Az Est, 1917. november (8. évfolyam, 270-295. szám)

1917-11-01 / 270. szám

Budapest,1917 * Csütörtök * november /. Előfizetési árak : Egy hónapra­ •» 2,20 korona Negyedévre mm mm­t?•— korona Félévre ..«*•«• /2«—­ korona Egész évre•• «• *- 24.— korona ^ Megjelenik délután + Egyes szám ára S flU&Pm Minden közleményünk után• nyomása tilos Politikai napilap —* Felelős szerkesztő: Miklós Andor Vili. évfolyam * 270. szám. Szerkesztőség * 021, kerület, Er­zsébet* körút 2% l£iad.óhivatal » VII., Erzsébetek Urat 15—20, Fiók*kiadóhivata­lok* Dm* Vilmos császár-út 14, esm és IV., Váci­ utca 12. jelenben 1­­., Kohlmarkt 7• A papírhiány olyan nagy fokra hágott, hogy most már a magyar újságok meg­jelenése igazán kérdésessé vált. Könnyen megeshet, hogy az olasz offenzíva legfényesebb napjain egyetlen magyar újság sem tud majd megjelenni. Az osztrák gyá­rak egyszerűen szemébe nevet­nek a Wekerle-kormánynak és nem adnak Magyarországnak pa­pirost. Ellenben az osztrák gyárak még m­a is zavartalanul megkap­ják a cellulózét, azt a nyersanya­got, a­miből a papírt készítik. De nemcsak cellulózét szállí­­t­unk mi jámbor butasággal Auszt­riába. Ausztria polgári lakossá­­­gának élelmezésére havonta, a csempészeten kívül,­­5000 iparház, 12.000 sertést, mintegy 90­0* va­gon szalonnát és kolbászfélét és rengeteg gyümölcsöt, főzeléket,­­tojást és lisztet. Azok a vonatok, a­melyek tő­lünk Ausztriába viszik az élel­met, mind gyorsan haladnak és­ pontosan megérkeznek, míg a kormány azt az együgyű kifo­gást akarja elhitetni, hogy a pa­­pír­hiány oka a rossz vasúti köz­lekedés és a vagonhiány. Tehát Ausztria számára van vagon, a mi számunkra nincsen. Nem így van ! Hanem Auszt­riának tehetséges és erélyes­ kor­mánya van,­ a­mely az önző oszt­rák érdeket konokul megvédi, m­íg a magyar érdek semmi vé­delemben nem részesül. És a­mit a papír-kérdésben ily közelről és ily világosan látunk, az történik minden­ téren. Magyarország min- ■ den nagy nemzeti és életbevágó gazdasági ügyét ugyanaz a gyáva tehetségtelenség ejti sárba, a­­me­­lyik ezt a nyomort is előidézte. Ha a kormány megtagadná Ausztriának a nyersanyagot, majd lenne papír. Ha megta­gadná az élelmiszereket, majd az osztrák iparcikkeket is maxi­málnák. A­míg azonban a magyar kormány ilyen gyáva és alázatos lakása Ausztriának, ugyanakkor, mikor a magyar katonák Auszt­riáért ontják vérüket s a magyar föld menti meg az éhségtől az osztrákokat, addig itt rend nem lehet. Az a kormány pedig, a­mely oly nyíltan bevallotta tehe­tetlenségét, min­t­ Wekerle tette tegnap a főrendiházban, az, mint az ügyek, vitelére s a magyar életérdekek megvédésére teljesen képtelen, kénytelen lesz mihamar elhagyni helyét. Az első olasz menekültek Rómában Rotterdam, október 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Rómából jelentik: Az első menekültek már Rómába érkeztek. Az olasz tőzsdéket november 5-ig bezárták. V. D. Az olasz vezérkar jelentése a visszavonulásról . — október 30. A tegnapi nap folyamán csapataink visszavonuló­ban voltak me­gh­at­ár­o­zott állásokba. Az Isonzo hídjainak felrobbantása, a­melyet csapataink haj­tottak végre, s fedező osztagaink sikeres hadművelet­e meg lassítanák az ellenség előrenyomulá­sát. Lovasságunk az ellenség elő­csapat­aival érintkezésbe lépett. C­a­­do­r­n­a. A Tagliamento-vonalban bíznak a franciák * Francia hivatalos jelentés az olaszok vereségéről Genf, október 30. (Az Est kiküldött tudósítójának távirata)­­ A félhivatalos­ N­ a v a s-fl y­­­n ö k­­*5 y n­ e­k az olasz frontról szóló összefoglaló jelentése beismeri, hogy az egész Isonzo front megingott. N­­a U'd­i n­o c­­­e s­i­li, — mondja a fran­cia kormány félhivatalosa — az olasz hadsereg elveszti összeköttetéseit úgy észak felé Karinthiába, mint kelet felé a tarsaihoz. Szövetsége­sünknek vissza kell v­o- íl király Triesztben Trieszt, október 50. Ő felsége délután a helytartóság épületébe ment, a­hol a helytartó és a" felesége fogadta. Görs"város küldött­ségét itt fogadta a király. A küldött­ség köszönetet mondott neki a város­nak az ellenséges járomtól való meg­szabadításáért és ismét kifejezte a város hódolatát tíz uralkodónak. A küldöttség vezetője, gróf Danaim üdvzölő beszédére ő felsége így felelt : — Örömmel fogadom e n­agyfontos­­ságu pillanatban szeretett Görz váro­som képviselőinek hódolatát, a me­lyet állí­ balosan túlélt» nek­ür meg­próbáltatás után, irániam és a sír­a iránt való hűségének a vérz­ és­ anyagi áldozatok elszenvedésével való bebi­zonyítása után f­ejez ki elöttem. Kívánom, hogy a sz­ép­ Görz, Ausztria városainak ez a gyöngye derék kato­náim vitéz föls­zaba­dító munkája után gazdagabban és virágzóbban­­emelkedjék föl romjaiból. Ő felsége ezután levetet tartot­t, a­melynek során a görzi ■ küldöttség valamennyi tagját megszólította. A közönség ő felsége jelenlétének n­­­í­t­j­a a T­agn­­a­m­e­n­t­ó­­hoz és remélnünk kel­l, hogy ez a vonal feltartóz­tatja majd az e­l­le­n­s­é­g­e­t. Ezzel a francia­­jelentéssel egyidőben megérkezett Udine elfoglalásának a Ilire és igen nagy feltűnést keltett. Az Itt időző franciák azzal vigaszta­lódnak, hogy nagy­ angol és francia csapattömegek mennek az olaszok segít­ségére. B. M. hírére egészen elözönlöt­te a helyt ara­tósági épület előtt levő teret s a midőn a palotából eltávozott,­ a nép nemzetiségi különbség nélkül ünne­pelte mindenütt. Hazug hírekkel nyugtatják meg az olaszokat Lusano, október 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Rómából jelentik a Popolo et Li­­­­bertá-nak. A megrémült olasz lakos­ság i.m­egnyugt­atására tegnap olyan híreket terjesztettek, hogy­ m­egindult az olasz ellenoffenzíva és 70.000 ma­gyar és osztrák katonát elfogtak, Cividalób­an ped­ig­­40.000 embert körülzártak. Hamar kiderült, hogy mindebből egy szó sem igaz. A lap elismeri, hogy az ellenség előrenyo­mulása és zsákmánya példátlan az eddigi offenzívákbak­. Udine ez élel­mezési és hadtápközpontj­a az északra és nyugatra harcoló csapatoknak és ha a város elesik,— mondja a lap — az egész észak-triauli­­front el van­ vágva és nem marad más hátra, mint visszavonulni az Abc-Taglia­­mento mögé. Tartani kell továbbá a Dél-Tirolból való támadástól is. La. A Királypártiak „össze­­esk­üvése“ Franciaországban Malvy belügyminiszter vádlója , az összeesküvés központjában Genf, október 29. (Az Est kiküldött tudósítójának távirata) Vasárnap a francia minisztertanács rendeletére a párisi Action Francaise szerkesztőségében és valamennyi fiók­­kiadóhivatalában házkutatást tar­tottak, mely az igazságügyminiszter értesítése szerint királypárti s pol­gárháborút előkészítő összeesküvés­ről rántotta le a leplet. Az Action Francaise-nak ,Leon Daudet a szerkesztője, ugyanaz, a­ki Poincaréhoz intézett levelében nyíl­tan árulással vádolta Malay volt belügyminisztert. Daudet a házku­tatás után kijelentette, hogy szeretné, ha letartóztatnák, mert akkor leg­alább világosság derülne a Malvy­­ügyis. Hére jött annak is, hogy Maturast és Daudet-t letartóztatták, de ez a hír nem bizonyult valónak. A házkutatás alkalmával összesen öt revolvert, néhány doboz töltényt, egy tőrt, két amerikai boxert talál­­tak. Ez persze nagyon kevés ahhoz, hogy Parisban polgárháborút lehes­sen kezdeni. B, jj. Az entente sanyargatja Spanyolországot Madrid, október 25. (Az Est kiküldött tudósítójának szikratáviratai A madridi lapok tiltakoznak a b­am­dáknak a Franciaországban élő spa­­nyolokkal szemben tanúsított rossz bánásmódja miatt. Marseillben több spanyolt meglincseltek.. Többször elő­­fordult, hogy angol cirkálók spanyo­lizen feltartóztatták spanyol gőzö­süket. A francia sajtó állandóan szi­dalmazza Spanyolországot. St. A Az entente legközelebbi konferenciája nem fog­­lalkozik a hadicélonkal Rotterdam, október 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Mi­nt a londoni Daily News jelenti, az alsóházban Bonar Law tegnap meglepetésszerűen kijelentette, hogy az entente legközelebb összeülő kon­ferenciája csak a hadvezetés kérdésé­­vel fog foglalkozni, nem pedig a hadi­célokéval. Ez a nyilatkozat­­ellentét­ben van Lloyd Georgenak azzal a múlt heti kijelentésével, hogy az ér­tekezlet katonai és politikai kérdé­sekkel egyaránt foglalkozni fog. V. J.

Next

/
Thumbnails
Contents