Az Est, 1917. október (8. évfolyam, 244-269. szám)

1917-10-02 / 244. szám

udapest, 1917 * Kedd * október 2. Előfiv­­m árakt Sjy Murrt, at »i— í* XtfyMMtrt m m Ml Mévr. r ■ «mm. Msét* Mrta — l«r----­? Megjelenik détatin ** I»« v4n 4rt 0 JMIm JWMm kexlemémriU i*ém .y.méta Hl.. Politikai napilap eke Felelős szerkesztő .* Miklós jíhdor * 244. szám. jMrtontMfi tB. tHlif. IruMtf'Mutfc BhMMIraMi t M>a InMMMrlw« i jrtAMMMMIntatakf •t BWtt * IC,eiciurtM n. f, Ktthtartrf r. s A nép jólét minisztere azt mondta, hogy -­ minisztériumának homlokára ■ a következő jeligét szeretné fel­­véselni: »A népért, protekc­ nélkül ! Hadat a protekciónak . A­ népnek most nagyon jól megy, a legfinnyásabb gavallérok is udvarolnak neki, egy bálkirálynő sem kap több bókot és édesebb mosolyokat. Divat lett a nép, mint hajdan a pepitáimba, vág, a cilinderkalap. A kinek anny alkalma van, hogy két szavát el­mondjon, az a népet dicsőíti, a kinek két karja van, az a nép­ ölelgeti. Minisztere, sőt minis­tériuma is van már a népjólé­tek. Sőt, mint fentebb monnttf­, már jelszava is van az új minis­z­tériumnak. Az új minisztérium homlokán két sötét ránc módjára von: végig a jelmondat két sors Vádol vagy fenyeget ez a két parázda ? Az egyik fenyegetése azoknak szól-e, a­kiket a másik vádol ? Beszélni tán még soha ami nem hallottunk a népről, mint napjainkban, de a híg szavak addig még nem szilárdultak ke­mény cselekedetekké. Ígéretekből­­ rekord termésünk volt, de a tet­­­lek szürete még mindig nem kéz­ f­­ődött meg. Kevesebb szó, sokkal kevesebb­­ fogadkozás, de több tett kellene­­ ide. Nem rokonszenves nekünk ez a népies politikai divat é­p­­pen azért, mert divat. Min­den divat gyorsan változik, a divat még semmi komolyat, maradandót nem alkotott. És a jelmondat másik része is, a­me­lyik hadat üzen a protekciónak. Magasan repül és szépen szól az is, de evvel is úgy vagyunk, hogy a protekciónak, a­mi a korrupciónak dédelgető elneve­zése, nem hadat kell üzenni, hanem gyökeresen kell kitépni Napjaink közélete a protekció­tól gazos. A baráti, a rokon­ és a politikai protekció úgy el­borítja a közéletet, mint árkot a csalán. Soha annyi bort nem it­tak, mint a­mióta itt mindenki vizet­ prédikál. A sötétmultú munkapárton kívül a koalíció volt csak így felpántlikázva jel­szavakkal és azokról a napokról jobb nem beszélni. Tehát keve­sebb csengő ígéretet, kevesebb e fényes programot, sokkal keve­­sbb tarka jelszavat, de több szürke, komoly cselekedetet, de h az igazán a népért és a népnek. Egész London pengett... Jelentések a legutóbb német repülőtámadásról Rotterdam, szeptember 16. (As Bet rendes tudósítójának távirata) A tegnapi német repülőtámadás munkába szólította vala­ Wenseyt angol elhárító ágyat. A lövöldözés nem szűnt meg és k köszönhető, hogy a német repülők egy részének nem­­is erűtt a belvárost elérni. Egész London rengett a dörejektől és az utcák még éjfélkor is népesek voltak. V. D. . . London, szeptember 30. A Reuter-ügynökség jelenjti Tegnap este felhangzott a­z 1. 1.­.­. y német reptrőtám­adás közeleg. A zsúfolt az ékről az emberek ez elő­­get biztosabb helyekre menekültek. Rövid idő múlva messziről ágyúdörgés­­ igzott fel, a­mely egyre közeledett. Az ágyudörgés egyre hevesebb lett és sikerült is neki az ellenségre kepülőket a város közepétől távol tartani. A támadás alatt a szín­háziakban és mulatóhelyeken megszűntek az előadások, de azután zavartalanul tovább folytak. A német repülők Kent és Esses partja felett vasas­­t el. An­yagi vagy emberéletben okozott kárt nem jelentettek. A bolsevikiek sürgetik a béketárgyalásokat Lugano, szeptember 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Pétervárról jelentik a Corriere della Será-nak. A bék­evikiek az egész országban folytatják heves agitáció­jukat. Megbízottakat k­ü­ldtek az egyes ipari centrumokba és pártjuk egyre növekszik. Az or­­szágban levő idegenek elutaznak, mert a hangulat egyre ellenségesebb ,düh szemben. A bolsevikiek azzal agitálnak Anglia és Franciaország ■Mién, hogy különbékét akartak kötni Oroszország rovására. Buchanan angol nagykövet kénytelen volt ezt a hírt erélyesen megcáfolni Terescsenko külügyminiszter előtt. A kormány kénytelen folyton engedményeket tenni a maximalisták­nak, a­kik tiszta szocialista kormányt és a béketárgyalások meg­kezdését követelik. La­­is frontbizottság követelése a demokrata kongresszuson Péter­vár, szeptember 29. (Magyar Távirati Iroda) demokrata kongresszus pénteki felé­ére­ még a következőket jelentik : Axentyev volt belügyminiszter, a parasztok tanácsának elnöke, szüksé­ges­­ek tart egy kormán­yellenőrző szer­vezet­, a­m­ely a demokrácia kép­viselőiből állana. Cerrielli is helyesnek tartja az el­lenőrző szervezet létesítését és azt, hogy a konferencia átlepíti­ meg az új kormány alap­elveit. A front­bizottságok kiküldötte, Kucskin a következőket mondotta : — Az országot ak úgy lehet megmenteni, ha a­­­dsereg harc­képességét helyreállítják és a kato­nák visszanyerik bizalmukat a tisz­tek iránt. Ez a feladat könnyebb lesz, ha a hadsereg megtudja, hogy az új kormány a demokrácián épül fel. Vojtnnsszol katonai kiküldött szó vé­zette a hadsereg kínos helyzetét és praktikus intézkedéseket követel első­sorban az élelmezés javítására, mert az éhező csapatok nem győz­hetnek. Intézkedést követel továbbá a hadseregben levő káros elemek ellen, nehogy a szökés még nagyobb mértékű legyen. Pétervár, szeptember 30. (Pétervári Távirati Ügynökség) A demokrata konferencia mai ülé­sén Verkovszki hadügyminiszter meg­állapította, hogy az idei termés ugyan jobb mint a m­it ért, de a hadseregnek még sínes elegendő kenyere is egyéb élelmiszere. A baj oka a közlekedési eszközök hiányossága. Az egyes hadseregek megbízottai szólaltak fel ezután és hangsúlyozták, hogy szükség van egy erős hatalomra, hogy a fegyelmet a fronton helyre­állítsák. A kozákok képviselői kijelen­­tették, hogy a kozákok védik az orosz köztársaságot si támogatni fogják a kormányt. Lenint ismét le akarják tartóztatni Stockholm, szeptember 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Svenska Dagbladet­ hal­parsadat jelentése­­szerint Nikitin belügyminiszter elfogató parancsot adott ki a Péter­­várott időző Lénin ellen. A parancs szerint Lenint le kell tartóztatni, de a letartóztatásnak nem szabad a demokrata kongres­szus üléstermében megtörténni. Bryk: Az új orosz koalíciós kormány it... , Baparandet, szeptember 36. Kerenszki folytatja fáradozásait egy koalíciós kormány alakítására, mely­ben valamennyi párt résztvenne, csak azok nem, a­kik rokonszenveztek Kornyov lázadásával. A kereskedelem és ipar képviselői csak azzal a fel­tétellel vesznek rész a kormányban, ha eltörlik a direktóriumot, egyenlő jogot adnak minden miniszternek s a kormányt függetlenítik a pártoktól. Megbüntetik a Pétervárra érkező utasokat Pétervár, szeptember 30. (Magyar Távirati Iroda) A pétervári katonai kormányzó el­rendelte, hogy minden utas, a­ki a helyi hatóságok külön felhatalmazása nélkül érkezik a fővárosba, 3000 ru­bel­ pénzbüntetéssel, vagy három­­havi fogházzal büntetendő. A rendelet­­­tet a főváros élelmezési nehézségek miatt adták ki. Hat órai munkaidő az orosz hadihajókon A tisztek nem viselhetnek fegyvert Berlin, október 1. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Vossis­ce Zeitung stockholmi levelezője jelenti: Ver­erevszki orosz tengerészeti miniszter is le­nyújtotta lemondási kérvényét, a­melyet azon­ban Kerenszki még nem fogadott el. A fekete-tengeri és a keleti-ten­­ger flotta matrózai körében elterjedt

Next

/
Thumbnails
Contents