Magyar Vaskereskedő, 1909. január-július (9. évfolyam, 1-26. szám)

1909-01-03 / 1. szám

A Magyar Vaskereskedő 1909, különösen a kis vaskereskedelem ugyan meglehetősen független a nagy világpiaczi eseményektől, de a bel­­piacz is úgy alakult, hogy a vaskereskedők forgalma lényegesen megcsappant az 1907-ik évi forgalommal szemben. Ennek egyik oka az volt, hogy egyes ipar­ágak, mint az épitő­ipar, lakatos ipar valósággal pang­tak az év folyamán s a többi iparágak sem voltak kellőleg foglalkoztatva, másrészt az 1907-ik év bőséges aratása után a mezőgazda közönség több gyengébb éven keresztül felgyűlt szükségletét kielégítette, igy a múlt évben már a gyenge aratás miatt is tartózkodó volt az új gazdasági beszerzéseket illetőleg. Hogy a forgalom milyen lesz az új esztendőben, most amikor az üzleti életben még semmi pezsdülés nem mutatkozik, alig lehet megjósolni, de már­is rá lehet mutatni bizonyos jelenségekre, melyek a vas­kereskedőkre kedvezőbb helyzetet teremtenek, ha csak a bel- és világpolitikai események fenekestől fel nem forgatják a reménységeket. Mi azonban tekintsünk el a politika sötét árnyékai fölött s figyeljük meg azokat az eredményeket, melye­ket a vaspiac­ múlt évi mérlege kimutat. Majdnem bizonyos például, hogy a vaskereskedők az évek óta állandóan tartó áruhiány és hosszú szállítási határidők miatt kevesebbet fognak szenvedni, mint a megelőző években. Már a múlt év végén sokkal kedvezőbb vi­szonyok voltak ebben az irányban, mint a megelőző évben, amikor a nehéz szállítási viszonyok a vaskeres­kedések élénk forgalma mellett is érzékeny károkat okoztak a vaskereskedőknek. Az év vége körülbelül ugyanazon hangnemben szokott átvonulni az új esz­tendőbe. Ezért a tél folyamán az üzlet megélénkülését várni már alig lehet s a vaskereskedők minden remé­nye a tavaszi üzlet felé irányul, mely többnyire döntő jelentőségű az egész évre. Remélni lehet, hogy a több év óta lanyhán folyó építkezés az új esztendőben mégis megindul, a pénz piaci helyzete elég nyugodt, a munkásmozgalmak is veszítettek valamit hevességükből, legfeljebb az általá­nos választói jog miatt lehet várni rövid ideig tartó, de nagyarányú demonstrác­iót. Remélhető tehát, hogy az építőiparral kapcsolatos iparágaknak is több dolguk lesz, mint az elmúlt évben, így a lakatos, bádogos, szerelő, világítási stb. czikkek forgalma emelkedni fog. Ami a mezőgazdasági czikkek forgalmát illeti, ezt az időjárási viszonyok s a termés alakulása fogja meg­szabni. A múlt évi lanyha üzletmenetből bizonyos tanú­ságot azonban le kell vonni a vaskereskedőknek az új esztendőre. Különösen azoknak, akik a forgalom mes­terséges emelésének szükségét lekicsinyelték. A modern vaskereskedőnek oda kell törekedni, hogy akkor is csináljon tisztességes forgalmat, ha a tömegáruk for­galmában lanyhaság, vagy éppen pangás mutatkozik. A vaskereskedések forgalmának emelésére pedig leg­alkalmasabb eszköz az árukör bővítése s a vevőkör szélesítése. Az árukör bővítésének egyik segítő esz­köze a „Magyar Vaskereskedő.“ Körültekintő vaske­reskedő nemcsak a czikkeket, üzleti jelentést és híre­ket olvassa a lapban, hanem a hirdetéseket is, mert amíg a czikkek a vaskereskedőt irányítják, eszmékkel látják el s testületi érzését fejlesztik, addig a hirdeté­sek gazdagon a vaskereskedő elé tárják azokat az áru­kat, melyekkel üzleti áruraktárát bővítheti, mely czik­kek bevezetésével a vaskereskedő üzletének új vevőket szerezhet. Tessék tehát megtartani s elolvasni a lap szá­mait s különösen a gazdag karácsonyi számot, melybe a vasipari szakma minden jelentékeny képviselője leadta hirdetését, érezvén annak a nagy szakmabeli nyilvánosságnak jelentőségét, melyhez ma kizárólag csak a „Magyar Vaskereskedő“ útján juthat. Tessék lapunk hirdetéseit állandóan figye­lemmel kisérni, árjegyzékeket és ajánlatokat kérni. Csak az a vaskereskedő tarthatja üzletét szín­vonalon, ki az összes újdonságokat figyelemmel kiséri. Latinák Jenő szerszámgyáros Budapest, X. Szerszámokat Szivókosarakat

Next

/
Thumbnails
Contents