Az Est, 1918. november (9. évfolyam, 256-281. szám)

1918-11-01 / 256. szám

Budapest, 2018 * Péntek * november 1. Előfizetési árak: Egy hónapra... .. 5. — korona Negyedévre a korona Félévre r. M­r. H 30.- korona Egész évre..­­ » 60.— korona ^ Megjelenik délután *" Egyes szám éra 20 $£2££w* M­inden közzé írt­ nyilak után» nyomása tilos Politikai napilap Felelős szerkesztő - Miklós Andor 1 X énfolyam • 256. szám. Cserkesz­t­ő­s­ég s VI21 kerület, Erzséb-$i*kört.tf: * . /{'adóhivatal: VH., Er­zséb­ete korát Fi ›5 fe-k£ a ~5­6 It­ivatal­o­k : 4?., Vilmos császáreut 14. xm‚ `*a /*?., Váci'utca tg. Wieat / , X 'htm rr­t 7. Rombadőlt s bűnök és hazugságok óriási tervezte, a mely több mint négy esztendeje tartotta erősza­kos rabságban Magyarországot és martir-népét. A­­megkínzott nép __ megrázkódott, elordi­totta magát, elég volt! és egyetlen Szakítással eltépte a láncokat, a melyek megvasalva tartották. Eltéptük magunkat Ausztria Hullájától: Magyarország kiki­áltotta s megvalósította­­függőt- t­ípűségét. Dühének szele elsö­pörte mindazokat, a­kik ostoba elbizakodottsággal még tegnap is szembe mertek helyezkedni vele. A katonák, munkások és polgá­rok egy,­ megvivhatatlan, m­iborba egyesültek. Kezükben a legnagyobb kincs: az isteni­­ szabadság. Kossuth Lajos hal-,­hatatlan lelke tündököl a töme­,­yok tengere fölött. Nem fogjuk többé idegen ér­dekekért, idegen­ országokért feláldozni a szent magyar vért­­és életet. Az osztrák rabszolga­ságból hazajönnek a magyar katonák, van már hadiereje Ma­gyaror­­szágnak, a­mely meg fogja védeni a fenyegetett ma­gyar határokat addig is, a­míg megkötjük :­ magyar békét. A legsürgősebb­ érdek ma az.. hogy a felszabadult nép, szere­tett­­testvéreink nagy családja, őrizze meg, örökre tartsa, meg a szabadság kincsét.. "Éljünk vele, használjuk fel okosan, hogy megalapozhassuk rajta a boldog, gazdag, művelt, függet­len M­a­gya­rországot. . . Örüljünk, legyünk mámoro­sak , de vigyázzunk, hogy be ne­ mocskoljuk bűnnel és vérrel. Az öröm órái után lássunk sür­gős teendőinkhez, a katona és a polgár végezze pontosan azt­ a munkát, a­­mit a felszabadított Magyarország reá bízott. A végső öröm nagy napjától, t az igazi nagy ünneptől még messze vagyunk. Előbb még meg kell szabadítani határain­kat az ellenség fenyegetésétől, azután jó békét kell kötnünk és igazán csak akkor örülhetünk, akkor érü­nk csak rá, hogy meg­öljük a legnagyobb ünnepet, Magyarország felszabadított népének ünnepét. Addig is egyetlen, nagy táborba tömö­rülve, komolyan, méltóságosan, tisztességgel dolgozzunk a nagy jövőért, hogy méltók lehessünk azokhoz a szent testvéreinkhez, akik a mi boldogságunkért és a hazáért feláldozták az életüket! é­t A maidai nép felszabadította ősapái­tt@ifiE£iiYasficsl€ezétefi A Nemzeti Tanács a következő kiáltványt bocsátotta ki: Magyarország 'népei­­ . . . f -''j. •_ IQawnoki Munkások! Polgárok! * Magyarország népe, katonái, munkássága és polgársága kezébe vette Magyarország hatalmát. Megmozdult a nép és ennek a hatalmas meg­­mozdulásnak óriási eredménye lett. Magyarország hatalmasai az egész ország katonai és polgári hatalmát átadták a Magyar Nemze­t­i­­Tanácsban szervezett, magyar népnek. Magyarország teljes katonai és polgári hatalma a Nemzeti Tanács elnökének, Károlyi Mihálynak a kezében van■ f katonai és polgári hatalom felett a magyar népkormány elnöke, Károlyi Mihály rendel­kez­i­k. Ai Magyar Nemzeti Tanács hatalmas győzelme alkalmával üdvözli Magyarország népét és a magyar demokrácia, a­ világbéke szent nevében fele­kéri az ország népét, hogy térjen vissza a munkához. Ji nagy sztrájk igen rövid idő alatt elérte célját. További munkabeszüntetésre nincs szükség. Katonák! Térjetek vissza kaszárnyáitokba és ott várjátok be a magyar népkormány utasításait, mely meg fogja hozni számo­­tokra a jogot és a békét. Ji Nemzeti Tanács felelős a magyar nemzet tulajdonáért. Rendzavarástól mindenki tartózkodjék. Ji Nemzeti Tanács méltóságos nyugalmat vár Magyarország népér­e. Ji Nemzeti­ Tanács: Felhívás a katonákhoz! A Ma­dar N­mzeti és Katonai Tanács felhívja a katonákat hogy haladéktalanul jelentkez­zenek abban a kaszárnyában, a­melyben október 30 án és 31-én tartózkodtak, mert az élelmezésük ezekben a kaszárnyákban fog történni. A Nemzeti és K­­ora­i Tanács az összes katonák megnyugtatására közli, hogy a kaszárnyák­ban­­ a tanács oltalma alatt állanak és intézkedés történt, hogy sehol bántódásuk ne legyen. Minden katona jelentkezzék nyugodtan a kaszárnyájában, ahol az élelmezésükre és beosz­tásukra vonatkozó további intézkedések megtörténnek. A Nemzeti és Katonai Tanács a közrend érdekében elvárja minden katonától, hogy a fel­hívásnak haladéktalanul és feltétlenül engedelmeskedik. * ’ * * v

Next

/
Thumbnails
Contents