Az Est, 1936. szeptember (27. évfolyam, 199-223. szám)

1936-09-24 / 218. szám

Csütörtök, 1956 szeptember 24 71 oldal BORSOD VARMEGYE TEGNAPI KÖZGYŰLÉSE után száz miskolci mu­zsikus cigány jelent meg a vármegyeházán és eljátszotta a »tekintetes vármegye« nótáit. A demonstrativ hangverseny után a cigányzenekarok veze­­tője, Geszti Jenő a vármegyei urak segítségét kért« a magyar muzsikus­­cigányságot megölő jazz ellen. A képen: B o r b é 1 y-M a c z k y Emil főispán (világos ruhában) és Bónis Aladár alispán között áll Geszti Jenő, a cigányok vezetője (Frisch felvétele) Ausztriával és Jugoszláviává! párhuzamos gazdasági tárgyalások folynak Budapesten 2* Esi tudósítójától — Mától kezdve párhuzamos kereske­delmi tárgyalásokat folytat a ma­gyar kormány Budapesten. Mint je­lentettük, a külügyminisztériumban együtt ül a magyar—jugoszláv vegyes gazdasági bizottság, amely­nek feladata, hogy a fennálló keres­kedelmi egyezmény működését időről­­időre felülvizsgálja és az esetleg mu­tatkozó nehézségeket kiküszöbölje. Ezek a tanácskozások gyors tempó­ban haladnak előre és mint Az Est munkatársával illetékes helyen kö­zöltek. a jugoszláv gazdasági delegá­cióval előreláthatóan a hét végére már meg is történik a megállapodás azokban a kérdésekben, amelyek a két állam között való árucsereforga­lom kiszélesítését célozzák. Pénteken dr. Winchkler István kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter, aki a tár­gyalásokat személyesen irányítja, villásreggelit ad a jugoszláv gazda­sági delegáció tiszteletére. Tegnap este Budapestre érkezett az osztrák gazdasági delegáció is, dr. Mörfh osztályfőnök vezetésével. Az osztrák-magyar vegyesbizottság már ma tanácskozik és megvitatja mindazokat a függő kérdéseket, ame­lyek az Ausztria és Magyarország kö­zött fennálló kereskedelmi szerződés zavartalan működésének biztosításá­val kapcsolatosak. A magyar gazdasági delegáció, élén Nicki Alfréd rendkívüli követ és meg­hatalmazott miniszterrel, felváltva tárgyal most a jugoszlávokkal és az osztrákokkal. WIMtMWMMHtMMUIWHMIMMMMi Véres női fej újságpapírban Richmond, szeptember 23 Richmondban egy elhagyott he­lyen levágott véres női fejet találtak. A fej vértől átitatott újságpapírba volt csomagolva. A kegyetlenül meg­gyilkolt nő fejnélküli testét már múlt pétiteken megtalálták egy el­hagyott mezéi utón. Azt hiszik, hogy az áldozatot bosszúból gyilkolták meg. Megállapították ugyanis, hogy a meggyilkolt nő koronatanú volt abban a perben, amelyben elítéltek három gonosztevőt, aki meg gyilkolt egy húszéves fiatal leányt. HARRY BAUR! Bűnös Rsszuny Párizsi erkölcsrajz egy sze- Bk I gk 8^^, B relmes f é r j r ó 1, egv szép I I $\ll 1 * f * I asszonyról és a harmadikról B 1 ^ 1 1 ■ HOLNAP PREMIER! Az elegáns francia filmek színházai PUCCSAL szavaztatták meg a háztartási alkalmazottak OTI-járulékának drágítását Október 1-től már 20 százalékkal többet kell fizetni — "Ä2 Est tudósítójától — Általános megdöbbenést keltett a Pesti Napló ma reggeli számának az a tudósítása, amely beszámolt arról, hogy az OTI a háztartási alkalmazot­tak biztosítási járulékát havi 3 pengőről 3 pengő 60 fillérre emeli fel. Az OTI igazgatóságát tegnap délután­ra^ rendkívüli ülésre hívták össze. Közvetlenül az ülés megkezdése előtt az igazgatósági tagok között 34 oldalas előterjesztést osztottak szét és ebben indokolták meg, hogy miért van szükség a háztartási járu­lékoknak 20 százalékkal való fel­emelésére. Az OTI igazgatósági tag­jai természetesen nem tudták már át­tanulmányozni a terjedelmes előter­jesztést és így történtek azután, hogy — az igazgatósági tagok egyrészének kijelentése szerint — puccszerűen megszavazták a járulékemelést. Az Országos Társadalombiztosító Intézet elnöksége előterjesztésében azt állítja, hogy a háztartási üzletág pénzügyi egyensúlyát csak akkor le­het biztosítani, ha vagy leszállítják a szolgáltatásokat vagy felemelik a já­rulékokat. Az előbbit a háztartási al­kalmazottak szociális helyzete nem engedi meg, hiszen öt évvel ezelőtt már amúgyis csökkentették a szolgál­tatásokat. A több háztartási alkalma­zottat tartó munkaadók száma az or­szágban mindössze 13.000, úgyhogy az alkalmazottak száma szerint emel­kedő járulékrendszer nem alkalmas a háztartási üzletág hiányának eltűnte­­tésére. Az OTI háztartási üzletágának de­ficitje évről-évre emelkedik. 1933-ban 27.296 pengő volt, a következő épben 70.039 pengő, tavaly a próbamérleg szerinti hiány 202.000 pengő, az idén pedig a hiány 495.000 pengő lesz. Hangsúlyozza az OTI elnökségének előterjesztése, hogy ez a hiány nem átmeneti jellegű és a pénzügyi egyensúly helyreállí­tása nélkül a jövőben még emelked­ni fog. , , Kimutatást közöl az elnökség a háztartási üzletág bevételeiről is. 1933-ban 5,695.939 pengő volt az üzlet­ág jövedelme, 1936-ban pedig 5,675.000 pengő. Az évi jövedelem tehát 1933-tól 1936-ig közel 21.000 pengővel, vagyis 0.37 százalékkal csökkent. Ugyanekkor a költségek lényegesen emelked­tek. 1933-ban 5,723.235 pengő volt a háztar­tási üzletág költsége, az idén pedig 6,170.000 pengő lesz, tehát 1933-tól 1936-ig 476.765 pengővel, vagyis 7.81 százalékkal emelkedett. Kimutatják, hogy a segélyezési költségek jiégy év alatt több mint 15 százalékkal növekedtek. A háztar­tási alkalmazottak mind nagyobb mértékben veszik igénybe a betegségi biztosítás szolgáltatásait. A háztartási üzletág 495.000 pengő deficitjének eltüntetése érdekében ja­vasolta az OTI elnöksége a biztosítá­si járuléknak 3 pengő 60 fillérre való felemelését. A felemelés következté­ben a .iárulékjöveilelem mintegy 900.000 pengővel növekedik, tehát lényegesen több bevételre tesznek szert a biztosítási járuléknak 20 százalékos felemelésével, mini amennyire a deficit eltüntetése érde­kében szükség volna. Az OTI igazgatósági tagjai közül többen ezt kifogásolják is, de olyan puccsszerűen történt a javaslat elő­terjesztése és annak megszavaztatása, hogy a tiltakozással most már semmit sem tudnak elérni. At. intézet igazga­tósága máris felírt a belügyminisz­terhez és kérte, hogy a rendkívüli igazgatósági ülés tegnapi határozatát, amellyel a háztartási alkalmazottak biztosítási járulékát 3 pengőről 3 pen­gő 60 fillérre emelték fel, a miniszter hagyja jóvá. Tulajdonképpen a köz­gyűlés hatáskörébe tartozna a .iáru­­lékfelemelési javaslat feletti döntés, de a tegnapi rendkívüli igazgatósági ülés felsőbb utasításra közgyűlési ha­táskörben járt el. A biztosítási járulék felemelésének miniszteri jóváhagyása nem kétsé­ges. Az Országos Társadalombiztosí­tó Intézet október első napjával fog­ja életbe léptetni a felemelt járulé­kokat. »WVW»WV\/WVWSAVWWVWWW( PARKER LEGÚJABB TÖLTŐTOLLA MUTATJA MENNYI TINTÁT TARTALMAZ Parker eme legújabb kiváló töltőtolla, a VACUMATIC, nemcsak io2%*kaí több tintát vesz fel, mint minden más ugyanolyan nagyságban, hanem az egész tintamennyiség is látható úgy, hogy tudjuk állandóan, mikor kell a töltőtollat utántölteni. Az elegáns, átlátszó és gyöngy­­házszerü szabályos gyűrűkből össze­állított hüvely biztosító szelepe lehe­tetlenné teszi a tinta kiömlését. Nézze meg aVACUMATI C-ot! Vizsgálja meg a tollhegy mindkét ol­dalát, a felső oldala egy fokkal min­dig finomabban ír, mint az alsó. Ke­resse fel még ma a legközelebbi töl­tőtoll szaküzletet. VACUMATIC MAXIMA P 80.— MAJOR P 62.— STANDARD P 45.— ÍRÓNŐK P 40.— is P 30.— PARKER TINTA P 2.- és P 1.20 KAPHATÓ MINDEN PAPÍRKERESKEDÉSBEN Magyarországi vezérkép viselő!• KLEIN HERMAN, BUDAPEST VI., Próféta ucca f

Next

/
Thumbnails
Contents