Magyar Vaskereskedő, 1908. július-december (8. évfolyam, 27-52. szám)

1908-07-05 / 27. szám

I/17­MAGYAR VASKERESKEDŐ A MAGYARORSZÁGI VASKERESKEDŐK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ 8ZAKuSA£NÖ£IZV A MAGYAR VASKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE MEGJELENIK FELELŐS SZERKESZTŐI­­ KIADJA: MINDJEM­ VASÁRNAP.b­író Ármin Budapest, VI. ket., Oyár Tuteza 38. vám. II. «malat. TELEFON­SZÁM: 318. VIII. évfolyam. Budapest, 1908. julius 5. 27. szám. Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | Egész évre 16 kor. Egye« ■ ■ á­m ára 40 fillér. f­^13 A SZERKESZTŐHÉOI II Előfizetési felhívás. Lapunk múlt számá­val befejeztük az első félévet. Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy úgy a folytatólagos mint hátra­lékos előfizetési díjakat a külön levélben beküldött postabefizetési lapon utalványozni szíveskedjenek. A vasúti beruházások és a vasipar. A törvényjavaslat, melyet a képviselőház június 5-én kezdett tárgyalni és június 11-én minden változ­tatás nélkül megszavazott­­ nagy eseménye a magyar vasiparnak. Az iparfejlesztésnek a leghelyesebb, leg­­észszerűbb módját alkalmazza : a fogyasztás fokozása által fejleszti az ipart. Azok a számítások, melyek az idegen behozatal visszaszorításától várták az ipar föl­lendülését, nem mindig váltak be. Még azokban az államokban sem, ahol a behozott áruk ellen magas vámokkal védekeztek. Minden évtizedben egy-egy eme­lettel magasabbra építik a kormányok a vámsorompó­kat, de a nemzetközi kereskedelem mégis egyre emel­kedik, még­pedig nagy arányokban, mert a világpiaci konjunktúráit a fogyasztás határozza meg és ha ez emelkedik, akkor, az idegen áru áthág a legmagasabb korláton és emellett fejlődik a belföldi termelés is. Bármennyire igyekeztünk is az iparunkat fejleszteni, a behozatalunkat még sem tudtuk csökkenteni, mert termelésünk emelkedése nem tudott lépést tartani a fogyasztással, amely spontán emelkedett. A fogyasztásnak ez az emelkedése a legutóbbi években igen nagy arányokat öltött, ami abban nyil­vánult, hogy államvasúti hálózatunk áruforgalma 1902. óta minden évben emelkedett, az előző évhez képest 4­6—9'7°/o-kal, majdnem valamennyi nagyobb vasúti állomásunk vonat- és kocsiforgalma pedig 30—60 százalékkal. Ezekkel számol most a kormány és vasúti beru­házásokra az országgyűléstől több, mint 200 millió korona hitelt kér, melyet a legközelebbi négy év alatt akar felhasználni. Általános tapasztalat az, hogy amikor az általános jólét emelkedik, ott növekszik a vasfogyasz­tás. De kiváló mérvben hat vissza a vasfogyasztásra a közlekedési berendezések szaporítása, mert a vasút és a hajógyár a vasiparnak legerősebb fogyasztói. Számokban kifejezve látjuk ezt az itt tárgyalt törvényjavaslatban. Budapesten 20.800,000 koronát, Fiuméban 11 millió 990.000 koronát fognak költeni a pályaudvarok teljesítő­képességének fokozására. Ennek az összegnek jelentékeny része megy új vágányokra, épületekre, biztonsági berendezésekre. A nagy nemzetközi vonalak teljesítő képességé­nek fokozására 10.170.000 koronát, második vágányok építésére 12.420,000 koronát, másodrangú vonalak Legelső magyar gyár,­­ edényeket gyártott: FUCHS és SCHLICHTER Budapest, VI., Jász-utcza 7. szám. síuárfonal­­l­ónozott háztartási és konyhaberendezési Ujdi fallal. czikkeket, horganyozott vedret, dézsát, fazekat stb. Katonasági főzőedényeket, tejkannákat, tej­­gazdasági gépeket és eszközöket. Bérczinezés. Bér­horganyzás.­­ Árjegyzék ingyen és bérmertve. ___

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents