Magyar Vaskereskedő, 1902 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-05 / 1. szám

II. évfolyam. [•CU­W MAGYAR A MAGYARORSZÁGI VASKERESKEDŐK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. A MAGYAR VASKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. ----------- jshifUDKH VASÁRHAP. ----------­FELELŐS SZERKESZTŐ | Előfizetési ár: Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | Egész évre 16 kor. •----- Egyes szám­­ra 30 fillér. -----» /lOPO Budapest, 1902. január 5. .■> ✓ v .f 13 if# 25/ 1. szám. FŐSZERKESZTŐ I KRAUSZ ZSIGMOND GÉPÉSZMÉRNÖK. LAPTULAJDONOS : KRAUSZ ZSIGMOND. b író Ármin. Nyugodt lélekkel kezdjük megl jelen számunkkal lapunk második évfolyamát. Dolgozóink sJfjgip^Hltná^JCbr és megtettük kötelességünket minden­ irániban. ^ ^ ^ ^ p Szem előtt tartottuk olvasóink, la magyar^ vaske­" ' I. ^1* *11 fe • Qe reskedők érdekeit, szolgáltunk nekik jó szóval, WlWik-. hetett oktatással, ahol kértek tanácsosal, szolgáltuk a magyar ipar érdekeit a legnyomatékosabban, felemeltük szavunkat minden visszaélés ellen. Nem állíthatjuk azt, hogy működésünk minden tekintetben eredményes volt, hiszen rövid 30 év alatt mindent feldolgozni nem lehet, de azt már állíthatjuk, hogy fáradozásainknak sok tekintetben megvolt a gyü­mölcse, megvolt az eredményes hatása és hova előbb azon a ponton leszünk, amelyet magunknak lapunk megindításakor kijelöltünk. Lapunk révén összehoztuk a magyar vaskereske­dők országos kongresszusát, melynek eredményeként megalakult a vaskereskedők országos egyesülete, ezen hatalmas, tekintélyes testület, melynek máris jelentékeny súlya és előkelő pozíc­iója van a hazai hasontestületek sorában. Nem akarunk itt e helyen hivalkodni, de a nap­nap után az ország minden részéből beérkező levelek és munkálkodásunkat fényesen elismerő nyilatkozatok igazolják, bizonyítják előttünk, hogy munkálkodásunk semmi irányban sem volt meddő és hogy olvasóink törekvéseinket megértették és méltányolják. A jövőre nézve marad programmunk, ami volt: képviselni a vaskereskedelem érdekeit, azokat minden ----------. iránybanl megvédem, és harczolni, fáradhat­fhrmr'küldeni a magyar itrat fejlesztése érdekében. Mik­őn tmát az előfizetést meg-bukjuk, Esszük azt az mi rem­ényben, hogy nemcsak olvasóink, hanem'az ö­sszes magyarországi vas­­kereskedés­ és ipartelepek tömörülnek zászlónk alá, mert bővebben magyaráznánk : eredményes mun­kát mi is csak azon esetben végezhetünk, ha az összes érdekelt faktorok támogatnak bennünket. Nagyon tisztelt olvasóinknak boldog új évet kívá­nunk és vagyunk hazafias tisztelettel a „Magyar Vaskereskedő“ szerkesztősége. Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy az előfizeté­seket a mellékelt postautalványon beküldeni szívesked­jenek, nehogy a lap szétküldésében megakadályoztassunk. Egyúttal figyelmükbe ajánljuk állást közvetítő ro­vatunkat, melynek révén már eddig több száz segédet és alkalmazottat elhelyeztünk. A legolcsóbb és legbizto­sabb hirdetési módszer. Egyszeri beiktatási díj­­­korona. Akinek valami venni vagy eladni valója van, legczélsze­­rűbb, ha meghirdeti a kínálat, kereslet rovatunkban. Itt is a hirdetés, mint azt tapasztalatból mondhatjuk, fel­tétlenül eredménynyel jár. Egyszeri beiktatási díj­­­kor. Kitűnő tisztelettel a „Magyar Vaskereskedő“ kiadóhivatala. Előfizetési árak : Negyedévre...............................4 korona. Félévre.........................................8 korona. Egész évre........................... . 16 korona. it Előfizetési iil o FUCHS ÉS SCHLICHTER tejgazdasági és ónozott vasedények gyára BUDAPEST, VII., ANGYALFÖLD, JÁSZ­ UTCZA 7. ' T­N“'’ r7yi\ 1 'fii T ■ Eli •• rr3iW5jS^1 .mSWE te _ ygfig KÜLÖNLEGESSÉG: Ónozott háztartási és konyhaberendezési czikkek. Csiszolt áruk. Tejgazdasági gépek és eszközök­. Katonasági felszerelési czikkek. Árjegyzék ingyen é­s bérmentve.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents