Magyar Vaskereskedő, 1907. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

1907-01-06 / 1. szám

­ A A MAGYAR VASKERESKEDŐ A MAGYARORSZÁGI VASKEREKESDÖK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. A MAGYAR VASKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK FELELŐS SZERKESZTŐ. !­ KIADJA: VII. évfolyam. Budapest, 1907. január 6. 1. szám. M­INDEN VASÁRNAP. b­író Ármin a szerkesztőség. ___________________________ _ _________m Előfizetési ár: Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | Egész évre 16 kor. Ы g­y e s­­­z­ám ára 40 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal :­­ Budapest, VI. ker., Gyár-utcza 64. szám, II. emelet. TELEFON­SZÁM: 3X8. Tisztelettel felkérjük olvasóinkat, hogy az 1907. évre szóló előfizetési díjat beküldeni kegyeskedjenek. Előfizetési ár: Egész évre . . 16 korona Félévre ... 8 korona Negyedévre . . 4 korona A „Magyar Vaskereskedő” kiadóhivatala. Budapest, VI., Gyár­ utcza 64. Anyaghiány a vasiparban. A vaspiac­on az elmúlt év nagy részében mutat­kozó nagy és szokatlan kereslet nemcsak a vaskereske­désekben okozott zavarokat, de a vasiparban is. Sőt itt még sokkal nagyobb mértékben, mint a vaskereskedé­sekben. A nagykereskedők nem panaszkodhatnak az elmúlt év üzletmenete fölött, de nem is panaszkodnak, a kisvaskereskedők, különösen akiknek bő áruraktáruk nem volt s igy az árukülönbözetekből nem pótolhatták a szűk esztendők hátralékát, már nem dicsekednek úgy a jó esztendővel, eltekintve attól, hogy a kisvaskeres­kedelem boldogulását számos olyan helyi baj hátrál­tatja, melyekre — egyelőre legalább — nincs meg az orvosság. Bizonyos azonban, hogy a jó aratás követ­kezéseképp a kiskereskedők is jobban fizettek, nagyobb volt a vásárlás, a vevő kevesebbet vett hitelbe, régi adósságát is törleszthette, így még a kisvaskereskedők is azzal a gondolattal hajtották fejüket Szilveszter éjsza­káján nyugvóra, hogy még egy pár ilyen esztendő­s a vidéki, de általában a kisvaskereskedők is, kikászálódnak régi bajaikból. Másként áll azonban a dolog a vasiparosokkal. A kereskedő ha az egyik vasárufajt nem tudja kellő időben beszerezni, nem sínyli úgy meg a várakozást, mint az iparos, aki ma már azon a ponton áll, hogy megren­delést alig mer elfogadni, mert soha sem tudhatja, hogy melyik pillanatban kell a munkáját abbahagynia azért, mert a munka folytatásához szükséges valamelyik hiányzó árufajt nem képes beszerezni. Maguk a gyárak is érzik ezt a nagy bajt s takargatják is ahogy lehet, de a dolog úgy áll s ezt nem lehet szépíteni : a magyar vasipar (értjük alatta a feldolgozó, különösen a kisvasipart) tel­jesen megakad, ha az áruhiány megmarad az eddigi arányokban. Egyes vasfajtákat, különösen faconvasat alig lehet kapni, már­pedig ezek nélkül a legtöbb vasiparág üzemét egyszerűen beszüntetheti. A magyar vasműveknek foglalkozni kell komolyan ezzel a kérdéssel, még­pedig addig, amíg a veszedelem nagyobb nem lesz. A magyar vasműveknek kötelességük, hogy a feldolgozó ipar szükségletét kielégítsék. Hogy mint tudnak segíteni a bajon, az már teljesen a maguk dolga, de az ipar legelemibb üzleti belátás alapján köve­telheti, hogy üzemét csorbítatlanul folytathassa, szóval, FUCHS és SCHLICHTER tejgazdasági és ónozott vasedények gyára Budapest, VII., Angyalföld, Jász-utcza 7. XilSttlfffCSSta Ónozott háztartási fs Konyhaberendezési cziKKtK- Csiszolt irat :........... * ** Tejgazdaság! gipcKis­­szKizoH. Katonasági f clsztrolf si czistri.. A.r Ingyen­es bArmímtre.

Next

/
Thumbnails
Contents