Az Est, 1918. április (9. évfolyam, 78-102. szám)

1918-04-02 / 78. szám

Budapest, 19IS * Kedd * április 2. Előfizetési árak: Ittgy hónapra*. koránét,, ffl&gyt?dévr& co «a k&r&t&tf, Félévre .. .. «« «• /£­'.■“*■ korona Egész évre«• S9 #. koron*. 1* Megjelenik délután * egyes szám­­ra. ‘SS fMJ&»»* Minden k­ö&le­mér­y cink a rám nyomása titkos Politikai napilap «o» FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS JIKDOR 1 J 59431-$p¡ ^évfolya~i » 7 szám, Szerkesztőségi DIE. kerület. Erz­éküt^k&rutf ÜC ^adóhivatal: üli,9 £rzj»i6e­»n­'éruf W«*»20* Fiók-kiadóhivataloks &.s Vilmos császárra* 14. «Arc és lü.„ Váci*utca f1. Wien: /., K­cht i:­ark? tem Húsvét vasárnapján a feltámadás szép napján tették le a sírba Újpesten Papp Fe­renc főgépészt és a felesé­gét szülesért Jónás Margitot és Tibort és Elvirát, az ő két kis gyermeküket. Ez a Papp Ferenc gázzal megölte magát meg a csa­ládját. Nagypéntek reggelén ta­láltak rájuk a lakásban Újpes­ten, egy meghalt családra. Az újpesti lakosság tegnap délután,­­ vasárnap és ünnep délután, a Szöldbe zarándokolt, a zöldelő te­metőbe, a­hol eltemették Papp Ferencet és a családját. Bizo­nyára a szegény emberek voltak legtöbben abban a nagy tömeg­ben, a­mely megesett szívvel indult a legelső és utolsó tisztes­séget megadni a boldogtalanok­nak. Töméntelen sok koszorút és bokrétát hoztak a résztvevő népek a tavasz új virágaiból és beborították velük azt a friss dombot az újpesti temetőben, a­mely a négy test közös sírja felett keletkezett. A nap nagyon szépen beszélt, és a temérdek sze­gény ember és szegény asszony szeméből hullhatott a meleg könny a feltámadás hűvös ünnep­napján. Papp Ferenc Újpesten a maga gyászos dolgát elvégezte. Elvitte magával a családot a másvilágba. A pártos szív az ő pártján van, az elszerencsétlenedett, megzav­­­vart lelkű nyomorult apa részén, a­­ki­ e földön ezen módon kívánta végezetre boldogítani övéit. Papp Ferenc főgépész életét millió meg millió más élettel együtt elron­tották ellenségeink, a­k­ik a hábo­rút a mi világunkra idézték. Papp Ferenc nem az első már, a­ki így segít magán és boldogtalan csa­ládján. A mi igazságunk, a mi türelmet, erőt és szerelmet köve­telő igéink Papp Feremncék után hiába esen­ merek már. Elvesztet­tük és vissza k­épre­hozhatjuk az ő életeiket. De itt vannak, lélekzenek az elevenek, a bajosak­, a bántottak, nagy isten mennyi ezeren ! Ki tudja mely­ik nn­temek a feh­ét búj­ognéja köztünk a sötét el­keseredés ilyen szászzoros gyil­kos cselekedetre! A ki jár a zajos után idesenn a féreggel szivén és nem habja a természet könyörögve író tiszta hangját: nem, nem szabad ! Nem a t­iéd a gyermeked, az életé a gyer­mek, a gyer­­,c,’od élete szent ! Ne nyalj hoz­zá! Nincs jogod hozzá! Ne ölj! A némgtest ímsvét vasárnapján is lőtték Párist Pár­is, március 31. /Havas-ügynökség/ Az ellenség vasárnap folytatta Páris lövetését messzehordó ágyukból. Egy ember meghalt és egy megsebesült. Páris, március 31. (Havas) A messzeh­ordó német ágyú folytatja Paris területének lövé­sét. A tegnapi nap folyamág nyolc halottunk volt, köztük négy nő és 37 sebesültünk, köztük kilenc nő és hét gyermek. ( messze ti­zpolc ágyú eltalálta a paksi pályaudvarokat Berlin, április 1. /Wolff- ügynökség) Egy francia hadosztály katonái, a­kiket az áttörés után automobilon szállítottak Noyon környékére, német fogságba jutásuk után elmondották, hogy a messzeh­ordó német ágyú nagyon hatásosan lőtte Fáris erődeit. Kü­lönösen a pályaudvarokon okozott nagy pusztítást a n­é­m­­e­t gránát és e miatt a forgalom megbénult. A tehetősebb lakosság sietve igyekszik menekülni a várból. F'BCfa an entm'e-sgpegek főjezépe X'-m­y'i­­síisége nyilatkozik az­ uj genenalisszimusxnal ráris, március 31. ( Havas) A brit sajtó közli, h­ogy Focit tábornokot neveztek ki a nyu­gati front főparancsnokává. Tény, hogy a francia és brit kormány, számolva a jelenlegi helyzettel, a főparancsnokságokkal egyetértés­ben Focit tábornokot megbízta azzal, hogy a nyu­gati fronton a­ szövetségesek hadműveleteit egy­ségesen összpontosítsa. Rotterdam, március 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Lloy­d George egy nyilatkozatá­ban ezt mondja: — Rendkívül kritikus napok után most in is te­l­a­v­u­lt a h­a­r­c­­t­é­r­i h h­é­l­y­z­e­t, de a nag­y mérkőzés csak most kez­dődött meg, hogyan dől el, azt senki sem tudja. Az ellenfél mérhetetlen előnyöket szerzett azzal, hogy egységes volt a ve­zetése. Hogy ezt az előnyt az en­teilte ellensúlyozza, F­echot neveztek ki a nyugati író a­l f­ő­p­a­r­a­n­c­s­n­o­k­á­u­l. Az angol, francia és amerikai kormány a legszívélyesebb egyet­értésben tette m­eg ezt a nagy­­fontosságú lépést és Foch meg­bízatásának rövid egybefogla­lása ez: To coordinate the action of the allies on western front. (A szövetségesek műkö­dését összhangba hozni a nyugati fronton.) Angliá­nak készen kell lenni a további áldozatokra is, hogy biztosítsa, a végső győzelmet. A kormány a húsvéti szünet után a parlament első ülésén nyilatkozni fog a he­l­y­­z­e­t­r­ő­l. Pershing tábornok, az­ amerikai csapatok főparancsnoka, tegnap felkereste Pockot és felajánlotta neki, hogy az Európában levő ame­rikai csapatokat mind rendelkezé­sére bocsátja a most dúló nagy nyugati mérkőzésben. A Star angol lap tiltakozik Foch kinevezése ellen, a­miben az"angol cselek­vési szabadságnak korlátozá­sát látja. " V. D. Rotterdam, március 31. (Az Est rendes indosítójának távirata) Pain Tevé volt francia­ miniszter­elnök egy újságírónak kijelentette, hogy a közös főparancsnokságra vonatkozó intézkedés a mai körül­mények között a lehető legjobb. Az egységes és erőteljes vezetés, siet­tetni fogja az entente erélyes cse­lekvését. y. d. S ZZ németek újabb nagy sikerei a nyugati­­ponton Visdanapi hivatalos Jelentés Sagg főhadiszállás, md’Cius 31 Nyugati harctér: Az Incre felső folyásától nyugatra emelkedő magaslatokon visszavertük az an­golok ellentámadásait. A Somme é­­ a­­z O­ise között támadá­sunk ú­j­a­b­b s­i­ker­ekkel járt. A Lupe-patak mindkét oldalán át­­tör­tü­k az angolokna­k f­r­a­n­­cia, ezredek által megerősí­tett j­e­g e­l­s­ő vonalait, roham­mal elfoglaltuk a völgyben fekvő Aubercourt, Hangard és Lemuin falvakat és az ellenséget legheve­sebb ellentámadásai dacára M­on­r­e­u­i­l­r­e és az ettőől északra fekve erdős magaslatokra vetettük visz­­sza. Moreuil és No­yon között meg­támadtuk az újonnan harcba ve­tett, felvonulóban levő francia hadtesteket. M­o­n­t­d­i­d­i­e­r t­ő­l északra az Avre és Done lapályon át vissza­vetettük az ellenséget és a nyugati parton emelkedő magaslatokat ro­hammal elfoglaltuk. ,A Franciáknak Montdidiertől nyugatra és Fontaineből, valamint a meghódított Mesnil ellen lobbiz­­ben megismételt ellentámadásai vé­resen meghiúsultak. Fontainét este rohammal elfoglal­ták, M­es­ttlt pedig szívós harcban megtartották. Montdidiertől egé­szen Noyonig támadó csapataink az ellenséget frissen ásott árkaiból Assouvillersen, Ros­otou és Hain­­villersen túl, valamint Thiescourtra és Viliere vetettük vissza. A fran­ciák erős támadásai itt is össze­omlottak. Noyontól délnyugatra ro­hammal elfoglaltuk az O i­s­e­t u­r­a­l­ó Rena­u­d e­r­ő­d­ö­t. Az arcvonal minden részéről az ellen­ség igen súlyos véres vesz­tesé­geirő­l tesznek jelen­tést A többi harctérről nincs újság.­­ " Ludemtorff, " vasárnap esti német Jelentés Berlin, március 31. A­­V.o­r­f­F - ü­g­y­n­ö­k­s­é­g a kö­vetkező esti jelentést közli a nagy ném­et főhadiszállásról: A Luce-patak és az Avre között sikeres helyi ütközetrel A franciák ellentám­adokai Mont­­didiertől nyugatra és délkeletre súl­y­os veszteségeik mel­lett meghiúsultak. Rotterdam, március S1 ( Aj ,Ese writ n­λ ‹‹ n), n ■ v.r­u aj -Az­ angol hadügyi hivatal je­lenti. A németek az Avre tói nyu-

Next

/
Thumbnails
Contents