Magyar Vaskereskedő, 1908. július-december (8. évfolyam, 27-52. szám)

1908-07-05 / 27. szám

6. oldal. MAGYAR VASKERESKEDŐ 1908. július 5. elsőrangúsítására 10.150,000 koronát, állomások bizto­sitó berendezéseire 4.000,000 koronát, vidéki pályaud­varok kibővítésére 13.410,000 koronát, vontató telepek építésére és kiegészítésére 4.400,000 koronát, munkás­lakásokra 1.300,000 koronát, műhelyek építésére és kiegészítésére 3.500,000 koronát, síntöbblet gyártásához való külföldi aczélöntésekre 860,000 koronát, faszerke­zetű hidaknak vasszerkezetűekre való átépítésére 500,000 koronát mozdonyok beszerzésére 49.150,000 koronát, vasúti kocsik beszerzésére 41.780.000 koronát fognak fordítani. Fölösleges arra utalni, hogy ezekből a nagy ösz­­szegekből milyen nagy hányad fog jutni a vasiparnak és hogy vasiparunknak, amely ekkora rendeléseket fog kapni, nem kell immár tartania a lanyhuló világkon­­junktúra hatásaitól. És a legörvendetesebb a dologban az, hogy eze­ket a megrendeléseket senki se minősítheti „világmun­­kák“-nak, amelyekkel a kormány mesterségesen akarja a világkonjunktúra által fenyegetett vasipart támogatni. Ellenkezőleg áll a dolog. Aki a törvényjavaslat indo­kolásában foglalt adatokat fontolóra veszi, úgy fogja találni, hogy a rendelések szinte „ínségesek“ a nagy szükséglethez képest, hogy a hazai forgalom a leg­utóbbi 3—4 évben olyan lendületet vett, mely nem 200, de 4—500 millió koronára rugó beruházásokat igényelt volna. Bizton számíthatunk tehát arra, hogy a rendelé­sek, melyekkel a kormány a vasipart most elhalmozza, nem fognak egyhamar megszűnni, hogy a megkönnyí­­tett, az akadályaitól megszabadult forgalom újabb lökést fog adni a termelés összes ágainak, hogy a forgalom továbbra is fejlődni fog és mind újabb és újabb for­galmi berendezéseket fog igényelni. A fokozott szükségletnek első folyománya az, hogy az állam a maga vasgyárainak bővítésére egy csapásra 12.806.000 korona hitelt igényelt az ország­­gyűléstől, sőt ezt a kibővítést oly szükségesnek, oly sürgősnek találta, hogy azt utólagos jóváhagyás biztos reményében már foganatba is vette és jó részben már be is fejezte. Egyetlen egy mozdonygyárunk, a Máv­ gépgyára, már nem bírta a szükségletet fedezni. Az eddigieknél jóval nagyobb kazánkovács- és fényezőműhelyeket ren­deztek be abban, ellátják azokat közlőművel, darukkal, vágányokkal, fordító korongokkal, munkagépekkel, csa­tornázással, vízvezetékkel. Ezek után ez a gyár éven­­ként mintegy 220—230 mozdonyt lesz képes előállítani, mintegy 10.000 tonna összsúlyban. A magyar államvasutakon tervezett munkákhoz tömérdek sin és más felépítményi vasanyag fog kelleni. Ehhez képest a diósgyőri vas- és aczélgyárban 1909- ben új előnyújtó hengersort fognak berendezni; bővítik a sinkészítő-műhelyt, a sinszegek és sincsavarok ter­melésére hivatott szeg- és csavargyárat, a síntermelés­­sel arányban­ fokozódó vasúti váltó- és keresztezés­szükséglet előállítására szolgáló váltóműhely berende­zéseit ; a martinkohót két kemenczével, a kemenczékhez szolgáló generátorházat 12 gázgenerátorral bővítik. Mindezen munkákat még 1908-ban fejezik be, azok végrehajtása után a diósgyőri aczélmű évenként 50.000 tonna sínhez és az azokhoz tartozó kapcsolószerekhez szükséges aczélt lesz képes termelni, továbbá 1300 vál­tót és 1200 keresztezést. Minthogy a diósgyőri gyár hengerművét a sínek és kapcsolószerek gyártása erősen igénybe veszi, a zólyombrezói hengerműnél fogják összpontosítani a lemezek és mindazon hengerelt áruk gyártását, ame­lyeknek a gyártására ez a hengermű be van rendezve. Ezek a munkák is 1908. év végén lesznek befe­jezve és akkor a zólyombrezói gyár évi aczéltermelése 10.000 tonnával több lesz, mint eddig. Természetes, hogy az aczélművek termelésének ily nagyarányú fokozása nagyobb nyersvasfogyasztás­­sal jár. De miután az állami vasművek nagyolvasztói­nak nyersvastermelése a rendelkezésre álló tüzelőanyag (koksz és faszén) mennyiségétől függ, a vajdahunyadi vasgyárhoz tartozó faszénszállító kötélpályához szárny­vonalat terveznek, amelynek segélyével a faszénterme­lésre bérben birt Lónyay-féle vaspataki erdőben évi 400.000 hl. faszenet fognak termelhetni, aminek kö­vetkeztében a vajdahunyadi vasgyár 90,000 mm.-val fogja növelhetni a nyersvas termelését. BLUM J. JENŐ szerszám- és gépgyár Budapest, V., Zápolya­ utcza 23. sz. Nicholson-gyárral szemben. Specziális üzem mindennemű sajtószerszámok (Schnitte Stanzen) a vas, fém, lemez, papír stb. tömegczikkek szakszerű gyártásához. Szabadalmi minták elkészítése. Különleges gépek és szerszámok huzai és egyéb czikkek gyártásához. Méreten kivüli szerszámok és gépek, valamint mindennemű eszterga-, gyalu- és marómunkák szabatos kivitelben.

Next

/
Thumbnails
Contents