Az Est, 1919. május (10. évfolyam, 102-112. szám)

1919-05-01 / 102. szám

Csütörtök, 1919. május 1. ,ZCsz Kun Béla a kommunizmus állandóságáról Bocs, április 30 . A Der Neue Tag Budapestre kül­dött tudósítója beszélgetést folyta­tott Kun Bélával, a­ki arra a kérdésre, vájjon a szovjet kormány állandóság­­,­ban és a kommunizmusnak a szom­szédos országokra való átharapódzá­­sában bízik-e, ezt válaszolta : Semmi kétségem nincs a kommunizmus állan­dóságában és továbbterjedésében. Arra a kérdésre, hogyan viselkednek a pa­rasztok, Kun Béla ezt válaszolta: Kitűnően. Ezek a szegény emberek a­kik eddig jobbágysorban voltak, most már tudják, hogy saját földjüket mű­velik meg. Több mint száz millió korona értékű bélyeggyüjteményt foglaltak le — Az Est tudósítójától — A forradalmi kormányzótanács ren­delete szerint a kétezer koronát felü­l­­haladó értékű bélyegeket s bélyeggyüj­­­teményeket lefoglalják. A lefoglalással a szociális termelés népbiztossága a Sajtótermékek Országos Tanácsának bélyegosztályát bízta meg, a­mely a Hold­ utca 1. szám alatt, a Föld­hitelbank helyiségében működik. A kapitalista világrendszerben a bélyeggyűjtők nagyon elszaporodtak, a posta is élelmesebb lett, a bélyeg­sorozatok gombamódra jöttek a vi­lágra s ebben nem volt megállás. Napjainkban a gyűjtők egy része már specializált, mert az általános gyűj­tés óriási költségekkel járt és egyes államok bélyegsorozataikat úgyszól­ván csak a gyűjtők részére bocsátják ki. Ezen mennyiségek legnagyobb része egy kézbe kerül s így az árakat egyedül ez az egy tulajdonos diktál­hatja. A mostani lefoglalásból kitűnt, hogy milyen nagy érték heves bélyeg­­gyűjteményekben és milyen üzér­kedést folytattak bélyegkereskedők a kapitalista termelési rendben. Eddig összesen 106 nagyobb értékű bélyeg­­gyűjteményt foglaltak le, a­melyek­nek bevallott értéke húsz-huszonöt millió korona, de tényleges értékük jóval megha­lad­ja a száz millió koronát is. A legnagyobb bélyegkereskedése és bélyegraktára Papé Heinz Semmel­­sweis­ utca 7. sz. alatti nagykereskedő­nek van Magyarországon, a­kinek Sziget­ utca 40. szám alatt van raktár­helyisége. Saját bevallása szerint bélyegkészletének egy millió korona az értéke. Bélyegszakértők szerint öt millió koronát is megér az az óriási készlet, a­mely a világ minden bélye­gét tartalmazza és óriási készletei vannak az első 1871-es magyar bélye­gekből is. Papé Heinz bélyegkereskedése ve­tekszik a legnagyobb külföldi cégek­kel. Utána következik Popovics Mirkó szőnyeggyáros bélyeggyűj­teménye, a­melynek értéke több mint egy millió korona, habár ő csak 70.000 koronát vált be. Popovics Mirkó Magyaror­szágnak legnagyobb bélyeggyűjtője, a­ki hatéves kora óta, m­ár ötvenegy esztendeje gyűjti a bélyegeket és bélyeggyűj­teményei az összes bélyegkiállításokon a leg­nagyobb kitüntetésben részesültek. A legelső magyar bélyeg-cssnyk (próbanyomatok) mind az ő birto­kában voltak, sőt a legelső magyar bélyegtervezetek, a bélyegpályamű­­vek rajzainak biográfiai felvételei a legkülönbözőbb színárnyalatú ár­­nyomatokban, a­melyek tizenhat kartonlapot töltenek be és Harkányi volt kereskedelmi miniszter csak ezen­­ket 200.000 koronáért vásárolta meg egy létesítendő magyar postaügyi múzeum számára. Popovics a Pesti­­Magyar Kereskedelmi Bank és a Hitelbank trezorjaiban és lakásán levő két Wertheim-szekrényében őrizte ezeket a bélyegeket. Gelber József volt aktív főhadnagy,"­a­ki Papp Heinz bélyegkereskedő üzlet­társa, 150.000 korona értékben, je­lentette be bélyeggyűjteményét, a­mely becslők szerint szintén több mint egy millió koronát ér. Az újpesti Mauthner Zoltán bőr­gyáros budapesti lakásán, Lendvay­­utca 4., szintén nagy bélyeggyűjte­­ményt foglaltak le, a­melynek értéke több mint egy millió korona, saját bevallása szerint pedig csak 200.000 korona. Pompéry Elemér miniszteri taná­csosnál, a szabadalmi bíróság elnöké­nél szintén nagyobb bélyeggyűjte­­m­ényt foglaltak le, saját bevallása­ szerint 30.000 korona értékű­. Pom­péry különben a Le­vé­l­b­él­yegg­yűj­tők Első Hazai Egyesületének az elnöke és a jegyzőkönyvben mint­­szakszer­vezeti tag­ írta alá a nevét. E bélyeg­­gyűjtemény értéke is több mint 100.000 korona. A Schmidt és Császár gőzmalom tulajdonosánál, Schmidt­ Józsefnél szintén nagy bélyeggyűj­teményt foglaltak le, a­melynek értékét több mint százezer koronára becsülik. Mr. Erdikli Ármin tanár 10.000 koronára becsüli lefoglalt bélyeggyűj­teményét. Goldschläger Sámuel gyáros lefoglalt bélyeggyűjteményét 30.000 koronára becsüli, habár értéke több mint 200.000 korona. "/.weak Ákos likőr­gyáros hagyatékában több mint 200.000 korona értékű bélyeggyüjte­­ményt foglaltak le. Agay Vilmosnál, a Jelzáloghitelbank igazgatójánál szin­tén nagyértékű bélyeggyüjteményt foglaltak le, bevallása szerint csak tízezer koronát ér a gyűjteménye. Lovag Rothkugel Arnold, Andrássy Gyula jószágigazgatója (Fő­ utca 11.)­ lefoglalt bélyeggyűj­teménye kapcsán kijelentette, hogy oly értékű a bélyeg­­gyűjteménye, hogy nem is tudja, mennyit ér 50 évi gyűjtési munkájának ,az eredménye. Rédey Miklós­ kispesti rendőrfőtanácsos ,speciális magyar gyűjteményének értéke több mint 100.000 korona. Németh Gellért katl-o tikus plébánosnak az volt a szenve­délye a bélyegek gyűjtésénél, hogy Magyarország minden helységéből lebélyegzett levelezőlapot, levélbocí­­tékot gyűjtött és így gyűjteményé­nek igen nagy muzeális értéke van. A kereskedők készletei Széki Jenő (Dohány­ utca 1.) bé­­lyegkereskedőnél 68.000 korona, Vá­radi András Andrássy-úti bélyeg­kereskedőnél 30.000, Jászai Boriska bélyegkereskedőnél (Kossuth Lajos­­utca 6.), Majó Sándor bélyegkereske­­dőnél (Károly­ körút 10.) 28.000 s a budapesti bélyegtőzsde (Vilmos csá­­szár­ út 118.) tulajdonosánál, Neu­man Bernáthénál 30.000 korona ér­tékű bélyegkészletet találtak. A ke­reskedők bélyegkészletének értéke a bevallottnál öt- és hatszorosan na­­­­gyobb. Temesvári Dezső hivatalnok az Amatőrgyűjtők Forgalmi Szövet-­­kezete nevében 68.000 korona értékű bélyeggyűjteményt jelentett be, a­­­mely bélyegeknek az értéke több mint 150.000 korona. Temesvári Dezső, azonkívül saját és felesége tulajdona­­ címén is 10.000 korona értékű bélyeg­­gyűjteményt jelentett be. M. Farschy külföldi állampolgár (Sas­ utca 5.) nagyértékű külföldi bé­­lyeggyűjteményét szintén lefoglalták, •­ a Magyar Általános Hitelbank süfé­­jében volt elhelyezve, saját beval­lása szerint 50.000 korona értékű. Fekete Guidó és Jenő Rákóczi­ út 7. alatti bélyegkereskedő a lefoglalás­nál 20.000 korona értékű bélyeg­­készletet, Goldfinger Mór (Zoltán­­utca 12.)bélyegkereskedő 10.000 ko­rona, Kelen Samu bélyegkereskedő (Margit-körút 50.) 10.000 korona ér­tékű bélyegkészletet jelentett be. Az amatőrök A Hungária Magyar Bélyeggyűjtők Köre Batthyány­ utca 61. számú he­lyiségében is több bélyeggyűjteményt foglaltak le. Lefoglaltak még Arányi Taksony rendőrfőtanácsosnál, báró Drrsztay Bélánál, Hoffenreich Károly gyógyszer­ész­nél, dr. Bihari Jenő és­ dr. Ziffer Hugó orvosoknál, dr. Szegő­lyornél újpesti ügyvédnél, S Járói Eleiáné Hadbíró nejénél, Akan­­tisz Viktornál, gróf Andrássy Gézá­nál, Rampacher Károly törvényszéki bírónál, Kunz Ferenc és Oswald Ró­bert nagykereskedőknél, Steinbach Henrik­ bank főtizt­viselőnél, Zien Emil­­dr. ügyvédnél, Khayll Elemér bankigazgatónál, Orczy Gyula fő­városi műszaki tanácsosnál, Polla­­csek Sándor földbirtokosnál, Sterk Izidor m­űépit­észnél, Iván Kornél, Rjídny-uk­a 11 szám alatti bélyeg­­kereskedőnél, a csepeli Weisz Man­­fréd-gyár Stern nevű igazgatójánál is igen értékes gyűjteményeket. A teg-,­napi nap folyamán két vörös őr hozta el gróf Mailáth Gézának félmillió ko­rona értékű bélyegalbumait Puszta-­­gárdonyim!. A Sajtótermékek Országos Tanácsa bélyegoszt­ályánál (Z­­old-utca 1. szám) még egyre, folyik a gyűjtemények beszolgáltatása, habár a tegnapi nap folyamán bezárult a terminus, de ezt május 5-ig bezárólag megh­osszabbítí­tolták. E munkát Pereszlényi Pál és dr. Fritz Zsigmond elvtársak nagy körül­tekintéssel végzik. Nagyobb bélyegkészleteket foglal­tak még le Vidéki Félix és Neuberger Simon bélyegkereskedőknél, azon­kívül Gábor Ignácnál és Hulk­ Gusz­táv doktornál. Nagy bélyeggyüjte­­ményt találtak gróf Nyáry Istvánnál, a­kinek különben igen értékes érem-, kép- és reklámjegy-gyüjteménye is van. A Sajtótermékek Országos Tanácsá­nak bélyegosztálya még a rendelet megjelenése előtt a nagyobb bélyeg­gyűjtőknél és kereskedőknél lefog­lalta azokat az ívek szerint vá­sáron bélyegeket, a­melyeket az utóbbi időben részben pénzelrejtés céljából, vagy a még a Szeilde pénz­ügyminisztersége alatt tervezett va­­gyondézsma alól való menekülés cél­jaira vásároltak össze a postahivata­lokban. Nagyon csekély azoknak a száma, a­kik önként szolgáltatták be bélyegkészlete­ket. Minthogy a be­­szolgáltatási terminust meghosszab­bították, remélhető, hogy még igen sokan fognak e kötelezettségüknek eleget tenni. 3 oldal. A müncheni vörös sereg megvédi a bajor tanács­­köztársaságot Berlin, ápr­ilis 30 (Az Est tudósítójától) Münchenben az új intézőbizottság, a­melyet 28-án este az üzemi tanácsok gyűlése megválasztott, az üzemi ta­nácsoknak 15 és a katonatanácsok­nak 5 tagjából áll. Csupa olyan név szerepel benne, a­melyet eddig a nyil­vánosság nem ismert. Az üzemi taná­csok tegnapelőtti ülése, nagyon viha­rosan folyt le. A vörös hadsereg pa­rancsnoka azt a kijelentést tette, hogy a tanácsköztársaságot a fehér­gárda ellen mindenképp meg fogja védeni és az­­üzemi­ t­anácsoktól nem engedi magát árulásba vinni. A vörös hadsereg követeli a rendőrség eltörlését és kötelezi magát a rend fentartására. Erre teljes felhatalmazást kér, mert csak így tud megküzdeni a fehér gár­dával és a belső reakcióval. Eltűnt e hó 12-én a Nagykárolyból Buda­pestre induló vonatról Adorjányi Károly uradalmi lapon. — Aki tud róla, értesítse aggódó hozzátar­tozóit. Zsellér Gy.,Üllői­ ut u.,111/61. Talkes Zsigmond is egyetlen fia Bála, valamint Takácsné Kirczr Anna és Lá­zárné Kircz Rec­al mélységes fájda­lommal feheű­lik, hogy imádott hitvese, drága anyja, felejthetetlen nővérük Telkes Zsigmondsné sa­i. Klicx Satolla folyó h­ó 29-én rövid, de kínos szenvedés után elhunyt. Utolsó útjára május 2-án d. e. 10 órakor kisérttik a rákoskeresztúri izraelita temető halottasházából. Markatévi Márton és neje, valamint testvérei József és Rezső, megtörve a nagy csapás súlya alatt, jelentik drága gyermekük, illetve testvérük Markstein Lajos hossza és súlyos szenvedés után 25 éves korában történt elhunytat. Temetése f. hó 30-án délután *03 órakor lesz a rákoskeresztúri izr. temető halottas­­háziból. Szalay Vencel és neje gyámszülei, Völgyi Mariill és Erzsébet testvérei és az egész gyászoló rokonság fájdalommal jelentik, hogy Welfssfi Plária életének 23-ik évében hosszas kínos szen­vedés után elhunyt. Kedves halottunkat ma, e hse 30-án d. u. 3 órakor temetjük a rákoskeresz­túri róm. kath. temető halottasházából. Münden értesítés helyett, Özv. Erényé Sémuslné sz. Huberth Etel úgy a maga, mint gyermekei, valamint menyei, unokái, nővérei,sógornői és nagy­­számú rokonsága nevében mélyen megtört szivet jelenti, hogy a legjobb férj, apa, nagyapa és rokon Erényi Sámuel f. hó 30-án munkás d­etétiek 82-ik, boldog házasságának 55-ik évében rövid­ szenvedés okai eltunyt. A megboldogult hült tetemeit május hó. 2-án délelőtt fél 11 órakor fog­juk a rákoskeresztúri temető halottasházá­ból örök nyugalomra kisért.i. B Budape­­t, 1919. április 30-án. Csendes részvétel koszorúk mellőzését kérjük­.

Next