Magyar Építőművészet, 1924 (24. évfolyam, 1-3. szám)

1-3. szám - A Néprajzi Múzeum tervpályázata

Magyar Építőművészet 3/3 7 U XXIV♦ évfolyam, 1—3. szám. eu­ tapp-4» rti' - J-s­­ystem liMyvttoa LECHNER,WARGHA T­ Néprajzi Múzeum tervpályázata. Bírálati jegyzőkönyv. Felvétetett Budapesten, 1923. évi szeptember hó 28-án a Néprajzi Múzeum tanulmányi tervpályázatának bíráló-bizottsági üléséről. Tárgy: a tiszteletdíjak kiosztása feletti döntés. Jelen­­ vannak: gróf Klebelsberg Kunó, m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Úr mint elnök, gróf Bán­ffy Miklós, Kl­iuszmann Alajos, Jollpár Ignác, Korb Flóris, Virágh­ándor, dr. Hültl Dezső, Sándy Gyula, Schulek János, dr. Szőcs Farkas, Kertész K. Róbert mint előadó, Sváb Gyula mint jegyző. Gróf Klebelsberg Kunó, m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Úr meg­nyitja az ülést, üdvözli a megjelenteket és közli a bizottsággal, hogy Czakó Ele­mér, h. államtitkár, bíráló-bizottsági tag helyére időközben dr. Szőcs Farkas, miniszteri osztálytanácsost nevezte ki. Közli továbbá azt az elhatározását, hogy a pályázati kiírástól eltérően nem három, hanem négy terv szerzőjét kívánja külön tiszteletdíjban részesíteni. Kertész K. Róbert előadó részletesen ismerteti a beérkezett pályaterveket. A bizottság hosszabb és beható eszmecsere után sorrendre való tekintet nélkül a következőkben állapítja meg a külön tiszteletdíjban részesítendő tervezők névsorát: Kiss László, dr. Kotsis Iván, dr. Lechner Jenő, Medgyaszay István. /. Kiss László terve: Tervező a telket asszimetrikusan kívánja beépíteni. A Faik Miksa­ utcai szárnyat úgyszólván a Klotild utca vonaláig kihúzván, itt előkertet tervez ugyan, de ez a főbejáró felvető lépcsőzete és az alkalmazott emlékoszlop követ­keztében kiállítási célokra kevésbbé alkalmas. Az előcsarnokból induló kereszt­traktus választja el a nyugati fekvésű kiállítási udvart a keleti fekvésű üzemi udvartól, mely utóbbiba kényelmes behajtót tervez a Honvéd-utca felől. Be­hajtót ad a Balaton-utca felől és átjárót a Klotild-utca felőli előkertből a dísz­udvarba, amely két közlekedési út kevéssé szükséges, kívánatosabb lett volna az üzemi udvart a díszudvarral kapcsolni egy kocsiáthajtóval. A muzeális helyiségeket programmszerűen helyezi el, az alagsorban el­helyezett termekhez azonban nem közvetlen az előcsarnokból ad hozzájutást, dfcár : 7 j­f NEPfiAjzi­/MJreu.*\ ríL«Mü»e- 7­­8d

Next