Az Est, 1919. december (10. évfolyam, 123-147. szám)

1919-12-02 / 123. szám

Budapest, 1919 * J^&dd * december 2. Előfizetési árak: Egy hónapra ,u ts.—korona Negyedévre ...... 42.— korona Félévre ........ SO.— korona Egés­s évre......... top.— korona Egyes szám ára 60 fillér. Politikai napilap FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS JIMBOR Aszétszomszédvár megbékélt, a kisgazdapártok egyesültek. Nagyatád és Sokoró­­pátka, a két falunév valaha köz­mondásos emléke lesz az egész magyar pártpolitika groteszk tobzódásának. Pártellentétek: a­hol nincs más ellentét, mint maga a párt; angyali egyetértés az összes nagy kérdésekben; pokoli tusakodás a lényegtelen dolgok mellék­­hadiszinterén. Mintha Nagyatá­dot és Sokorópátkát szelte volna át a magyar globus egyenlő­sége ; mintha valami külön nagy­atádi és sokor­ópátkai paraszt­­lelkület élt volna a magyar síkokon; mintha valami engesz­telhetetlen osztály­, vagy faji, vagy isten tudja micsoda m­ás nagy ellentét sorakozott volna a két Szabó párbaja mögött. És a két Szabó kezet fogott és kiderült, hogy nem volt semmi baj, csak épp hogy eddig nem fogtak kezet. A földműves nép egy pártban egyesül, a­mikor egyesül végre a polgárságt? A választások kö­zelednek és soha annyira tör­ténelmet nem csinált minden egyes szavazat, mint most, a­mikor az új Magyarország arc­vonásai az urnák mélyéből fog­nak kibontakozni. A polgárság még szervezetlen, a sok párt­­ bomlási terméke a letűnt szomorú időknek, mikor szinte minden bérháznak bizalmija, kormánya, pártja, védőrsége, kancelláriája volt — valami hal­latlanul tökéletes munkát fejt­­ ki, hogy izgalmat kavarjon a­­ lelkekben és szembeállítson de­rék embereket, csoportokat, a­kiknek egymással a világon semmi bajuk nincs. Aggasztó ez azért is, mert a pártok ver­senyfutása konkurrens demagó­giákra vezet, a klasszikus minta­tenyészete ez a szélsőségeknek, már­pedig ma minden becsüle­tes magyar nemzeti politikánk első feladata: küzdelem a szél­sőségek ellen! Ilyen nagy pol­gári pártra van szükség, a mér­sékletnek hatalmas központi szervezetére, a­mely magyar, nemzeti és demokratikus, ledönti a mondva­csinált válaszfalakat és vezérletében a tapasztalatnak, a higgadtságnak, az európai súlynak és színvonalnak, a vál­takozó napi szempontokon felül­emelkedő magyar h­azafiságnak arra a magaslatára támaszko­dik, a­melyet névben Apponyik és Andrássyk fejeznek ki. Záróra éjleli az utcákon egész éjjel szabad a közlekedés — Az Est tudósítójától — A sok megpróbáltatás és szigorú rendszabály után úgy látszik végre könnyebbedül a pesti polgár élete is. Kenyérért, lisztért ugyan még ücsörögni kell, a drágaság se csök­kent, de látva a kormány és a ha­tóságok becsületes törekvéseit, leg­alább remény van rá, hogy ezen a téren is megjavul a helyzet. Egyelőre csak a zárórán könnyítet­tek. A rendőrségen ma délelőtt ta­nácskozás volt a záróra tárgyában és elhatározták, hogy minden nyil­vános helyiség éjjel tizenkét óráig maradhat nyitva. Tehát a kávéhá­zakat, színházakat, mulatókat tizen­két óráig lehet mától kezdve nyit­­vatartani. A hat órás színház és orfeumkezdet ezzel véget ér. Az éjjel — már annak, a­ki nem akar lefeküdni — tartalomban többet nyer és megszűnik a kényszerhaza­­menetel, a kényszeralvás. A záróra kitolásával egyúttal ki­mondták, hogy az utcákon egész éj­szakán­­át szabad a forgalom és nem kell külön kimaradási enge­dély. új tund­ír­ár ma életbe lép. Nem kerü­l forgalomba a gabona Jelentés a Haditermény közgyűlésén. Az igazgatóság nem vállalja a felelősséget — Az Est tudósítójától — A gabonaellátás nehézségeiről és fenyegető következményeiről ri­asztó­­vészkiáltás hangzott el teg­nap a Haditermény r.-t. közgyűlé­sén. Az igazgatóság tiszta képet rajzolt a helyzetről s minden te­ketória nélkül bejelentette, hogy az idei gabonaellátás a legsiral­masabb és hogy az ország lakos­ságának kenyérrel való ellátása idő szerint nincs­ biztosítva.­ Az igazgatóság kiemelte, ,hogy a Ha­ditermény közérdekű intézmény, állami tőkével, állami fenhatóság alatt működő szervezet, mely a közvéleménynyel szemben felelős­séggel tartozik. E felelősség tuda­tában kénytelen az igazgatóság megállapítani, hogy az idén a la­kosságot a kenyérellátás terén ve­szedelmek fenyegetik. E­­veszedelmeket nem annyira a l­e­t t-­­ i­­ . - . készletek hiánya, mint inkább az a körülmény idézi elő,­hogy a köz­­igazgatási szervezet még mindig nem funkcionál zavartalanul és hogy — ezt tekinti a H. T. a leg­főbb oknak — a termelők részben gazdasági, részben zilált pénz­ügyeink iránti bizalmatlanság­ból, valamint bizonyos áramlatok­nak hatása alatt nem támogatják kellőképpen azokat a szerveket, a­melyek gabonagyűjtéssel vannak megbízva. Az igazgatóság közölte, hogy az idei termésből eddig mindössze 9 millió méter mázsa búza és rozs ju­tott a közfogyasztás ellátására. Ezenkívül körülbelül 1 millió mé­­termá­zsa árpa és mindössze 700.000 métermázsa zab. Legrosszabb az eredmény a tengerinél, a­melyből csak 1,3 millió métermázsa került lebonyolításra. A jelentés riasztó adatai termé­szetesen kínos feltűnést keltettek a megjelentek körében. Az igazga­tóság tagjai nem titkolták, hogy ilyi körülmények között ők sem hajlandók tovább a felelősséget vállalni és ha a kormánynak nem sikerül a H. T. vezérigazgatóját lemondásának visszavonására rá­bírni, úgy az igazgatóság szolidá­ris lesz vele és szintén elhagyja a helyét. Megerősítette az igazgatósági ta­goknak ezt a felfogását az a kö­rülmény is, hogy a Szövetkezetek Áruforgalmi Részvénytársasága, a­melyre a kormány a legutóbbi rendezés alkalmával a rekvirálá­­sok egy részét bízta, nehezen tud beletalálni a mi szerepébe, úgy hogy a rekvirálási munkakör megosztá­sa közte és a H. T. között alig biz­tat sikerrel. X. évfolyam , 125. szám. Szerkeszt­ős­ég : Üli. kerület, Erzsébet a körút 7. ~ K­iadóhivatal 1. Üli., Rrzsébetikisrt­t :8'~20.sx. Flőkakl­da hivatalok i­g., Viftrtox és Yxx 74. szánt és IV. Váciattica IX. Wien: 1., ICoH'Markt 7. Román zöld könyv a „nézeteltérésekről“ Laibach, november 30 (Laibachi Távirati Iroda) A román lapok jelentése szerint a román kormány legközelebb sárga vagy zöld könyvet ad ki, s ebben ismerteti azokat a nézeteltéréseket,­­ a­melyek Románia és a párisi béke­­konferencia között felmerültek. Az olasz kormány nem engedi megtámadni Spalatót b­elgrád­, november 30 (A M­agyar Távirati Iroda szikra távirata a csepeli rádióállomás útján) Az olasz kormány értesítette a jugoszláv kormányt, hogy az ötös tanács döntéséhez képest meg fogja akadályozni, hogy D’Annunzio Spa­­latót megtámadhassa. Az Egyesült­ Államok és Mexikó viszálya Pars, november 36 A Presse de Paris jolent­­ Newyork­­ból . A mexikói kormány válasza az Egyesült­ Államok, ama követelésére, hogy Jenkins konzult bocsássák sza­badon, megérkezett. A mexikói kor­mány kijelenti, hogy Jenkinst ezer pezeta lefizetése fejében szabadon en­gedi. Jenkins eddig nem élt ezzel­­ a joggal. A mexikói kormány kihívó hangon jelentette ki, hogy n­em­ avat­kozik oly ügybe, a­mely az igazság­szolgáltatás körébe tartozik. Az Egye­sült­ Államokban nagy önuralom ész­lelhető. Wilson elnök betegsége alatt ugyanis minden konfliktust kerülni akarnak, de Mexikó kihívó magatar­tása az ese­mények rohamos fejlődését idézheti elő. A Nieuwe Rotterdamsche Courant skerint a Centred News jelenti I Wa­­shingtonból. Az Egyesült­ Álam­o­k ultimátumot küldöttek Mexikónak. Az amerikai hadsereg és flotta készen­létben vannak arra, hogy kierősza­­kolják Jenkin szabadon bocsátását. Az amerikai szénsztrájk Washington, november 29 A bányatulajdonosok elfogadták Challon amerikai szénellenőrnek azt a­ javaslatát, hogy a kőszén árának emelése nélkül javítják a bánya­munkások fizetését. Thomas a munkásügyi iroda főigazgatója Washington, november 30 (A Magyar Távirati Iroda szikra­távirata a csepeli rádióállomás útján) A nemzetközi munkásügyi iroda főigazgatójává Albert Thomas fran­cia szocialista vezért választották meg. Ez a szervezet tudvalevőleg a népszövetség kereteiben fogja mű­ködését folytatni.

Next

/
Thumbnails
Contents