Az Est, 1918. február (9. évfolyam, 27-50. szám)

1918-02-01 / 27. szám

Budapest, 1918 * 'Pétitek * február 1. IX* évfolyam * 27. szám. Előfizetési áraki Egy hónapra­ » korona Ffegyedéorm M M korona Félévre ..mm« 76.— korona Esés* évre»» co .. 32.— korona !* Megjelenik délután ** Egyes szám ára 72 fil­Mvm Mindem közleményünk után* nyomása tilos kerület. Erzsébet*te&rut 1* k­iadóhivate,l » Vll., Brss&betm körut­­i«·2~g. Fiók*kiadóhtsMtalekt Felelős szerkesztő: Miklós Andor £?‚• Vilmos császárját 74. ts3b és $ü.t Dáci*iAtca JS. Wienben s ISQofiZmarkt fm Meglát­szik­ egy programot Wekerne. Hánya­dikat már hosszú, érdemes politi­kai pályája alatt ? Ki tudná azt összeszámlálni, hányadikat, d­e en­nél soványabb, hitványkább egér­nek még alig adott hegy életet. Gyönge a csontja, kevés a húsa, alig pislákol benne az élet­erő, nem is igen bölcsőbe való ez, inkább koporsóba, tik­os, keserves ez a program, minden­féle ravasz furfanggal és meg­alkuvással kész­ült ! Kis eg­éri élek pislákol benne és nem a mai idők világokat átalakító­ tüzének fák­lyája lobog keblében. Még csak nem is tetszetős, nem is­­szemrevaló Wekerle újszülött programja. Még csak az az ügyes­ség sincsen meg benne, a­mi a miniszterelnök régi, tehetséges műveiben megvolt, a­melyekben a külsőség, a látszat legalább szemrevaló külső formában adja a belső értéktelenségeket. Mai program­ja fáradt és ügyet­len, üres és megalkuvó s az ellen­kezőnek még látszatát sem tudja kelteni, még egy optikai csaló­dásra való erő­­sincsen benne. Olyan ez a program, mint a párt, a­mely köréje tömörült, s olyan mint az egész munkapárti parla­ment, a­mely ma meghallgatta. Elromlott, rozsdás, kepest kis óra, a­melyet kijavítottak, d­e a­melyik egy percig sem tud együtt ketyegni az idővel, mindig késik, mindig többet késik és végre megáll. Akkor aztán föld­höz lehet vágni. Azt mondja Wekerle, hogy ő meggyőződése a hívő a magyar gazdasági önállóságnak, de meg­csinálja a h­úsz éves f­i­gyezést. Azt mondja, hogy meg kell csi­nálni az önálló magyar hadsere­get, de csak habozva nyúl utána, hogy ezt megkapja az ország. ,Azt mondja, hogy első és legsürgősebb teendő a választói jog, de eddig nem látott keményen hozzá, hogy ez az ígért jog már egyszer való­ság legyen. Nem. Wekerle nem a mai idők embere, programja nem a mi programunk, pártja nem az or­szágot képviselő párt, mz­int a­hogy az­ országot, annak igazi ér­dekeit ma egy százalékában sem képviseli a parlament. Kincs kí­sérlet, erőszakos próbálkozás ez a párt és ez a program és egészen hidegen hagy mindenkit, a­ki lelke" mélyéből s magyar lelkének teljes erejéből kívánja az ország boldogulását. mszmmmsm H fig ®lsevisel szikrat&vir&fta a követség'Maftasit&sáról is a remisz aranyalap Elefoglalásáról Berlin, január 11. A bo­lse­viki kormánynak a román kormánynyal való szakítását a követ­kező orosz szikratávirat ismerteti: A bűnöktől bolaocs­­­­kett román alig­arch­­a harci cselekményeket kezdett az orosz köz­társaság ellen, mert hozzá van szokva, hogy uralmát a szegénységre, a csel­ifizésre és a ro­mán munkások és pa­rasztok vérére alapítsa, így kísérelte meg a román mon­archia, hogy földbirtoko­sait és bankárjait Bessz­áráéii megszállásával, a­melyet ütközővé alakított volna át az orosz forradalommal szemben, meg­­menthesse. A román katonai és polgári hatalom megszámlálha­tatlan bűntettet követett el. Az orosz forradalmi csapatok képviselőinek biztosait letartóztatták és agyonlőtték. A forra­dalmi csapatokat,. kiéheztet­ték, lefegyv­erezték s a midőn a mögöttes országrész felé irton voltak, ágyutüzelés alá vették. Mindezekben a­­ véres gonosztettekben S­e­s­e­r­b­a­­­csev tábornoknak, a román arc­­vonal főparancsnokának vett a leg­nagyobb része. A népbiztosok ta­nácsa tiltakozásul és intésül r­ö­vid időre letartóztatta a román követet. Intézke­­d­ései eredménytelenek maradtak. A gonosstetteket most sem hagyják meg­­abban. Ezért a népbiztosok tanácsa a kö­vetkezőket rendeli el: il­om­ániával minde­n­­f­é­l­e diplomáciai ö­s­s­z­e­­köttetést meg kell sza­kítani. A román követséget és egyáltalán a román hatalomnak mindenféle képviselőjét a legrövi­debb határidővel kiutasítot­tuk. A Moszkvában őr­zött rom­án aranyalapot a román oligarchia részére h­ozzáfér­hetetlennek jelentjük ki. A népbiz­tosok tanácsának hatalma felelős­séget vállal ennek az alapnak az érintetlenségéért és át fogja adni a román nép kezébe. A forradalom ellen fellázadt Scser­­bacsev főparancsnokot a nép ellenségének­­nyilvánítjuk és törvényen kívül helyez­­­­z­ü­k. Egy másik szócratávirat ezt mondja a többi közt: alamandir egész kísé­retével az orosz határ­ra szállíttatják, a muci fölöslegessé teszszük az entente nagyköveteinek, hogy Diamandi sérthetetlensége dolgában egyre újabb követelésekkel lépjenek fel. Minthogy nem csupán néhány csavargó­nak, hanem az egész román népnek a jövője forog most koc­kán, intézkedéseinkkel közve­­tetlenül támogatjuk a ro­mán forradalmat, a­mely már régóta megérett Románia szo­cialista néprétegeiben. Ez a for­radalom s címek a pártjai és vezé­rei a népbiztosok tanácsának teljes tám­ogatására számí­that null. Al­asszer­ Rauzas harcolnak 553 naktársali ®IS®sí Stockholm, január 30. A stockholmi észt­ iroda közölte a Wolff-ügynökség képviselőjével, hogy csaknem valamennyi nemzeti csapattest tiltakozott a maximalis­táknak ama tilalma ellen, a­me­­­lyet nemzeti hadseregek felállítása ellen rendeltek el. Egy lett ezred szétkergette az északi arcvonal uk­­■rán katonai kongresszusát, a­mely­­az ukrán a­lkotmányozó országgyű­lés választásának előkészítésével foglalkozott. Az északi arcvonal ukrán dele­gációja azzal a kérdéssel fordult az észt csapatokhoz, hogy az észtek bárminő körülmények között is föllépnének-e az ukránokkal szem­ben. Az észt csapatok kijelentették, hogy semmi­­körülmények között nem szándékoznak az ukránok el­­­­len fellépni. •. : 13 V '*‘f Svéd hadihajók mennek a finn kikötőkbe Stockholm, január 16. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A mai minisztertanács megvitatta a finnországi svéd állampolgárok hely­zetét. Elhatározta a kormány, hogy egyelőre néhány hadihajót küld finn kikötőkbe és hazahozatja a svéd állam­polgárokat. Gusztáv királyt Malmőből holnapra várják haza Stockholmba, Bryk. Észak-Finnországban megverték a bolsevikieket? Stockholm, immár dk ! Az Est tudósítójától) Még mindig ellentmondók a hí­­rek a finnországi szociális forrada­lom alakulásáról É­szak-F­inn­or­szágban a polgárőrsé­gek állítólag leverték a vörös gárdát. Az ország más részeiben történő eseményekről semmi biztosat nem lehet tudni. A vasútvonalak nagy részén fel van­nak robbantva a hidak és így a vasúti forgalom szünetek A svéd kormány megbízottja még­ Helsingforsban van, de külön­­vonatok indultak el a határ felé svéd menekülőkkel. Az itteni finn diplomáciai képviselő Helsingforsb­ból táviratot kapott, hogy a p­o­gári kormány tovább ve­zeti az ügyeket és nem igaz, hogy Svinlalsvud köztársasági elnököt letartóztatták. Több helyen elkeseredett és vé­res harcok voltak a vörös gárda csapataival és a számra nézve ki­sebb finn polgárőrségek­ megverték azokat. A polgári kormány kiált­ványt­­bocsátott ki a néphez, hogy Finnország önállóságának és jövő­jének fő feltétele a rend és a nyu­galom. Egy angol felfegy­verseit gőzös -és egy torpedónaszád pusztu­lása az angol csatornában , London, január 39. A tengerészeti hivatal közli: A Mechanican nevű felfegyverzett szállítmányt kísérő hajót január 20-án megtorpedózták, később pe­dig az angol csatornában zátonyra vetették. A hajó teljesen rommá vált. Három tiszt és tíz tengerész el­pusztult. A Howard nevű torpedó­­naszád január 28-án az angol csa­tornában robbanás folytán elsü­­lyedt. Három ember odaveszett.

Next

/
Thumbnails
Contents