Festék Ujság, 1934 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1934-01-31 / 1. szám

4............... Festék i­.isac______ A Festékes Bál nagy erkölcsi és anyagi sikere Mindenki ott volt, aki a szakmában számít - Fényes kö­zönség, ragyogó hangulat kivilágos kivirradtig A szakmai szolidaritás csodája 1934 január 13 sokáig emlékezetes napja marad a magyar festékkereskedők táborának. De talán ne sa­játítsuk csak a festékkereskedők számára ki ezt a na­pot, részt kér a dicsőségből a festékkereskedelemmel kapcsolatos nagykereskedelem és gyáripar is. Egyszó­val: az egész magyar festékes szakma büszke lehet erre a napra, mely számára napnál fényesebben doku­mentálta a szakmai összetartás felemelő tudatát. Egy bál csillogó külsőségei, önfeledt hangulata szolgáltak kegyes ürügyéül a szolidaritás e lélekemelő megnyi­latkozásának; egy bál, mely e kegyes ürügyön túl is nagy társadalmi eseménnyé nőtte ki magát. A magyar festékes társadalom hagyományos far­sangi bálja január 13-án olyan díszes és fényes kül­sőségek közepette zajlott le, melyek a válság e mély­pontján minden várakozásunkat messze-messze meg­haladták. A régi jó békevilágra emlékeztető vígasság olyan légkört varázsolt szakmánk e nagy seregszem­léjébe, hogy egy éjszakára a boldog, Kárpátok-övezte, Adria-most a N­a­g­y - M­agy­a­ro­r­sz­ágba álmodhattuk visz­­sza­ magunkat. Csak a cigány búsongó hegedűje riasz­totta fel olykor-olykor Trianon gyászos emlékét, de ugyanez a hegedű a jobb és szebb jövő reményeiről is tudott muzsikálni. Ilyen vegyes érzésekkel tépte ki magát a magyar festékes társadalom napi gondjai tengeráljából, ami­kor január tizenharmadikénak estéjén asszonyaival, leányaival és fiaival a remény és fiatalság tündöklését hozta el e nagy találkozónkra. A Jókai téren elakad a forgalom Este tíz tájban már megbolygatott hangyaboly képét mu­tatta a­­Jókai­ tér. Autó autó hátán, mintha nem is maroknyi szakma báljáról lenne itt szó, hanem — ki tudja — talán az Operabálról, vagy valamely országos eseményszámba menő theatre-parée-ről... A Jókai tér és a belé torkoló utcák csakhamar szűknek bizonyulnak az áradó autótábornak és már az Andrássy­ úton torlódik a kocsisor. Hosszú negyed­órákba kerül, amíg valamennyi autó kiköthet céljánál: a Ke­reskedelmi Utazók fényárban úszó, délszaki növényekkel pompázó székháza előtt, mely féltizenegyre már minden te­kintetben egy pompás sikerű bál előjeleit mutatja. A közönség Mindenki megjelent, aki a szakmában számít. Kereskedő­kartársaink összeségén kívül a gyáripar és a nagykereskede­lem is teljes számban. Aki valamiképen akadályoztatva volt eljövetelében, az sajnálkozva mentette ki magát. De ilye­nek szerencsére alig voltak. Szép asszonyok, szép leányok koszorúja tette még pom- Az M.F.O.E. vezetősége Fábián Béla országgyűlési képviselővel (Diskay felv.)

Next

/
Thumbnails
Contents