Magyar Vaskereskedő, 1902 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-05 / 1. szám

Elismert első gyártmány! Nagy raktár. Gyors kiszolgálás. Kubikos-taligák, csapos és vasaltak, vsz. Zsák-tolók,­­ Kőtargonczák, Szrezo.8 Kézikocsik. , Denis faáru- és szállitóeszköz-gyár, Is­ollllta Budapest, VI., Gyár­ u. 39. Vasipari telepeink az 1901. évben. (Folytatás.) Első magyar gazdasági gépgyár r­­t. Az általános üzleti pangás, úgy az idei gyenge termés a gazdasági gépipar terén is stagnácziót idézett, elő, amennyiben gazdaközönségünk megrendeléseinél nagyobb tartózko­dást tanúsított. Ennek daczára a gyár teljes üzemét egész éven át fentartotta, ami kiváló speczialitásai, úgy­mint úti mozdonyai és gőzcséplő-készletei örvendetes térfoglalásának tulajdonítható, mely gyártmányok az egész országban nagy kelendőségnek örvendenek és igy sike­rült aránylag még mindig megfelelő forgalmat elérni. A lefolyt évben a gyár kibővítette gyártási programmját különböző nagyságú félstabil és compound gépek gyár­tásával, amelyekből többeket sikerült már elhelyezni és mely gépek különösen kisebb malmok és egyéb ipari üzemeknél kitűnően beváltak. Az évi forgalom a tavalyinál ugyan kisebb és ehez képest a mérleg eredménye, ha aránylag megfelelőnek is, de a tavalyinál gyengébbnek ígérkezik. A budapesti szivattyú és gépgyár r­­t. (ezelőtt Wal­ser Ferencz) folyó évi forgalmára a vállalkozási kedv hiánya és az építkezéseknek úgyszólván teljes szünete­lése, végül a gépipar terén mindinkább élesebbé vált bel- és külföldi verseny kétségkívül kihatással volt. A gép- és vasszerkezeti műhelyben, valamint a szivattyú-, fecskendő- és vízműosztályban kevés volt a munka. Foglalkoztatva leginkább a kazánkovácsműhely volt, továbbá a vas- és harangöntőde, de szintén nem oly mérvben, mint annakelőtte. Alig hihető, hogy a közel­jövőben a viszonyok jobbra fognak fordulni, bár másrészt nem hagyható említés nélkül, hogy a kormány által elrendelendő inségmunkák bizonyos élénkséget fog­nak a gyárakban előidézni. Ganz-féle vasöntöde és gépgyár r.­t. A lefolyt év első felében a vállalat még meglehetősen el volt látva megrendelésekkel, úgy, hogy csakis a vagyongyárnál volt érezhető a stagnáczió. Az év második felében azon­ban az egész gyárban csökkent a munka és nemcsak munkásokat kellett elbocsájtani, hanem a munkaidő is megfelelően redukáltatott. Csakis vasúti kocsikerékben volt a normális üzem fentartható, mert a kerekek kitűnő kvalitásuknál fogva külföldre is nagyobb mennyiségben szállíttattak. A malom, turbina és az általános gépészeti osztály gyengén volt foglalkoztatva, a vagyonosztály pedig számbavehető megrendelésről egyáltalán nem szá­molhat be. A villamos osztályba is gyéren folytak be a megrendelések és így az idei év jövedelmezőség te­kintetében erősen hátramarad a múlt évi eredmények mögött. Egyesült villamossági r­­t. Régi gyárát a Huszár­­utczában feloszlatta és július óta a modernül berende­zett újpesti gyárában folytatja üzemét. Az uj gyár ez idő szerint teljes mérvben van foglalkoztatva és külö­nösen az export-üzlet veszi a gyárat erősen igénybe. Az új telefon-központ szerelését 20.000 előfizetőre be­rendezve, szintén a c­ég vállalta el. Schlick-féle vasöntöde és gépgyár r.­t. Az idei 4.700.000 korona forgalom teljes egy millió koronával kevesebb a tavalyinál. Takarékos üzem által sikerült mindennek daczára a múlt évből fenmaradt veszteséget redukálni és ha a viszonyok a közel­jövőben javulni fog­nak, megfelelő kamatozásra is lehet számítani. Zellerin-féle gyár r.­t. Az építkezés terén beállott stagnáczió a vállalatnál szintén éreztette hatását és kü­lönösen városi vízvezetéki munkálatokra csak nagyon gyéren érkeztek a megrendelések. A műhelyek elég jól voltak foglalkoztatva és különösen a királyi várpalota részére szükséges luszterek elkészítése vette igénybe a műhelyeket. Az idei forgalom jóval kisebb a tavalyinál. Magyar gummigyár r.­t. A műszaki gummiáruk­­ban a forgalom kisebb volt, melyet azonban ellensúlyoz­tak a többi gyártmányok. Az osztalék előreláthatólag eléri a múlt évit. A magyar vasútforgalm­ r.­t. a lefolyt évben igen élénk tevékenységet fejtett ki és a múlt évinél az osz­talék az idén sem lesz kisebb. Magyar általános kőszénbánya r.­t. a lefolyt év­ben 10­6 millió méter mázsa kőszenet termelt, amely mennyiség­et is adatott. A tatai bányák fejlesztésén állandóan dolgoznak és a brikett-gyár is megkezdte üze­mét. A tatai kőszén Ausztriában is jelentékeny pozícziót vívott ki magának. Ezek volnának a szakmánkba vágó iparvállalataink évi működésének eredményei. Az esztendő minden te­kintetben rossznak mondható és a javulás rövid időn belül feltétlenül be fog következni. Ha a lefolyt sanyarú év eredményeit mérlegeljük, jóleső érzéssel kell konstatálnunk, hogy vállalataink a válságos esztendőt minden nagyobb megrázkódtatás nél­kül élték át. Ha elgondoljuk, hogy a Németországban kiütött ipari válság hány csőddel és bukással végződött éppen a mi szakmánk körében, akkor azzal a tudattal 8 ZOLLÁS ÉS MOLNÁR Mű­vegyi olajtermékek gyára. Gépolajok, kenőcsök. Hengerolajok.

Next

/
Thumbnails
Contents