Az Est, 1918. október (9. évfolyam, 229-255. szám)

1918-10-01 / 229. szám

Budapest, 1918 * Kedd * október /. Előfizetési árak: Mtf hónapra- ~ korona Mágvedévre » — *•— korona félévre »«.— korona JSgéta éttre— - - SS.— korona & Megjelenik délután * Egye»­sxdm­ára 17 fillát*. Minden killemér.yilnk után* nyomára tiloo Politikai napilap *•* Felelős szerkesztő: Miklós Andor Szerkesztőségi VII» kerület, Erzsé­b&CfjWra 9 * IQladó hivatal * Vitéz Erzsébet dk Sraz 13-40* Fi­ó lek­­ ad­ó h lvatalo­k : V„ Vilmos csá&adt'tAt /4. csiz és IV., Vácie utca II. Wient /*, Kohlmarkt 1. s­s Os O. ­ ] A bolgárok folytatni fogják a háborút? Malinov és Radoszlavov mérkőzése Berlin, szeptember 30 (Az Est rendes tudósítójának távirata) Egy magasállású személyiség, a­ki pénteken este utazott el Szófiából,­­ a Berliner Lokalanzeiger munkatársá­­­­nak a következőket beszélte a bulgá­riai eseményről: — Ha sikerül holnap vagy holnap­után katonai sikereket elérnünk, akár feltartóztatnunk, vagy visszaszoríta­­­­nunk az előnyomuló ellenséget, akár­­ pedig a megingott frontot meg­szilárdítani, akkor Malinov sorsa meg van pecsételve. Malinov mindenféle erőszakos eszközzel dolgozik, a lapo­kat betiltja, egy árva szót sem sza­bad híresztelni a harctéri események­ről és Szófiában tényleg senki sem tud semmit arról, hogy mi történik a fronton. Malinov követői és Ra­­doszlavov pártja számra nézve egy­forma erős. Szerintem a bolgárok folytatni fogják a háborút. Ke. ­ A szobranje mai ülésén döntenek Bécs, szeptember 16 (Az Est bécsi szerkesztőségétől) Szófiai értesülésünk szerint feszült érdeklődéssel várják a szobranje mai ülését, a­mely döntő hatással lesz a dolgok további alakulására.­­ Megemlítendő, hogy a kormányblokk Genadiev és Stambulinszki, valamint híveiknek a börtönből való szabadulásával nyolc szótöbbségi erősítést kapott, miáltal Malinovnak a szobranjéban egy-két szótöbbsége lehet. A szavazás kimenetele még mindig bizonytalan, Szr. ­ Vasárnap fogadták Szalonikiban a bolgár megbízottakat Genf, szeptember 29 A Havas-ügynökség párisi jelentése szerint a bolgár parlamentalrek: Liapcsev pénzügyminiszter, Lakov tábornok, a második hadsereg parancsnoka és Kadev volt miniszter szom­baton este Szalonikiba érkeztek, hogy a fegyverszünet feltételeiről tárgyaljanak. Franches d’Esperoy tábornok ma, va­sár­nap, fogadta őket. Mindent el akarnak venni a bolgároktól tíz entente nem a határon, hanem a fővárosban akar tárgyalni Genf, szeptember 29 A párisi Jo­urnál többek kö­zött ezt írja: Franches d’Esperey tábornok offenzívájának sikerei csak megerősítették a várakozáso­kat, a­melyeket hozzá úgyis fűz­tünk, de a letörést nem vár­tuk oly rövid idő múltán. Mindazáltal még Üszkübben sem vagyunk. Bolgár territó­riumot csak a Strumica-hajlásban értünk el. Nagyon távol vagyunk tehát még attól a helyzettől, a­mely 1913-ban állott fenn, midőn a román hadseregek a teljesen védtelen Szó­fiát fenyegették és a görögök és szerbek a királyság régi határai előtt állottak. Most azonban Bul­gária gyors cselekvéssel biztosíta­ni akarja annak lehetőségét, hogy azon zálogokról tárgyaljon, a­me­lyekről azt óhajtja, hogy még ke­zében maradjanak és kedve­zőbb feltételeket érjen el, mint a­minek majd a végén elérhetők lesz­nek; mert nem a győző felté­teleit akarja hallani, ha­nem csak tárgyalásokat akar és szünetet, a­mely megengedi neki, hogy tárgyaljon és ezalatt fegyve­reit újból rendbehozza. Ezért a tá­bornok kategorikusan visszautasí­totta a bolgár ajánlatot, azaz­ a megvert Bulgáriának nyil­vánosan el kell ismernie vereségét azáltal, hogy a szövetségesektől feltéte­leik közlését kéri. A bolgárok­nak a fegyverek sorsdöntését ami évfolyam * 229. szám akaratunk szerint kell majd elfogadniok. A Pichon által sugalmazott P­e­­tit Párisien a következőiket írja: Bulgária magatartása nem érint váratlanul. Radoszlavov visszalépése egyengette a frontvál­­toztatás útjai Radoszlavov volt Bulgária ententeellenes beavatko­zásának felelős értelmi szerzője, Matinov pe­dig ez ellen ki­fogást tett. A háború kezdete óta ez lesz az első alkalom, a­midőn az entente képviselői háborúellenes ellenfeleik egyikének képviselőivel találkoznak. Sok probléma lép itt előtérbe. A Balkán sorsa lesz itt el­döntendő. Nemcsak arról van szó, hogy jövőre Bulgária minde"f­oly­ó­­ kísérlete kizárassék, hogy m­át gyakoroljon. Szer Görögországnak és Jé­niának vissza kell­e­n­i­ö­k azokat a t­e­r­ü­l­e­l­­e­ke­t, a­melyek őket joggal meg­illetik. A bolgár kormánynak tudnia kell, hogy mik az előfelté­­telei egy ilyen tárgyalásnak, a­me­lyet inkább óhajt a határon folytatni, mint Bulgária fővárosában. Bizonyára ezért kívánta a bolgár kormány a külön tárgyalást. Vagy most is, ezzel az utolsó manőverrel is csak eszköz a központi hatalmak kezében ? Ezt tisztázni kelk sez­entente feltételei Bulgáriának Genf, szeptember 30 Az entente kormányai a Matin ér­tesülése szerint a következő három feltételt szabják Bulgáriának: 1. A hadsereget azon­nal le kell fegyve­rezni, 2. a háború kitörése óta hódított területe­ket haladéktalanul ki kell üríteni és 3. az entente ellen­őrzés alá veszi a bol­gár vasútvonalakat. Bulgária adja át hadseregét Amsterdam, szeptember 29 A Manchester Guardian írja? Felteh­etjük, hogy a szövetségesek szívesen engedélyeznek majd Bul­gáriának fegyverszünetet, de csak saját feltételeik alatt. A szövetsé­gesek ebben a stádiumban tényle­ges békét még nem köthetnek. A területszabályozásoknak az általá­nos európai területszabályozás­­ok egy részét kell képezniük és a szö­vetségesek Bulgáriának területi

Next

/
Thumbnails
Contents