Magyar Vaskereskedő, 1909. július-december (9. évfolyam, 27-52. szám)

1909-07-04 / 27. szám

A MAGYARORSZÁGI VASKERESKEDŐK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. A MAGYAR VASKERESKEDÖK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. FELELŐS SZERKESZTŐ: b­író Ármin A SZERKE, IX. évfolyam. Budapest, 1909. julius 4 ORSZVI 27. szám. Előfizetési ár: Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | Egész évre 16 kor. Egyes vám ára 40 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. ker., Gyár-utcza 38. szám, II. emelet. TELEFON­Szám: 318. KIADJA: Vaskereskedők szervezkedése a tisztességtelen verseny ellen. A túlhajtott, illetve tisztességtelen üzleti verseny ellen való védekezés ügyében végre egy olyan komoly lépés előtt állunk, hogy a védekezés sikere pusztán attól függ: megvan-e igazán a vaskereskedőkben a hajlandóság arra, hogy a tisztességtelen verseny ellen komolyan megkezdjék a szervezkedést. A „Magyar Vaskereskedők Országos Egyesülete“ legutóbb tartott választmányi ülésén, amidőn az újjá­szervezett testület vezetősége az egyesület munkatervével foglalkozott, a napirend többi tárgyai között meg­beszélte a választmány azt a kérdést, hogyan lehetne védekezni a vaskereskedőknek a túlhajtott, illetve tisz­tességtelen üzleti verseny ellen. A tisztességtelen verseny kérdése már annyiszor felmerült lapunkban, annyiféle javaslatot megvitattak a vaskereskedők, hogy a tisztességtelen verseny ellen való védekezés formája úgyszólván átment a vaskeres­kedők tudatába, anélkül azonban, hogy néhány félben­­maradt kezdésnél egyebet elértek volna a vaskereske­dők. A védekezésnek a formája pedig nem lehet más, mint a városonként, ha lehet vidékenként való cso­portos megegyezés, mely kötelezőleg állapítja meg az árakat, eladási feltételeket s mindazokat a mellékkörül­ményeket, melyek a vaskereskedőknek egymással való versenyét eddig kiélesíthették. A lehetőség eddig is megvolt ilyen csoportos megegyezés létesítésére, a leg­több vaskereskedő szívesen belement volna ilyen közös megegyezésbe, de ha sikerült is egy-egy városban egé­szen a legelső megbeszélésig mindent simán elintézni, az utolsó pillanatban a szövetkezésre készülő három­négy vaskereskedő között mindig akadt egy, aki nem állt kötélnek s a szépen indult becsületes mozgalmat meghiúsította. A „Magyar Vaskereskedők Országos Egyesülete“ beható tárgyalás után dr­-agrorm-a meggyőződésre jutott, hogy a megegyezés akadálya főként az, hogy maguk a vaskereskedők, mint érdekeltek, mozgatják a szövet­kezés ügyét egy-egy városban, éppen ezért, mint ver­senytársak, akik többször állottak egymással szemben érdekellentétben, az üzlet természetes viszonyából ki­folyólag, bizalm­atlanabbak egymással szemben, mintha a keringőre való felhívást egy indifferens egyéniség adja meg. Ezért a „Magyar Vaskereskedők Országos Egyesülete“ úgy határolat,hogy maga veszi kezébe a tisztességtelen verseny ellen való küzdelem ügyét s olyan városokban, ahol a megegyezésre némi hajlandó­ság mutatkozik, az egyesület hivatalból megindítja a szervezkedést. Mint az egyesületi mozgalom első pozitív segítő eszközét, az egyesület vezetősége felajánlja azoknak a vaskereskedőknek, akik a városokban való közös megállapodást lehetőnek tartják, hogy az egyes~tm­­­m­­i" IDFuchs és Schlichter Budapest, VI., Jász-utcza 7-9. sz. " Gyártanak i­k­onozott és horganyzott háztartási czikke­­ket. Katonasági főzőedényeket Tejkanná­kat, tejgazdasági gépeket és eszközöket Berónozás. Bérhorganyzás. Árjegyzék ingyen és bérmentve. RE

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents