Az Est, 1919. október (10. évfolyam, 71-96. szám)

1919-10-01 / 71. szám, Reggeli kiadás

Reggeli kiadás * Áfa 60 miét» nsaKSsanr^i —r.Tgrjsg^i^as.r,■ r --------------------­Budapest 1919* Szerda * október /, Előfizetési árak: £gy hón&pm: T3.-m Szoroaja Xegy-3fléor& mug., -£2.-- Strarentt Félévr& ........korong &gé*z év*e„........ftfo.— kvr&ma Egyes szám ára 60 fillér. Politikai napilap «an FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS JftfttOR Censurat: L. Miron X évfolyam * 7L szám* S verkezsszőtag* ■ . Di$~ fcer&ietr, Brzá^btítuk&ra­t f* Kiadóhivatalá ■ - Ö!T/., £.rv&cócit*kQr’&t *­?«—'20*jy& F­iókrkicLtaná A i &c tulok t . S?i, Vilmos C9&* zéfHt 34. én IV., Váci­ Utcm. 32. XDiorts Z, SCohlm­arScl 7- 1 main­Min­wi—­ iwa—■ Nem­ tud, vagy nem akar rendet teremteni az a kormány"? Vagy se nem tud, se nem akar ? Alighanem e kettős bűnnek bélyegével éli szánalmas életét Csak a teljesen züllött lelkek nem látják, hogy így a biztos pusztulásba rohan az ország. Kincs itt egy tekintély, a­kinek elhennek az emberek, hogy­­ most folyik a hazának, a nemzeti becsületnek és a jövőnek az az elkótyavetyélése, a­mely után semmi más nem marad már, csak a sir és a soha fel nem támadás Miféle vasbetonból van az or­szág v­ietűmet,­­ ti’kiismsi­k­,­ hogy nem szakad le a világ­­történeti felelősség súlya alatt, vagy ezek az urak egyáltalában nem ismerik a felelősség fény­űzését? A maga élete szűk ke­retein belül az ország minden polgára érzi és sínyli a helyzet tehetetlenségét. Akármilyen pá­lyán legyen valaki, a maga fog­lalkozása s a maga háztartása határain belül látja, hogy élete minden öröme, célja odavan. Kilátástalan és reménytelen a létezés, céltalan a küzdés, nyo­morog a test és a lélek. Az agg örömmel tipeg a sír felé, de az erős férfi céltalan megáll, s szív­­repesve a gyermek sem fut jövője elé. A sovány mindennapi ke­nyérért folyik a verseny, az állati tengődés feltételéért: nin­csen ember, a­ki ezt ne tudná. Csak éppen azok nem, a­kiknek legjobban kéne tudniok, a­kik­nek ez nem magánügye. Magyarország történetének fo­lyamán minden nagy tragédiá­ját­ kiheverte, minden katasztró­fáját túlélte, mert mindig támadt egy olyan fia, a ki magában egyesítette földjének és népének minden erényét, s a ki lelkében sértetlenül megőrizte az erkölcsi világrendet. Egy ilyen férfin lelket tudott önteni millió test­vérébe, célt és irányt jelölt egy­ egész nagy országnak, s nagy­­ságának fényével, hitével, élet­erejével elárasztotta egész ha­záját De ma, hol van egy ilyen férfiA nagyoknak csak sírja van meg, meg szellemek is, el­költözöit ebből az átólssuiton­ "szst dh drag­a országból. Ve­lünk pedig a­ kis szivek, apró elmék, parányi lelkek játszszák a halal játékait Mi a liberális­­blokk programja? A pártok szövetségének okmánya *- Az Eit tudósítójdtál -A liberális polgári blokk p ed* A rigiek szerint holnap, szerdán este megalakul a pártok egyik része már tegnap, másik része ma esti választmányi ülésén mondja ki a csatlakozást, a következő megál­­lapodások el­fogadásával ■­­A jelenlegi okmányt aláíró pár­­tok politikai szövetséget kötitek a következő politikai célok megvaló­­sitására: t.’ juz' ország iiilggc'sbsrAngA^ • nek megóvása % A béke mielőbbi megkö­tése as ter­hatalmakkal és a szomszédos országokkal való jó viszony megteremtése 3. A nemzeti erők egyesítése, a társadalmi béke helyreállí­tása, minden osztály­, faj- és felekezeti különbség kiküszö­bölésével 1 Az ország demokratikus átalakítása. 5. A jogrend helyreállítása és a termelő munka megindí­tása. 6 A közs­zab­ad­ságok biztosí­tása és­ biztosítékok teremtése arra, hogy a sajtószabadság a társadalmi rend alapjainak felforgatás­ára felhasználható ne legyen. 7. Földbirtokreform.­­ A káros idegenek el­­­vontása az országból. 9. A bolsevizmus bűneinek a törvény útján való példás megbüntetése és a jövőre néz­ve annak kim­ondása hogy az osztály diktatumra­­ irányuló pértalakitás, agyit ülés, gyüle­­kezet, ilyen elvnek szóval vagy tollal való hirdetése fegyházzal büntetendő. 10. A nemzetgyűlési válasz­tásnak mielőbbi megvetése. Az együttműködés biztosítására Szövetkezett pártok közös intéző­bizottságot választanak, a­melyben az eddig az országgyűlésen képvi­selt pártok két-két, a többiek egy­­egy taggal vesznek részt Minthogy a szövetkezett pártok az összes nemzeti erők egyesítését kívánják, késsék mindazon pártok­­kal, melyek ugyane célokra töre­kednek, meg­egyezni és együttmű­ködni. ban van az ententetal Azután a­­ nemzetgyűlés rögtöni összehivásit ígérték és így bízhattunk benne, hogy az ország nem marad alkot­mányos képviselet nélkül . Végül pedig nekünk fülünkbe csengtek meg Tisza István utolsó üzenetének szavai, hogy el kell fo­gadni az adott helyzetet, mert mindnyájunk összetartására van szükség. Ezek voltak azok a lényei fee szempontok, melyek az elhatá­rozást megérlelték és így a­­kor­­mányer­őszakot megelőzve felosz­­latták a házat . Már a­­célon beszéltek róla a képviselők, hogy megint össze kel­lene hívni a házat, mart Károlyi nem választat és békét sem hoz. Azóta ez a kísérlet többször fel* bukkant és én ezzel szemben nün­­ilip a ■ következő illasv«it'.._ re* laktam el: * — Mivel nu egyhangú hauk­o­­ottal feloszlottunk, 'nem helyes, hogy magint összehívjuk magun­kat. Ez a jog azt illeti meg, a­ki az országban a főhatalmat gyako­rolja Az kijelentheti, hogy a Ház túllépte hatáskörét, ő azt a hatá­rozatot vagn ismeri el érvényes­nek és­ elrendeli az elnöknél a Hál Öeszehivíkát. A főhatalmat ez idő szerint a kormány gyako­rolja. Más kérdés helyes dolog volna-e a Ház összehívása ? Ha biztosak lehetnénk abban, hogy a képviselőhöz egységes álláspontot fog elfoglalni és a nemzeti akarat egységesen dokum­entálódik kifelé és befelé, ebből származhatnék po­litikai haszon. Erre, sajnos, alig van kilátás, hiszen már is több párt van, mint a mennyi volt már pedig ha összetűzések, széthúzás gainhalye volna ez a Parlament az többet ártana, mint használna. Érzi ezt Hegedűs Loránt is, a­ki azt ajánlja, hogy a Ház kötött marszusával üljön ossza és hogy ne it szabad politizálnia. Ezt azon­ban bajos volna biztosítani. A Háznak kell határoznia a kor­mány elismeréséről, vagy el nem ismeréséről. Ez már politikum, pr­ és contra szónoklatokkal jár. Az­után a választójog! A jogfolyto­nosság biztosítása, mindenesetre lényeges, szempont, de vigyázni kell, nehogy ezzel nagyobb kárt okozzunk Ezért csak akkor szító­bad, véleményem szerint, ezt a ter­vet megvalósítani, ha pártok közti megegyezéssel biztosítani, lehet tás ülések zavartalan és méltóságát, le­folyását.­­.­ Egyébként pedig, mint mond­tam az összehívás feladata a kor­mányra vár, a­mint hogy csak * kormány ismeri mindazokat a­ kö­rülmények?! a melyek eldöntik azt a kérdést hogy csakugyan ki­­vánatos-e az ország érdekében­­* régi képvissióház összehívása ési hely ezzel megindulhat** a komi­szolidációnak valamely egyjenes folyamata -e. Z­em utolsó üzenete a munkapártnak Szász Károly a képviselőház — Az Est tudósítójától — Az Est munkatársa ma felke-­­ rosta Szász Károlyt, a képviselő-­­ ház elnökét hogy megkérdezze­­ tőle, valóban terror hatása alatt cselekedtek-e akkor, mikor a Ká­rolyi-uralom első napjaiban a képviselőházat feloszlatták, to­vábbá hogy a fi az újból való ösz­­szehivása egyezik-e az elnök al­kotmányy­osa fel­fogás­ával Szász Károly esetet nagyon megzavarták az utóbbi idők viha­rai. A kommunisták húsvét va­sárnapján elfogták és hosszú fog­ságra vetették- feleségét pedig nagy családjával kiparancsoltak lakásából Egyetlen szobát nem hág­­tak meg neki, nekiá az óra le­ újból való összehívásáról forgása alatt tárolnia kellett még a házból is. Kérdésünkre Szász Károly a következő választ adta: — Közvetetten terror tudomá­som szerint ne.ru j­átszott közre ab­­ban, hogy a képviselőházat felosz­lattuk, de terrorisstikuss volt maga a helyzet. .. levegő. A Károlyi-kor­mány feltette nekünk.. a­ kérdést: hajlandó-e a képviselőhöz kimon­dani a feloszlásért, mert lm nem,­­ akkor erőszakkal fogják feloszlat­­­­ni. Erre tárgyalások indultak meg­­ pártok a# politikusok között és­­* a­­­mi abban a helyzetben érthető volt­­­a? a belátás kerekedett felül.­­ hogy nem szabad a kormány ter­­­­vei elé nakávégeket gördíteni. *k­­i­kor még nem lehetett tudni, nenl j­­ink-­ sí ország javára az, ha a­­ kampány szabadon kifejtheti ener­giáit ''’"égre is folyton azt hirdet-­­ tük, hogy Károlyi nagy barátság-

Next

/
Thumbnails
Contents