT a I m a I­ 5 I jelentik . Uru­­s­z­i­l­o­v tábornok és a katonák bi­zottsága között komoly összetűzés támadt. A katonai és munkástanács­nak a főhadiszálláson lévő ellenőrző bizottsága Bruszilov tudta nélkül át­olvasta Ilruszilov egész levele­zését és megállapította, hogy ösz­­szeköttetésben áll a polgári pártokkal, a­melyek tudvalevőleg az ő 11 é­n­­forradalom gondolatával rokon­szenveznek. A katonai és munkás­tanács közölte a hadsereggel felfede­zését és­­ Unvereva egyúttal Bruszilov eltávolítását, azzal a­ megokol;';';«;:!, hogy elvesztette a katoná­k bizalmát. A követelés teljesítése azonban még kétes, mert az­ Egyesült­ Államok kilátásba helyezett segítsé­güket ahhoz a feltételhez kötötték, hogy az orosz hadsereg hadműveleteit Bruszilov vezesse. be. Az oro­sz misnásások rafcgt-szjáik a vasutorcafi " és Berlin, június 30. (Az Est rendes tudós­zójának távirata) Stockholmból jelentik: Nekratov orosz vasúti, miniszter utasított­a az összes vasúti igazgatóságokat, hogy július 10-én a vasúti munkások kí­vánságainak és felfogásának meg­felelően kezdjék meg működésüket. Ennek a felhívásnak az oka abban rejlik, hogy a munkások legutóbb oly nagy béremelést követeltek, a­melyet lehetetlen volt megadni, másrészt pedig egyes vasúti vonalakat a mun­kások egyszerűen saját kezdésükbe vettek át, miután előzőleg ez illető vasúti vonal vezetőségét elkergették. A Kelet-Szi­béri­ában lévő Lucsa bá­nyavidéken a munkások az ottani "katona- és munkástanács utasítására a bányai­gazgatóságot elmozdították hi­vatalából, s a bányákat saját tulajdo­nuknak jelentették ki. Ke. i Az orosz pár­tok számaránya Berlin, június 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Stockholmból jelentik . A legutóbbi nagy orosz kongresszuson, a­melyen az ország összes katonai és munkás­­tanácsai részt vettek, az egyes pár­tok aránya a következő volt: A men­­sevikieknek 325, a forradalmi szo­­cialistáknak 306, a Trocki-csoport­­nak 30, a Lenin-párti bolsevikieknek pedig 115 képviselőjük jelent meg.

Next

/
Thumbnails
Contents