Az Est, 1917. december (8. évfolyam, 296-320. szám)

1917-12-01 / 296. szám

Előfizetési árak: Mgy M ónaprrnm m 3.20 Ver»«« K.gymdémrm . „ IrtrMM Félév*, H.M. »onu Rgétit­imr,w • •• 34.— koron, !* Megjelenik délután a frlm ára 8 Mitsx£*sn ira*temény£lilk után* nyomása tilos 4 Bufapest, 1917 * Szombat / december 1. Politikai napilap »•* Felelős szerkesztő: Miklós Jfmyrm wmsmi VIII. évfolyam * 296. szém. M bar««, InWMMn■*•» ««MUmMi m , XnoeboMt9 ree te W, OUm *• te., v* 9 I,, lf­*fwa triK ?. Le a téli háborúval, e­lég volt a kertelés, halogatás, bürokratizmus tehetetlenségéből, éljen a béke és a népek testvéri egyesülése. A forradalomban győ­zelmes orosz munkásság és pa­rasztság, Lenin és Trockij­e sza­vaival, fegyverszüntetet nyújt a hadviselő népeknek és kormá­nyoknak. A fegyverszünet arra szolgáljon, hogy rögtön meg lehessen kötni az általános békét, valamennyi hadviselő békéjét, szabad, minden erőszakosságtól ment egyezkedés alapján. Az orosz forradalom ezzel a fegyverszünetajánlattal, a­mely m­ost érkezett hozzánk és a né­metekhez, egyaránt fordul ellen­ségeihez és szövetségeseihez. Tő­lünk és a német kormánytól meg­kapta már a választ. A németek az új kancellár szájával feleltek az oroszoknak, Czernin külügy­miniszterünk pedig Bécsből, a dróttalan szikratávírón, közvet­lenül az orosz forradalmi kor­mányhoz küldte válaszát, a­mely szerint hajlandó tárgyalásokba lépni az orosz kormánynyal fegyverszünet megkötéséről és az általános békéről. ■ Legnépesebb, legnagyobb or­szágú ellenségünk és a mi kül­ügyminisztériumunk közt, a le­vegő villamosságán át, ide-oda száll a jelszó : Le a téli háború­val ! Carszkoje-Szelóból érkezik, a villamos hullámon és őszintén, örömmel, hogy végre akadt egy fölszabadult nép, a­mely meg­értette a mi szándékaimmal, megy a válasz: le a téli háborúval! A levegő reszket ettől az üze­nettől és levegő, emberek milliói­nak lehellel®, megrem­egő lelke, harsog a kiadott jelszót cs­ap a téli háborúval! Talán még a ha­lottak is, annyi tél, tavasz és nyár háborújának halottjai is, miegragadják csontjaikat ,és ezt rebegik ... Százötvenmillió orosz megadja a példát, hogy nem muszáj há­borút viselni, ha nem akar. Nagy bátorság, nagy hősiesség, nagy becsület, háborúban derekasan állani a háborút. Még nagyobb hősiesség, még nagyobb becsü­let azonban háborúból békét csi­nálni. És szégyen, aljasság, az utókor átkának kihívása, a jelen becsületének elvesztése minden nép számára, a­mely­­ végre kínálkozó alkalmat el­szalasztja. Vagy vakon elhárítja és gyáván, bután tovább hajtja uszítani magát. A Beké­sz egy­szerű alapjában kell találkozniok a népeknek: Le a téli háboruval ! ­mm Ha a pétervári jelentés helyes, akkor a német főpa­rancsnokság Lipót bajor herceget, az északi front parancsnokát jelölte meg, mint meghatalmazottat a tárgya­lásokra.­­ Megkezdték a hivatalos tárgyalást az orosz fronton Az orosz és német megbízottak találkoztak Rotterdam, november 50. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Pétervárró­l táviratozzák. Krylenko főparancsnok megbízottai az ötödik orosz hadsereg frontjával szemben lévő német vonalakba érkeztek. Kry­lenko táv­­iratban jelenti, hogy a német főparancsnok az északi hadsereg parancsnokát jelölte ki mint meghatalmazottat és hogy a német válasz hivatalos kormányiratban van megfogalmazva. Van Dyl: Parancs Duchonin híveinek letartóztatására Rotterdam, november 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Péter­varr­ól táviratozzák: Krylenko kijelentette, hogy Joueh­onini a nép ellensége és parancsot adott Duehonin vala­­m­ennyi hívének letartóztatására. V. D. Lenin békére akarja kényszeríteni az entente-ot Rotterdam, november 30. ■ (Az Est rendes tudósítójánál: távirata) Perszuállól jelentik a Daily C­h­r­o­n­ics estiek: Lenin, a következő nyilatkozatot tette: — Ha a többi országok p­r­o­le­tár­­á­lasa nem támogat bennünket, forra­­dalmunk eredmény­te­len marad. Ha a s­zö­ve­ts­égesek nem tagadják el kíván­­ságainkat, hatalmas eszközök álla* • nak rendelkezésünkre, hogy kénysze* r­its­ük őket. Itt jelenthetjük, hogy Oroszor­szág államcsődbe jutott és a szövetsé* gesekkel szemben fönálló, kölcsönünk és kötelezettségeink érvénytelenek. Jr népbiztosok tanácsa intézkedéseket tett, hogy a többi országok demokráciáit értesítse. Mi most csak va banque-ot játszhatunk abban a remény­­ben, hogy , ennek eredménye lesz. W D. A feágyhszti'a­rtf­éra békékés'íve rohn­tkozo­ttA a Tett­i árnyalás­ok meg­kezdődtek a központi hatalmak és Oroszország között. Car.:zkojcszc­lo­bői drc­.’tab '. távirat ho/A a Trockij-xiák’ -a kulu';,ck népbiztoji.itsk­­káliig. - miniszternek; és Lenin-nw. a népbiz­tosok tanácsa cipőkének (miniszter­ elnöknek) az összes hadviselő álla­mokhoz intézett azt a javaslatát, hogy kezdjük meg a tárgyalásokat a fegyverszünetről és a békéről. A né­met kormány nevében Harting biro­dalmi kancellár, a monarchia nevé­ben pedig Czernin külügyminiszter válaszolt a béketáviratra. Hertling kijelentette, hogy az orosz kormány eddig ismert javaslataiban elfogadható alapot fed a tárgyalások megkezdésére és hajlandó megkezdeni a tárgyalást, mihelyt az orosz kormány elküldi meghatalmazott képviselőit. A mi kül­ügyminiszterünk szintén megfelelő alapot lát a tárgyalások megkezdé­sére és késznek nyilatkozik a hala­déktalan béketárgyalásokra. úgy az orosz javaslat, mint Hert­ling és Czernin válasza kifejezetten általános békéről beszél De az orosz javaslat mindjárt hozzáteszi, hogy Oroszország szövetségesei nem is­merték el az orosz kormányt és nem voltak hajlandók tárgyalni a békérőől. Lenin kormánya ennek ellenére is elküldte a szikratáviratot a központi hat­almaknak és­ ezzel is megmutatta, hogy az entente tiltakozása után is megkezdi és folytatja velünk a béke­­tárgyalásokat. Hertlng és Czernin nyilatkozatai­ból kitűnik, hogy mi hajlandók va­gyunk tárgyalni az általános békéről is, de ha az entente ragaszkodik ed­digi teljesíthetetlen feltételeihez, ak­kor a békét csak azzal az országgal kötjük meg, a­melynek kiküldendő meghatalmazottai elfogadandó feltétele­ket szabnak. A német kancellár többet is mon­dott : reméli, hogy e tárgyalások meg­hozzák a békét, s a maga részéről hozzá­tette azt a fontos kijelentést, hogy Németország tiszteletben tartja Len­gyelország, Litvánia és Kurland né­peinek önrendelkezési jogát és ezek a népek olyan állami berendezkedést választhatnak maguknak, a­mely vi­szonyaiknak és kult­­írájuknak meg­felel.Ez határozott cáfolat az entente lapolitrák sírra a hírére, hogy Német­ország a b­üönbékével annektálni akarja az említett országokat és tar­­tományokat. E három ország sorsa nem lesz az orosz különbéke akadálya. Mai távirataink azt mutatják, hogy már az angol lapok is a bolseviki ura­lom megerősödéséről kénytelenek be­számolni. Több orosz hadsereg el­fogadta a bolseviki kormány utasí­tásait, Krylenko, az új főparancsnok már elmozdított néhány ellenszegülő tábornokot és kétségtelen, hogy a fegyverszünet, híre, az orosz néphad­sereget még inkább a bolseviki kor­­mány mellé fogja állítani. Lenin­ék is apíjjffi Spár sikere az H, hóztf-Spárfrjof­­orr­ág pétervári meghatalmazott!*

Next

/
Thumbnails
Contents