Az Ujság, 1923. december (21. évfolyam, 272-294. szám)

1923-12-30 / 294. szám

m Vasárnap, dee. 80. Mindent megtud A 2« U J S Á &Mindent Tudok-jábói 11 A jó orvos eljött, megvizsgálta a beteget és kiállí­totta a bizonyítványt, amelyet a színész, anélkül, hogy el­olvasott volna, rohamlépésbeu küldött a színházhoz. Harmadnap azután, amikor egészen kijózanodott, a gyengélkedőt tettetve bebicegett a színházba, ahol nagy részvéttel fogadták. — No édes, jobban vagy? — kérdezték tőle kollegái. Aztán jött az igazgató. — Nos kedves művész ur, remélem, felgyógyul!. Iga­zán már nagyon aggódtunk magáért. — 0 kérem, — szerénykedett az illető. —' Hanem — folytatta az igazgató az egész társulat jelenlétében, — máskor megbízhatóbb orvost hivasson.-— Miért, kérem? Olvassa csak el ezt a bizonyítványt! A színész átvette az orvosi bizonyítványt, -'melyet ő küldött és majd hanyuttvágódott rémületében. Mert az így szólt: - __________ Ezennel igazolom, hogy .................................... . urat ágyban fekve hollrészegen tolódtam. A Cárnő körül, amelyet'é-ekke! ezelőtt igen nagy sikerre! játszottak a Nemzeti Színházban, már sok háborúság folyt. Béldi'Izor kollégánk úgy találta, hogy a dráma az ő Katalin cimíi operettjének szövegével azo­nos, amelyet ugyancsak igen nagy sikerrel adtak még a régi Népszínházban. Gyönyörű esték voltak ezek. a cárnőt szegény Hegyi Aranka játszotta, azt a kis tisztet — gondolom Germaibnek hívták —, akibe Katalin sze­relmes, Kürg Klára. Sok idő telt el azóta. A Katalin operett is. a Cárnö című színmű is diadalmasan járták be a külföldéi, min­denütt hirt és dicsőséget szerezve a magyar dráma- és operettirodalomnak. Most a Cárnő és Katalin harca ismét kiújult. A Cárnö •szerzői ugyanis eladták darabjukat Slraasz Oszkárnak, a nagy bécsi operettkomponistáiiak, aki azt megzené­síti. Ez az, amibe Béldi kor. nem megy. bele:. Hogy az operettjéből minden tiltakozása dacára annakidején színmüvet csinálták, azt még el -lehetett viselni. De hogy visszacsinálják aztán ezt a színmüvet operetté, hát ezt már sokalja. Bécsi ügyvédjó utján jogbitorlásért peri indít a Cárnő szerzői ellen. Sorry. Beszélgetés gróf Beréiiyiné Török Irmával. A Nemzeti Színház legifjabb örökös tagja. Körülbelül tizesztendeje, hogy Török Irmát, ezi a ragyogó tehetségű művésznőt, akinek feledhetetlen sikerei voltak a Nemzeti Színházban, nem láttuk(i színpadon. A Nemzeti Színháznál emberemlékezet óta mindig annyiféle színházi politika érvényesült, hogy elvégre meg tudjuk érteni, hogy egy olyan ki­váló művésznő, mint Török Irma egyszerre csak el­unja, azt mondja magában: elég volt és visszavonul a magánéletbe. Most őszinte örömmel értesülünk róla, hogy a művésznőt a Nemzeti Színház üi*ökös tagjává nevez­ték ki, mert ettől a kinevezéstől nem végleges elhall­gattatását, hanem reaktivúlásút várjuk. Ma délután volt alkalmam telefonon beszélgetni a művésznővel, aki teljes visszavonultságban él csa­ládja körében orbánhegyi lakásán: — Drága grófnőm, engedje meg, — mondom, — hogy én legyek az elsők egyike, aki kézcsókját küldi ki­nevezéséhez. — Jaj, — köszönöm, — kacagja bele a telefonba gróf Berényiné Török Irma, — tudja, éppen jókor jött a I kinevezésem, Ami i-ijkába Vni. Még szerencse,! hogy ilyen hideg van, pláne itt az O'rbánhegycu és uche- * zen határozta ;: cl magám eres a nagy útra. Igazában nem is tudom in .érteni, miért titkollak kinevezésemet. Cső* r dálkoztam, amikor olvastam Ambrus Zoltán, Nagy Ibolya, örökös tagságát és rólam nem-volt említés, pedig ezzel egyidejűleg történt az én kinevezésem is. — Alikor játszott méltóságos asszonyom utoljára? — Bizony, már régen. Még a. háború előtt,. 1914-ben. Akkor arra jöttek rá, hogy nincs tehetségem. Janko.vich, az akkori kultuszminiszter, amikor kérdeztem, miért kül­denek el, még csak azt sem mondotta, hogy köszönjük a szives működést.- Nekem húgyos fájdalmas voli a mellő­zés, felmentem- a direktorhoz, «z intendánshoz és voltam' a miniszternél magánál is. Tudni akartam, miért tesznek .igy velem. Jankovicb miniszter ur a szemembe mondta: —Magának nincs tehetsége! — Nem csodálkoztam volna, ha a kereskedelmi mi­niszter mondja ezt. de egész furcsának tartottam, hogy i a kultuszminiszter ennyire ,-,tájékozott" a dologban. —■ Bizony sokáig .fájt, ahogy velem bánfák, Egészen elfelejtettem a színházat,-nfem is-néztem a tájéka felé. De az utóbbi időben már visszatért a vágy. Nagyon üresnek .éreztem életemet. — Nem tudom,, hogy mást b.ejncgyek-.c- a színházba. Azt hallom, reaktiválni akarnak. Soká jöttek rá, hogy mégis csak van tehetségein .. — S hogy bírta ki a színház nélkül az életet? — Bizony nehezen. Pedig tiz évig nem voltam a Nemzeti tájékán sem és színházba sem mentem. Tegnap­előtt, amikor az örömbirről értesültem, elmentem áz Operába- és •olt mégkös/ílíitenl Wlassics bárónak a figyel- ; mei. Nagyon kedves volt hozzám. Mindjárt egy páholyt adott. Olyan jól esett, hogy ismét színházban lehetek... * Szendy Árpád Helikoni sülleje kapta a Greguss* j dijat. A Kisfaludy-Társa sói; inai ülésén, néhai Greguss J Ágoston házassági évfordulójának a napján, hirdették j ki a társaság döntését, amely a Greguss-dijat Szerűig Árpád Helikoni suitejéiiék Ítélte oda. A kitüntetés nem lebecsülendő,, mert. hat év zenei termésének a‘ legjobbjai közül választják ki.a jutalmazandó müvet.. Érthető tehát a nagy érdeklődés, amellyel a művé­szeti és zenei világ a társaság mai ülését várta. Az ünneplés ülést Dei teoiczfí Albert elnök nyitotta meg, majd Vojnovich Géza felolvasta Papp Viktor meghí­vott zenéi szakelőadónak, az ismert jeles zenceszté­­tHíusnak a jelentését. Alapos télkészültséggel, nem mindennapi tudással ps éles ítélőképességgel megírt, hatalmas munka. Felolvasása egy óra hosszat, tartott. Érdekesen ismerteti és boncolgatja benne Papp Vik­tor a legutóbbi, hat esztendőben előadásra került zenei müveket az operáktól a dalokig. Kiemeli a jelentősebb alkotásokat s- nemcsak előnyeiket, de hibáikat is fel­sorolja. Vannak például, színpadi müvek, amelyekét szövegük miatt nem.ajánl a díjjal .való. jutaiqjazásra T»z c!őát}ó.-! A' szöveg-',a-zene'ugyanis annyira egvbé- Torr á nmi operákban, hogy különválasztani őket nem lehet. Ahol tehát 'a, szöveg nem megfelelő, olt még akkor sem lehet az egész müvet kitüntetni, ha a zene még oly kiváló alkotás is. Ennél a pontnál kitér az előadó az irodalom és zene mai viszonyára is és saj­nálattal állapítja meg, hogy a hivatott és hozzáértő Írókat mennyire nem érdekli a feladat, hogy az opeva­­szövegirás terén is munkálkodjanak, a muzsikusok nagy része pedig milyen járatlanságot tanúsít iro­dalmi téren. Ez az oka azután, hogy nagytehetségü, kiváló tudásu szerzők rossz szövegekre írják operái­kat. Végig menve a legutóbbi Irat esztendő jelentő­sebb zenei alkotásain különösen Bartók, Dohnányi, Tíubay, Kodály, Szabados és Szendy müveit és mun­kásságát emeli ki* a jelentés s azt ajánlja* hogy a Gregus-dijjal Szendy Árpád Helikoni süllejét jutal­mazzák. A társaság azután a másik zenei szakértő, • Kernér István hozzájárulásával egyhangúlag ennek a miinek ítélte oda a dijat. A jelenvolt közönség éljen­zéssel'és teljés megelégedéssel vette tudomásul az el* böki kijelentést, hogy a dijat Szendy Árpád özvegyé­nek fogják kézbesíteni. Az egyik napilapban támadás érte *. társaságot, hogy nem Dohnányi operáját, a Vajda tornyai jutalmazták. Kérdést intéztünk erre vonatkozólag Berzeviczij Alberthoz, a Kisfaludy- Társaság elnökéhez, aki a következőket mondta mun­katársunknak: — A támadásra nincs mit felelnem. A Kisfaludy- Társaság irodalmi testület s ezért az irodalmi szem­pontokat is figyelembe kejl vennie,. \ Vajda tornyát a szövege miatt nem jutalmazhattuk a díjjal. Kacstih Pongrác végrendelete. Minap elhunyt ki­váló zeneszerzőnknek, Kacsáit Póngrácnak a végrendele­tét ina bontották fel a központi járásbíróságon Gergely Illés dr.. u Kacsóh-család jogi képviselőjének a jelenlété­ben. A végrendeletben arra kéri Kacsóh Beöthy Lászlói, az Lnió vezérigazgatóját és Marton Sándort, hogy ingó vagyonát, értékesítsék s az ebből befolyó pénzt osszák két részre. A z egyik rész Jánoskáé, Kacsóh Pongrác kisfiáé legyen, inig a másikat régi házvezetőnőjére, Barna Má­riám hagyta az örökhagyó, hálája jeléül, amiért a ház­vezetőnő több mint egy negyedszázadon át oly jól gon­dola és kis fiának is valóságos nevelőanyja volt. Az iro­dalmi és zenei hagyaték a maga egészében Kacsóh János­kát illeti. Kisfia gyámjául Beöthy Lászlót kérte fel Ka­­p.-sóh. aki végrendeletében nagy szeretettel emlékezik meg Beöthy Babáról s kéri öt. hogy küldjön egy szál rózsát a sírjára és zárja szeretettel a szivébe Jánoskái. Végül elbú­csúzik jóbarátaitól és ismerőseitől s azzal zárja végren­deletét, hogy boldog volna, ha még soká kerülje sor a végrendeletre, mert szeretne még néhány szép magyar nótát teremleni s a hazának egy magánál százszor különb hiuzsikust nevelni: Kacsóh Jánost. * Nincs igazgató válság az Operaházban. Egyik lap nyomán ma az a hir terjedt el, hogy Meder igazgató megválik az állásától. Illetékes helyen kijelentették, hogy a bír nem felel meg a valóságnak s operaházi igazgató­­válságról szú sincs. * Dalost. Kaczor Gizi legutóbbi hangversenye óla sokat haladt. Hangja és énektudása fejlődőit s előadása is élvezetesebb, leit. Közönsége sokat tapsolt neki. Az énekszámok elölt és után a Somló—Stegmann—Hoffmantt­­zongoraliármas-társaság játszotta el Beethoven és Csaj­­kovszky egy-egy müvét. Összevágó előadásukért megérde­melt lapsoliat kaptak. él színházait és kabarék herei A V lí“zii)ház)i.!ii a jövő héten a segélyalap javára megismétlik a szilveszteri kabarét, amelyre több ezren .hiába igyekeztek jegyet szerezni, miután pár -óra alatt az összes jegyeket széfkapkodták. Színre kerül a pro­gramul a Vígszínház és a Fővárosi Opereltszinház leg­kiválóbb művészeinek és vendégeinek" felléptével. A hét játékrcndjél A király dominálja, amelynek hétfői előadása kivételesen már hét órakor kezdődik. Kedden, újév nap­ján. este az Orvos dilemmáját,- délután az Ivanovot játsz­mák. Szombaton délután rendkívül mérsékelt helvarak­kal a Hübele Balázst adják gyermekelüadásul. Most va­sárnap . délután az Ur szölloje, jövő vasárnap délulárv** Orvos dilemmája kerül színre. * Fehér darab a Lila akác, Szép Ernő ragyogó vág­jál ék moly mérsékelt helyárakkal kerül színre vasár­nap délután, valamint újév délutánján a Renaissance- Szinliázban. * A bét magyar és német előadásai a Reuaissance- Sziriházbau. Ritlner pompás és rendkívül mulatságos komédiája, a Farkasok az éjben . . , dominálja a jövő hét műsorát; ebben a nagysikerű nyiltszini tapsokkal ineg-megszakUott vígjátékban ezentúl is Simonja Mária, Törzs Jenő, Tőkés Anna, Harsány!, Sugár játsszák a fő­szerepeket. A Farkasok az éjben . . . hétfőn (Szilvesz­terkor;, pénteken és vasárnap esle. Csergő Hugó Az első hajnal cimíi darabja kedden (újévkor) és szembalon ke-A „Fészek44 faláról. Beöthy László . Bőt}.a Józsr-i F“•»< !éti müvészkarrikaturák. Hajdú Marcell Brnebí leiner Rezső Halmi Art ne Jadlovker

Next

/
Thumbnails
Contents