Magyar Vaskereskedő, 1902 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-05 / 1. szám

1902. január MAGYAR VASKERESKEDŐ 3. oldalt .RUSSIA' Íj \^pqch/ Kizárólagos szabadalom és törvényesen védve. Vaskereskedök figyelmébe I „RUSSIA“ kannaolaj eredeti csomagolásban. 100 kgr. 44 korona. — Egy ládában 2 kanna , 17 kgr. Tolnai Béla és társa tech­nik­ai czégnél Budapest, VI., Gyár­ utca 50. zárhatjuk le az esztendőt, hogy vállalataink szolidak és mindenekfölött tisztességesek. Minden egyes vállalatunk oda törekszik, hogy bajait lelkiismeretesen és gondosan megvizsgálja és szanálja és ezen tisztességes és becsü­letes törekvésnek nem fognak gyümölcsei elmaradni. A tisztességes munkának elvégre is győzedelmeskedni kell és győzedelmeskedni is fog. Nem tudjuk, hogy a közel­jövő mit rejt méhében, de okunk van azt hinni és re­ményleni, hogy a súlyos bajokon már túl estünk és hogy az általános válságot egy jobb esztendő fogja fel­váltani. Dicsőség illeti ipari vállalatainkat, hogy ezen nehéz időkben erőseknek bizonyultak. Olasz villamossági ipar. Milánóból írják, hogy ott „Società elettrica Continentale“ ez­ alatt 3.000.000 lira tőkével villamos telepek berendezésére új vállalat alakult, a milánói Gadoa és Társa villamos­gépgyár, a milánói Edison társaság és más nagy czégek közreműködésével. A budapesti (ipari) munkaközvetítő intézetnél az e heti kimu­tatás szerint 6203 munkás keres foglalkozást, kik közt majdnem min­den iparág képviselve van; hiányzik azonban és munkát kaphat: helyben 2 szűcs, vidékre : 5 fa­esztergályos, 1 kaptafavágó, 4 kádár, 4 bognár, 1 nyerges, 2 könyvkötő, 1 szedő gépmester, 2 szűcs, 1 késes, 1 vésnök. Keresnek továbbá könyvkötőnőt, nyomdai vonalzó- és pontozónőt, tollszár-csiszolónőt, varrónőket férfi, női, fehér- és gyermekruha szabósághoz, kötő- és gépkötőnőket, confectió­­varrónőket, vasaló- és mosónőt. Inasfiukat felvesznek : asztalos, bádogos, fényező, kárpitos, kovács, czipész, faesztergályos, lakatos, műszerész, férfi- és női szabó, könyvkötő és sütőmesterek, keres­kedők, nyomdák és gyárak, tanulóleányokat pedig: varrodák, nyom­dák, gyárak és kereskedők. Jelentkezni kell az intézetben, VIII. ker., József-körut 36. sz. a. Vasáruk. Szófiából írják, hogy a bulgár vaspiacz novemberben gyönge volt és csak korábbi megrendelé­sek révén érkeztek külföldi áruk. Szófiában kereslet volt öntött vaskályhákra és takaréktűzhelyekre, melyeket magyar czégek szállítottak, továbbá kályhacsövekhez és házfedelekhez való fekete pléhre, melyet belga gyárak igen olcsón ajánlottak. A vidékre szyriai fekete pléh ment, mely drága, de jó minőségű volt. Kereskedelmi vasat szállítottak: Ausztria-Magyarország (865 q) és Németország (611 q), vasöntvényeket Ausztria-Magyar­­ország (303 q), drótszögeket (101 q) pedig Németország. Külföldi vaspiaczok: Németország. Az egész vas­üzlet az eddigi csöndes mederben mozog és a szituác­ió még mindig nagyon kedvezőtlen. Igaz, hogy ezen idő­szakban a vaspiac­ mindig nagyon csöndes szokott lenni, de most meg egészen kihalt a forgalom. Szakkö­rök véleménye szerint a jövő évre nézve a kilátások nem rosszak, mert nagy állami megrendelések várnak kivitelre. Francziaország. A párisi piac­on mindinkább rosz­­szabbodnak a viszonyok. Rudvasat 15, vasgerendát 16­2 frankért árulnak 100 kgmként. A kereslet oly csekély, hogy egyes művek kénytelenek az egész üzemet be­szüntetni. A hivatalos árjegyzés a következő: Rudvas 18, vasgerenda 18 és vaslemez 21 frank 100 kgmként, de ezen árak egyáltalán nem tarthatók be. Belgium: Az általános helyzeti ott is gyenge és az árak is folyton esnek. Javulás ez irányban alig vár­ható, mert a külföldi verseny rendkívül megnehezíti a jobb áralakulást és a magas kőszénárak pedig egyenesen bénítólag hatnak az egyes művekre. A hivatalos árak a következők: Nyersvas 6, rudvas 13, vaslemez 14, vas­gerenda 14 frank 100 kgmként. Angolország. A vasüzlet a lefolyt héten nagyon is vontatott volt, habár a fogyasztás és a forgalom nem igen csökkent. A német verseny erősen nyomja az árakat. A hivatalos árjegyzések a következők: Rudvas 13 schilling, (1 schilling , kor. 1.20) finom lemez 15* 1/2 schilling. Fehér bádogban nagy a forgalom, míg a gépgyárak ezidő szerint gyengén vannak foglalkoztatva. Vasáruk kivitele Afrikába. Egy marseile-i vasárv­­ezég hazai gyárosokkal óhajt üzleti összeköttetésbe lépni oly vasárukra nézve, melyek Marseilleben, Madagascar­­ban vagy Tunisban versenyképesek volnának. A czég neve megtudható a m. kir. Kereskedelmi Múzeum igaz­gatóságánál. prologus: Új esztendő küszöbén állunk tettre készen, csil­logó reményekkel eltelve ! Az eltűnt év súlyos közgaz­dasági viszonyai ne legyenek csüggesztő hatással lel­künkre, mert a küzdés erőssé teszi a nemzeteket és edzi fiait a jövendő nagy munkáira. Vezéreljen bennünket az elérendő czél tisztasága és annak nemessége adjon erőt küzdelmünkhöz. Az egyesülés hatalmas eszköz a küzdelmekben és az aesopusi mese csomóba kötött vesszőihez hasonlóan széttörhetetlenül áll ellent a közgazdasági viszontagsá­goknak már terebélyes fává fejlődött szövetségünk. Istápolni kell ez eszmét és haladni a megkezdett után és a siker nem maradhat el. Hisz még csak pár hónapos ez irányban ténykedésünk, ifjú egyesületünk még csak Budapest, VI. Üteg-utcza 14. Parafa-, albest- és kovaföld-hőszigetelők. „Isolvit“ kazánkőoldószer.

Next

/
Thumbnails
Contents