Az Est, 1918. május (9. évfolyam, 103-128. szám)

1918-05-01 / 103. szám

Előfizetési árak: így hónapra- - a,- korona negyedévre - - &•— korona Félévre .. .. .• • /tf,- korona Egész évre-korona ^ Megjelenik délután •* Egyes szám ára IS felér a Minden közleményünk után­nyomóba­t(^°9 Politikai napilap FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR * 103• szám* Szerkesztőség* ott, kerület, Er­ásébst*kötotk Kiadóhivatal* VIl., Erzsébet-körút IO—2Q* Fiókkiadó hivatalok* a.­ Vilma* csdszám­tt 74. «a* és IO*, Vácif utea 12» Wien 3 I., Kohlmarkt ?• • Erkölcsi, kulturális és jogi leh­etetlenség­nek bélyegezte tegnap a főrendi­ház a választói jog megalkuvás nélküli becsületes m­egcsinálását. Ez röviden annyit jelent, hogy a magyar nép dolgozó és vérző milliói nincsenek sem az erkölcs, sem­ a kultúra, sem a jogérzés olyan emelkedett fokan, hogy nagy tömegeikben választók vagy választhatók legyenek. Hát ilyen szellemi és erkölcsi bizonyítványt kapott Magyar­­ország népe a főrendektől a háború negyedik esztendejének végén. Miután ebben szépen meg­egyeztek, elmondták frázisaikat arról, hogy milyen sok, sürgős munka vár elintézésre. Itt aztán igazuk volt. Legalább negy­ven esztendeje, hogy lustán, önzőn és tehetet­lenül terpeszkednek az ország testén a mai vezető, hivatásos, vezér politikusok. Mintegy negy­ven esztendős múlt bizonyítja, hogy nem tudnak és nem akar­nak dolgozni. Emberemlékezet óta mindig az a nyolc-tíz név, család és csoport szerepel a ma­gyar politikában. Negyven esztendő óta egyebet sem tesznek az uralkodó pártok és vezéreik, mint folyton azt bizonyítják, hogy­ igazi munkára és alkotásra teljesen képtelenek. Mindig Ausztriát szolgálták és söhllgem hazájukat, mindig a nép ellen dolgoztak s nem a néppel, a nép javára. Ha ma a kultúra, az erkölcs s a jogérzés ,csakugyan válságba jutott­ volna Magyarországon, ez kizáróan ,az ő bűnük lenne. Európa fejlődésének utolsó év­tizedei alatt ők kapcsolták le a magyar kocsit a civilizáció vona­táról, ők voltak azok, a­kik m­inden kötelességüket elmulasz­tották, ők voltak azok,­­ a­kik nem­ tanultak, az ő ideáljuk volt az állati igénytelenségben élő,­ negyven krajcáros analfabéta napszámos. • Az ő önzésük, tudatlanságuk és cinizmusuk bénította meg az ország anyagi és szellemi fejlő­­dését,­ neim mindkettőnek ra­gyogó feltételei­­élnek a magyar földben, s a magyar lélekben. Ez az uralom csődbe jutott és bár egyelőre még kétségbeesetten fellázad a végzet ellen, napjai meg vannak számlálva. Magy­ar­­ország a magyar népé lesz. A két legnagyobb hatalom akarata ez, a nép és az uralkodó­ akarata. Döntő küzdelem a La Manchie-csatorna kikötőiért Genf, április 30. (la Est tudósítójának távirata) A flandriai csatatérről jelenti a párisi Le Journal haditudósítója: A francia közvéleményt ne rémítse meg Ypern kiürítése. A szövetséges hadvezetőség minden intézkedést megtett a Calais—Dünkirchen vonal védelmére. A legfontosabb feladat most a belga hadsereg megmentése, a­mely válságos helyzetben van. A londoni Times e heti harctéri tudósításában így ír : Megkezdő­dött a döntő küzdelem a La Manche-csatorna és kikötőinek birtokáért. Ez a harc talán egész nyáron át fog tartani. Nincs más választás szá­munkra, mint vagy gy­őzni, vagy vereséget szenvedni. Mámét kimutatás a m­ansa! veszteségekntn Ser­in, április 30- i Magyar Távirati Iroda/ A Wolff-ügynökség hosszú ki­­mutatást közöl arról, hogy a fran­ciaországi német offenzíva milyen elrettentően nagy veszteséget, oko­zott a megtámadott és védelemre szorítkozó angol hadseregnek. Egész dandárok és had­osztályok mentek tönkre, vannak hadosztályok, a­melyek három­-négyezer embert és száz­kétszáz tisztet vesztettek A skót Gordon-Highlander-dandár szá­za­donk­ént száz embert vesztett, vagyis­­majdnem min­den második ember elesett. A pót­lásul érkező menetszázadok más­nap átlag het­ven-hetven embert vesztettek. Egy tank-zászlóalj, melynek ösz­­szes páncélos rohamkocsijait el­pusztították, teljesen feloszlott és legénységét tankok nélkül géppus­­kás-osztagok gyanánt vetették raj­­vonalba. A 36. angol hadosztály, mikor St. Quentintől visszavonult, egész tüzérségét és gyalogsá­gának felét elvesztette. Az 1­. dandárnak pedig van egy ez­rede, a­mely annyira elpusztult, hogy a kétszázötven főnyi száz­ad­okból átl­ag c­s­a­k ti­zenöt ember maradt meg. Az amerikai szocialisták a nemzetközi találkozás ellen Előbb meg akarják verni a németeket Rotterdam, április 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Londonból jelentik. Az­ amerikai mun­kásszövetség Londonban lévő megbízottai tegnap tanácskoztak az angol­ szakszervezetek bizottságával, hogy megbeszéljék az angol munkáspártnak a hadicélokról szóló memor­andumát. Henderson a többi között azt is hangoztatta, hogy a hadicélok között szerepel egy nemzetközi szocial­ista kongresszus egybehívása is, a­melyre hivatalos volna a központi hatalmak szocialistáinak küldöttsége is. Az amerikaiak kijelentették, hogy A­meri­kán­ak egyetlen és főcélja a véneteket megverni és add­g nem akarnak tudni az internacio­­náléról, a­mig Németország seregeit a megszállott területekről nem vonja vissza. V. D. A porosz képviselőhöz visszautasítja a választójogot Berlin, április 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A porosz képviselőházi nemzeti liberális pártja- tudvalevőleg há­á­romnegyed többséggel állást fog­lalt a porosz választójogi reform mellett.­Ebben a kérdésben azon­ban a párt­fegyelem­ kudarcot c­sak lőtt, a­mennyiben a párthatározat alig néhány képviselőt ingatott meg eddigi állásfoglalás­kban, úgy hogy a javaslat pártolóinak­ és el­lenzőinek aránya alig változott. A nemzeti - liberálisok közül azelőtt harmincnyolcan­­voltak a javaslat ellen és harmincnégyen mellette, most körülbelül fordított az arány. Ilyen körülmények között a vá­lasztójogi­ reformot,­ a mely felett ma' ■mgy, holnap­, szavasnak a po­ rosz képviselőházban, előrelátható­lag vissza fogják utasítani. Hogy a kormány a javaslat leszavazása esetén mihez fog, az még bizony­talan. Nem valószínű, hogy rögtön feloszlatják a házat és elrendelik az új választásokat, lehet hogy a kormány előbb bevárja, hogy mi­lyen sors éri a választójogi javas­latot az urak házában és csak az­­után oszlatja fel a parlamentet _____ Bte A Kancellár Erzberger ellen Berlin, április 30. (Az Est tudósítójától) A konservatív Reichsbote felveti azt a kérdést, hogy miért nem rázza le magáról a centrmpárt Erzbergert s hivatkozik két centrumpárti képvi­selőre, a­kik hallották, hogy gróf Hersling birodalmi kancellár és Erz­berger között a következő szóváltás volt: A kancellár: Ön Bécsben intrikált ellenem! . Erzberger: Nem is jártam Édes­ben! A kancellár: A napnál is világo­sabban be tudom bizonyítani, hogy... ízlésünk eltér attól, jegyzi meg a konzervatív újság —, hogy kiírjuk azt a szót, a­melynek helyébe pon­tokat tettünk. " A holland-német megegyezés nehézsége Rotterdam, április 23. (Az Est rettdes tudósítójának távirata) A Reuter-ügynökség jelenti London­ból:• A holland-német kereskedelmi tárgyalás részletei és azok a követe­lések, a­melyeket Németország állí­tott fel Hollandiával szemben, nem ismeretesek még egész terjedelmük­ben. A limburgi vasúti vonal haszná­latának­ kérdését, úgy látszik, meg­oldják, az entente nem is emel óvást ellene, feltéve hogy csak a polgári forgalomnak tartják félni. A homok­os kavicskérdés ügye még bizonyta­lannak látszik. V.D. Rotterdam, április 30. (Az Est tudósítójától) A Daily •News hollandi tudósítója a Németországgal folytatott tárgya­lásokról ezt jelenti lapjának: Hollan­dia meghódol a páncélozó­­ német kéz előtt, mikor a tárgyalások már-már holtpontra jutottak és, a háború vagy béke között kellett válasz­tani. Részleteket nem lehetett megtudni a holland-német meg­egyezésről. Annyi bizonyos, hogy a szerződés Németország számára nagy gazdasági előnyöket biztosít, a­melyek a jövőre is ki fognak hatni és a hol­land b­­őke ezentúl­ nyugat helyett he­teire fog özönlni.

Next

/
Thumbnails
Contents