Festék Ujság, 1938 (6. évfolyam, 1-10. szám)

1938-01-31 / 1. szám

az Mit kell tudnia a festékkereskedőnek anilinfestékekről?­ ­. Alakra nézve az anilinfestékek por, kristályos, darabos, vagy pép­alakban kerülnek forgalomba. A kereskedelemben előforduló áruk legnagyobb része finomra őrölt por, szemben sok embernek azzal a tévhitével, mely szerint az anilin­­festék mindig kristályos. A kristá­lyosságot a vásárlásnál külön elő kell írni. A festékek akár por, akár kristályos alakúak többé-kevésbé nedvszívó természetűek, tehát hű­vös, száraz helyen tartandók, hogy az esetleges csomósodást elkerül­hessük. Meg kell még említeni, hogy ugyanaz a festék különféle erősségben, tehát koncentráltabb és gyengébb minőségben kerülhet forgalomba. Természetesen a leg­eredményesebben a koncentrált festékekkel lehet dolgozni, miután ezek egyúttal a legtisztábbak is. Az anilinfestékek felhasználha­tósága szinte korlátlan. A legkülön­félébb textilanyagokat, a bőrt, szőr­mét, tollat, fát, papírt, gummit, lakkot, a vegyiipar számtalan ter­mékét, élelmiszereket és minden m­ás elképzelhető színes cikkeket napjainkban ezekkel festik, sőt még a fototechnika és orvostudo­mány is hasznukat veszi. Vannak iparágak, hol a festési folyamatok többnyire bonyolultak, hosszas elő­tanulmányokat és nagy gyakorla­tot követelnek. Ugyanez áll bizo­nyos területeken az eladásra is, így pl. a textiliparban a különféle eredetű, fajtájú és feldolgozású anyagok más-más csoportbeli fes­tékekkel kell kezelni és minthogy a festéssel szemben támasztott kö­vetelmények igen sokfélék, az ela­dónak pontosan kell ismerni a fes­tékek ezreinek tulajdonságait, szín­­árnyalatát, különféle külső beha­tásokkal szemben való viselkedé­sét, mint pl. fényállóságot, mos­­hatóságot, lúgokkal, savakkal szem­beni ellenállást, vasalás- és dörzs­­állóságot és így tovább. Az eladó­nak a vevőt állandó technikai tá­mogatásban kell részesítenie. Mint­hogy ilyen körülmények között az üzletkötés és szaktanácsadás nagy erkölcsi és anyagi felelősséggel jár, az eladásnál a legnagyobb óva­tossággal kell eljárni Vannak tehát területek, ahol csak abszolút szak­ember adhat el. A nem specialista festékkereskedő szempontjából fő­képen a következő festékek bírnak jelentőséggel: 1. Padlófestékek. Ezeket sokszor egyszerű vi­zes oldatban alkalmazzuk, mely célra kiválóan alkalmas festékek a metanilsárga, vik­­tóriasárga, Bismarkbarna, vezuvin. Parkettára általá­ban elszappanosított viaszos emulziókat használunk. Mi­után ezek lúgos anyagokat tartalmaznak, ügyelnünk kell, hogy a felhasználandó festék sugálló legyen: metanilgelic konc., Orange II, Havanna­barna G. 2. A faiparban használatos festé­kek. Az asztalosok által használt úgynevezett fapácok főanyaga — akár vizes, akár szeszes pácról van szó — túl­nyomórészt analinfesték. Vi­zes pácokhoz legmegfelelőb­bek a savas festékek; ezek elég mélyen hatolnak a fába és színtartóságuk is kielégítő. Szeszes pácokhoz általában a bázikus festékeket alkalmaz­zák. Általuk igen élénk, víz- és dörzsálló színek érhetők el, de ha fényállóságot is köve­telnek a festéktől, akkor más csoportbeli festékek (pl. zapon, illetve zaponechtmár­­kák) jönnek számításba. A festés kivitele igen egyszerű. Hasonlóképen a vesszőkosa­rak megfestése is. 3. Ruhafestékek. Ezeket, minthogy velük álta­lában kevert anyagokat fes­tenek, úgy állítják össze, hogy a különféle állati és növényi eredetű szálakra egyformán húzzanak, még­pedig neutrá­lis fürdőben. Ennélfogva min­dennemű sav hozzáadása mel­lőzendő, minthogy az a festést károsan befolyásolhatná. A helyes festés konyhasó vagy glaubersó hozzáadása mellett kb. egy órán keresztül a for­ráshoz közeli hőmérsékleten történik 4. A legtöbb egyszerű ani­­linfesték vizes oldatra a leg­különfélébb célokra felhasz­nálható. Ilyen oldatokat hasz­nálnak dekorációk és plakátok festéséhez, továbbá zsákok és ládák szignálásához. 5. A kereskedő specializál­hatja magát egy bizonyos festékcsoport állandó raktá­ron való tartására. Befejezésül néhány, az anilinfestékek vételénél és eladásánál egyaránt fontos szempontra kell még kitérnünk, különös tekintettel azokra a tévedésekre és hibákra, melyek a gyakorlatban állandóan előfordulnak és ismétlődnek. Anilinfestéket csak teljesen megbízható helyen és olyan cégtől érdemes vásárolni, ahol a szükséges szakszerű felvilágosítá­sokat is mindig megkaphatjuk, mert nincs még cikk, amelynél a szakszerű kiszolgálás oly fontos volna, mint épen az anilin­­festéknél. Minthogy ezeket a legkülönfélébb erősségben lehet a piacra hozni, a számszerű ár mellett mindig a koncentrációt is figyelembe kell venni, óvakodjunk mindenféle alkalmi vételtől! Ne kérjünk anilinf­estékekről árjegyzéket, mert ilyen a festékek roppant nagy számánál fogva nem létezik. E nagy szám teszi szükségessé a festékek pontos megjelölését is, mert itt kis elírások nagy tévedéseket vonhatnak maguk után. Írjuk tehát pontosan elő a festék nevét és az utána levő betűt is, mellőzzük azonban a címkéken látható egyéb jeleket, vagy számokat. Ha nem ismerjük a festék nevét, akkor a színárnyalat megadása mellett jelöljük meg, hogy milyen célra kell azt felhasználni, mert a festékek sokfélesége miatt a legtöbb esetben nem lehet azokat minta alapján felismerni. Ilyen kívánságok a legkiválóbb szakembert is gyakran lehetetlen feladat elé állítják. Festék n­jjAi: 5

Next

/
Thumbnails
Contents