Az Est, 1918. július (9. évfolyam, 151-176. szám)

1918-07-02 / 151. szám

Budapest, 1918 * Eredet * julius 2. Előfizetési árak: *gy hónapra•• •* 3.­ korona Negyedévre .. •• ..— korona Félévre .. .. .. «• /­*.—• korona íjpész évre.. .. •• 32.— korona % M­elerek délután ** zár­t ára 72 fillér*, közleményünk után• i tomása tilos ugyen Minden Politikai napilap Felelős szerkesztő: Miklós Andor gmxrj az IX. évfolyam * 151. szám, Szerkesztőség: Vll, kerület, Erzsébet*korai I l£iad ó hivat­a­l : UJJ., Erzsébetek örut­alók-kiadóhivatalok: V.­ Vilmos császór»ut 14. sk. és lll.­ Váci*tztca Wiens . J-» Kzhlwctrkt f. / A drágítóknak, a­­ereknek, uzsorásoknak had­vi­­ner jött végre a katonaságtól. A hadsereg érzi már a saját pá­ncélozott testén is a drága­réreg szemtelen szúrásait és csi­­niseit. A harcmezőt néző Mars­sten felszisszen és hátrafordul az ország elé iszonyatosan össze­­tolt szemöldökeivel. A kato­naság megmozdította eszméletét. A hadvezetőség az összes alá­rendelt katonai parancsnokságok­nak és hatóságoknak rendeletet küldött, a­melyben utasítást ad a katonai állapotú drági­tókkal való elbánásra. A kegyetlen hads­­ereg, az el fog bánni a keze ügyébe eső gaz firmákkal. Am­­elyik katonaszemélyről kisül, így drágító, azt katonai tör­­ények alá húzzák. Állomás­­éyéről elhelyezik. Ha szabad­ágon van, bevonultatják. Ha á­imentést élvez, visszavonják a Imentését. Szégyennel és ha- H1 lakói az a drágító, ki a­lsereg keze közt van. Kezd a ♦alóság hatáskörébe jutni a sze­rencsétlen polgárságnak az a rég nyögött reménysége, hogy egy­szer mégis csak felkötnek vagy lelőnek egy ilyen drágítót és akkor majd rend lesz. Talán, talán, talán igazán le­hullanak: így az ország testébe beleragadt förtelmes pondrók. A boldogtalan Magyarország négy­­esztendeje kínlódik és jajgat és káromkodik keservesen az emész­tő, pusztító, züllesztő drágítás ellen. A hadsereg, a­melynek a­­táború alatt nem voltak ezen a téren gondjai s gondolat­ai, most összetalálkozott a rongyos civil országgal. A katonaságnak is drága kezd lenni a drágaság. A katonaság, a háború katona­sága a kezdő oka a mi csúf nyo­morúságunknak. Elkövetelte min­den élésünket és anyagunkat s mi adtuk és adjuk, a mint adni kell. A katonaság nem volt smucig. A katonaság nem sokat alkudozott. Fizetett. A háborít elzüllesztette ezt az óriási vásárt. Negyedik esztendője jut eszébe a katonaságnak a maga hatalmá­val és szigorával beleszólni a százszor tűrhetetlen állapotokba. Óh, segítsen. Segítsen rajtunk. Nem ideálunk a katonaságnak a polgári életbe való­­ beleavatko­­zása, nem, egy csöppet sem. De segítsen a maga hatásköré­ben a pokoli viszonyokon. Ott segítsen. Adjon példát a polgári hatalomnak a maga becstelen drívatóival való elbánásra. Négyffelitt szorongattak a b@!s©¥ilsi komsárnyi Csehek, kozákok és kadáeijsártial« ultimátuma a szovjeteknek liborg, június 28. (Az Lst kiküldött munkatársának távirata) A bolseviki kormány hatalmi köre­sztül aPöFmapra szűkül és bukása min­dennap bekövetkezhetnék, ha volna egységes párt, mely a hatalmat át­­vehetné. Egész sereg ellenforradalmi mozgalom irányul a kormány meg­buktatására. E mozgalmakat négy­­csoportba lehet osztani. „ Az első csoportba az mimic­r­­ozik, mely északi Oroszországban,­­ Karámiában, Baku vidékén, továbbá keleten, Vladivosztokból kiindulva, egész Szibériában operál. A második csoport a cseh túl ellen­félé. A határvonal itt a­ Volga. Fő­parancsnokuk Cservenka tábornok. A harmadik ellenfél a kubáni ko­­zákság, mely­ nemzetiségi ellenforra­dalomban tört ki. A negyedik, talán legvészellen­sp.e- • ! v ins frvtm - r *7 t \f I C ■ ' /Wa: V. A cári család tagja Londonba érkezett a Kopcrnátrn. június 30 (Az Est rendes tudósítójának távirata) Az E­xtr­ab­ladet jelenti Christiániáról, hogy a cári csa­lád több tagja Londonba érkezett. Angol hajóval szöktek meg, a méhy néhány nappal ezelőtt Archangelszkből Bergenbe indult. Bendz. Éhínség, mind­ felbomlik sb­veareis gárda A ffSfars«­©B’®SE hatér* fele van kiéhezett B»seaeísScí®feííel (Sfcweafi’ejev SLéffissísi is a f­inn határra ©rkeseft , k­ajajoki, finn-orosz határ, június SO. (Az hst kiküldött munkatársának távirata) Mialatt a cseh­-tótok az államhatalomért, küzdenek a bolsevikiekkel, a nép elpusz­ul éhen. Szibériából egyetlen szem gabona sem érkezik. Péter­­várról ezrével vándorol ki a nép. A Vu­csarije Og­ii legújabb szám­a közli, hogy Serpuhovban négy nap óta egyetlen falat ennivaló sincs, Balográban pedig két hete nincs kenyér. Vitebszk szintén kenyér nélkül van. Vladimír, Veliki Uszlyug és Korcsei) helységekben éhsej forradalom­ tört­ ki. Viltyjorszk­­ból kivonult a vörös gárda, mert nem bírta az elűzést. Az éh ég visszakergeti Oroszországból, a dvin vörös gárda odamene­­kült tagjait is, akik most tömegesen vonszolják vissza magukat az orosz­finn határra. Különösen nők és gyermekek térnek vissza. Terijoki határ­­állomáson sok ezren vannak internálva közülök és két­almas részleteket beszélnek el az oroszországi éhínségről. Rettentőn kiéhezettnek látszanak és állati mohósággal vetik­ magukat a legkisebb falat kenyérre. A finn határra menekült Andrejev Leonid, a híres orosz író, a­ki elmondotta nekem, hogy Amfib­ak­ov is­m ért orosz írót a kadetek össze­esküvésében való részvétel miatt letartóztatták. Andrejev Leonid most Vampisu helységben lakik. Beszéltem R­epin Ilia híres orosz festővel is, a­ki a finn területen lévő Kuokkala helységbe menekült a legrettentőbb nyomorban. A Molva, Nas Golosz és Gyelo Naroda című újságok Moszkvába költöztek. Trockij lázas buzgalommal fáradozik új hadsereg szervezésén. Polgári elemeket is kényszerítenek a belépésre, de csak segédszolgálatra, mert nem mernek fegyvert adni a kezükbe, Adorján Andor. sebb, ez orosz nemzet ellenforradalom melynek a szociálforradalmi és kadetpárt az éltető eleme. Azon a szűk körön belül, mely, a felsorolt ellenforradalmii mozgalmak meghagynak, még fennáll a szovjet fő hatalma,főleg Péterváron és Moszkvá­ban, de már ott is erős ellenzéki mozgalom észlelhető, főleg a paraszt nép között. Délen Butov, Krasznov, Denikin, keleten Kolosai­ tábornok vezeti a csapatokat a bék­e ellen, m­íg a bolsevik­ csapa­téró a szimbirszki fronton Mu. Var­ones ellen pedig .1 m­onov: Az egész­­bolseviki haderőnek Javak­­­ovszky a vezérkari főnöke, (Péterfvárots •is (la .ik­vá* teát* eddig sites­z S?(t ev­­nyts­mni ez e^entoi­ra* sS®8?síi mozgalmassal,, sőt az aknalerakó flotta legénysége a szovjetek felszólítására kiszolgál­tál te.­­az ellenforradalmi mozgalmak sziteit. A gyári munkásság nagy­­része azonban állítólag bolsevikb­­ellenes. A kormány mesterségesen munkanélküliséget idéz elő, hogy a kenyér nélkül maradt munkásokkal növelje a vörös gárdát. A bolsevik­ kormány katonai hely­zete kilátástalan, de csak-íőt hadtest­et is, nyomulóban van Moszkva felé s hiába közölte a bolseviki­­ajtól hogy a vörös gárda visszafoglalta Pensát, a város ismét a csehek kezén van. A csehek elfoglalták Sista­ , Simbirsk és Saraloi vidékét és rövi­desen megkezdik az érint­es c. Butov kozák tábornok csapatai­ál. A szov­jetek hatalmának itt úgyszólván a Volga a határa. Június 27-ikén a szovjetek kör-­ táviratot kaptak az ellen­forradalmi csa­patoktól, hog­y a­zon­al tegyék le a hatalmat, különben könyörtelenül le­­lövik őket .Szamárváros és környéke, Bognoszlav és környéke, Sztavropol és kört állítja a körtávirat — mind a­­rradalom kezén van, még­­pedig csehek, kozákok, vagy kadétokkal egyesült szociálfonadal­­márok birtokában. A felhívást a szét­kerget­ő kor­mányozó gyűlés egyik tagja, Kije Szterev, a néphadsereg ve­zérkari főj­ke, Fortunatov és a Ke­­repszki-h­vantop tengerészeti ntf-J .

Next

/
Thumbnails
Contents