Festék Ujság, 1938 (6. évfolyam, 1-10. szám)

1938-01-31 / 1. szám

A IV. fi VI. évfoly­am МАНУАЙ FESTÉKKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE HIVATALOS LAPJA. «fl Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, Vili., NÉPSZINHÁZ­ U. 25. Telefon: 1-436-34. Bankszámla: Magyar-Olasz Bank fiók, József krt 2 UIV. Főszerkesztő: Dr. SZÉKELY EDE Megjelenik havonként- A MFOE tagjainak tagdijuk fejében jár. Nem tagok részére az évi előfizetési dij 24 peng* Válaszunk a miniszteri leiratra a képesítés tárgyában Eegyesületünk az alábbi véleményes jelentést intézte a szakmai képesítés tárgyában a m. kir. kereskedelemügyi miniszterhez: Nagyméltóságú Miniszter Úr! A T. 41/1937. Evi. számú hoz­zánk intézett leiratra, véleményes jelentésünket tisztelettel a követ­kezőkben vagyunk bátrak előter­jeszteni : A­z. évi január hó 20-án meg­tartott taggyűlésünk akként hatá­rozott, hogy az üzletágunk keretébe tar­tozó cikkekkel való kereske­désnek képesítéshez való kötését nem kívánja. Tagjainkat elhatározásuknál a következő indokok vezették: A festékkereskedés fogalma alá tartozó üzletág egy vegyes szakma, amennyiben a festékke­reskedők, a festéken kívül, a fes­tékáruk fogalmán jelentékenyen túlmenőleg háztartási, vegyészeti, illatszer-, pipere- és kozmetikai cikkeket is árusítanak. Tagjaink, a festékkereskedők, már akkor árusították a festéken kívül ezeket a cikkeket is, amidőn hazánkban az itt felsorolt cikkeket árusító spe­ciális üzletek még nem is voltak. Éppen ez okból üzletágunk egyedei kivétel nélkül olyan iparigazolvá­nyokkal rendelkeznek, melyek őket a festékek árusításán kívül az itt felsorolt cikkek árusítására is fel­jogosítják, üzletágunk kiskereskedői ugyan­is a festékek árusításából megélni nem tudnak, mert ezen cikkek ki­csinybeni árusítását is már régóta a gyárak és gyári fiókok elvonták tőlük és maguk végzik. A gyárak ügynökeik által minden iparválla­latot és még a legkisebb iparost is meglátogatnak és azoknak a leg­csekélyebb árumennyiséget is ki­szolgálják. Ez az oka annak, hogy a festékkiskereskedő üzleti forgal­mának úgyszólván legjelentéktele­nebb részét teszi ki a festékek árusítása és nincs az országnak egyetlen festékkiskereskedője sem, aki egymagában a festékek árusításából üzletet fenn­tartani, magának és család­jának megélhetését biztosí­tani tudná. A festékkereskedésnek, mint foglalkozási ágnak képesítéshez kötése tehát rendkívül nehéz lenne, mert ennek a képesítésnek a fes­tékek árusításán kívül a háztar­tási, vegyészeti, illatszer-, pipere- és kozmetikai cikkek árusítá­sára való jogosultságát is fel­tétlenül magában kellene fog­lalnia. Ha nem így lenne és az évtizedek óta fennálló tényleges állapot megváltoznék, annak az a szomorú következménye lenne, hogy a tisztes múltú és az állam­­polgári kötelességeket mindenkor becsületesen teljesítő hazai festék­kiskereskedelem, a föld színéről valósággal elsöpörtetnék. Amennyiben mégis, Nagyméltó­ságod bölcs elhatározásának folyo­mányaképpen, a képesítés akár általánosságban, akár a festék­kereskedés keretébe tartozó cikkek bármelyikének árusítására vonat­kozólag is megvalósíttatnék, úgy már most esedezünk aziránt, hogy az akként valósíttassék meg,hogy a teendő intézkedés üzletágunk hátrányára ne szolgáljon. E részben elsősorban is kérjük azt, hogy az e tárgyban megtar­tandó tárgyalásokba a kérdésnek minden irányban való megvitatása és a mi üzletágunk érdekeinek megóvása céljából, egyesületünk, mint az üzletág egyedüli hivatásos érdekképviselete és szaktestülete, meghivassék és bevonassák. Ugyanitt rámutatunk arra is, hogy a fentebb előadottakra való tekintettel a háztartási, vegyészeti, illatszer-, pipere- és kozme­tikai cikk kereskedők kérel­mének elbírálásánál sem hagyható figyelmen kívül a mi meghallgatásunk, mert tagjaink mint az itt fel­sorolt cikkek árusítására ipar­igazolványaik alapján jogosított kereskedők ugyanúgy illat­­szerészek és háztartási cikkeket árusító kereskedők, mint azok, akik a háztartási és illatszerkeres­kedők egyesületének tagjai. Ami-

Next

/
Thumbnails
Contents