Magyar Vaskereskedő, 1908. július-december (8. évfolyam, 27-52. szám)

1908-07-05 / 27. szám

MAGYAR VASKERESKEDŐ 1908. július 5. A diósgyőri aczélmű­ czéljaira megszerzett nagy­­bátonyi szénbányában az évi termelést 150,000 mm.-ról 450,000 mm.-ra fogják fokozhatni. Hogy egyáltalában helyes-e az állami üzemek termelését még fokozni is, azt most nem feszegetjük. De az kétségtelen, hogy a termelés mostani fo­kozásának a módja logikus, észszerű. Sőt bizton hisz­­szük, hogy ennek a fokozásnak az oka a fogyasztás növekedése, éreztetni fogja a hatását a magyar vasipar összes üzemeiben, hazánk ezen egyik legfontosabb iparának hatalmas lendületet fog adni, vasiparunk nagy­arányú kialakulására megadja a biztos alapot. ■ W O at AJ­ KAUH •*K€TÜT€MÜ NY€RS0L71J­­MOTOROK és LOKOMOBILOK;­ : ÜZ€MKÖLTS€G€KNflGYSÁ1 5SKRtNT^ 1 Uri*», r/2-2 FILIER LmMKlJ V 0RBNK€NTés LOCR0NKCNT. Nincs ROBBENó és Tüz-vöKiY, iMö tjlkJr M!ND€H pénzügyőri ellenőrzés és CNGCDCLY NÉLKÜL .* h « WoHflNKÍI ésTÁRSÍI S&^MSSIS: Hazai gyártmány. A vaskereskedők fizetési zavarai. — Válaszok „Egy kis oktatás“ cimű­ czikkü­nkre. — „Egy kis oktatás“ czim alatt lapunk egyik leg­utolsó számában közölt czikkünk élénk érdeklődést keltett olvasóink körében. Ez is bizonyítja, hogy meny­nyire fontos és állandóan aktuális kérdés: miért fizet­nek rosszul a vaskereskedők s hogy lehetne a helyze­ten segíteni ? Maguk a válaszok sem találják meg az orvosságot a helyzet javítására, de mint a közvetlenül érdekelt vaskereskedői körökből eredő válaszokat, igen érdekesnek találjuk a helyzet még erősebb megvilágítá­sára. A hosszabb válaszok közül közöljük a követke­zőket : I. Igen tisztelt Szerkesztő úr! B. lapja 25-ik számában megjelent „Egy kis ok­tatás“ czímű czikkre — mivel annak utóiratában véle­ményadásra szólít fel bennünket — az én szerény né­zeteimet is közlöm. Véleményem szerint fő oka annak, hogy a detail-vaskereskedők nem fizetnek rendesen, illetve hogy rosszul fizetnek, nem tisztán a túlságos vásárlási kedvben rejlik, hanem inkább abban, hogy az utóbbi 3—4 évben a gyárak kivétel nélkül annyira rosszul szállítanak, hogy bármily előrelátó is legyen egy vaskereskedő, nem képes fizetéseit úgy beosztani, hogy azokat pontosan teljesíthesse. Számtalanszor elő­fordul, hogy a 8—10 hónap előtt részletezett kocsi­vas vagy egyéb áru akkor érkezik meg, mikor arra a kereskedőnek egyáltalán szüksége nincs, mert időköz­ben kénytelen volt a szükségletét egy másik nagyke­reskedőnél beszerezni, kinél talán véletlenül raktáron volt a szükséges méretű vas. A nagykereskedőknél pedig egy stornót keresztülvinni akkor, mikor az illető detail-kereskedő már 3—4, esetleg 5 hónapig várt, majdnem lehetetlenség, így a vaskereskedő abba a kényszerhelyzetbe kerül, hogy kétszer annyi árut kell elfogadnia, mint a­mennyire szüksége volt. Végül nem szabad megfeledkeznünk a napról­­napra rosszabbodó inkasszóról sem, mert ha a mai viszonyok között egy kereskedő 2 éves tartozás ki­egyenlítését kérni meri, ezt valóságos inzultusnak veszi a vevő, pedig mi kereskedők valamennyien tudjuk, hogy a napról-napra élesedő verseny nem engedi meg, hogy — tekintettel a rossz fizetőkre — esetleg az el­adási árba még néhány­­ késedelmi kamatot is előre belekalkuláljunk, hisz a vevők nagy része jobban tudja az árakat, mint a kereskedő. Ennyit kívántam hozzászólni ehhez a tárgyhoz és hiszem, hogy sikerült némileg meggyőznöm, hogy nem a detail-vaskereskedők a főbűnösök, hanem nagyban elősegítik a gyárak is azt, hogy ezen szomorú helyzet ennyire fejlődött. A. II. Figyelemmel kisérem a „Magyar Vaskereskedő“ czikkeit, melyekben számtalan életre való eszme kerül napirendre a vaskereskedők üzletének javítása érdeké­ben, aktuálisabb és életrevalóbb czikket azonban rég nem olvastam, mint az „Egy kis oktatás“ czímű czikk, mely a lap egyik legutóbbi számában látott napvilágot. Sajnos azonban, néhány megjegyzést kell fűznöm a bennünket különben annyira közvetlenül érintő czikk­­hez. Lehetségesnek találja a czikkíró, hogy ahol két TELEFON : 93—12 és 65-85.Töpv, védve. Sürgönyczim : „Dernit“ Budapest. „DERNIT“ ASBEST TETÖMÄZ legjobb mázoló anyag régi avult fedéllemez-, bádog-, cserép- és zsindelytetőkre, tömíti annak pórusait, repedéseit, az idő viszontagságának ellentálló ruganyos kérget képez, a tetőt teljesen vízhatlanná teszi. • ■ Hideg állapotban használandó. Lukács és Meitner és vegyitermákek gyáraBudapest, V., Váczi­ út 118. 7. oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents