Magyar Vaskereskedő, 1909. július-december (9. évfolyam, 27-52. szám)

1909-07-04 / 27. szám

A Magyar Vaskereskedő sülét titkára, vagy más bizalmi embere leutazik a hely­színére s tárgyalásba bocsátkozik az összes vaskeres­kedőkkel s az esetleges nézeteltéréseket eloszlatni s az egységes megállapodásokat elősegíteni igyekszik, így a vaskereskedők sokkal könnyebb helyzetbe jutnak s több reménységük van arra, hogy a szervezkedés leg­alább szórványosan, egyelőre ott, ahol a talaj erre elő van készítve, megindul. A sikerült példa azután maga után vonja azokat is, akik eddig közönyből, lustaság­ból nem törődtek ezzel az ügygyel, mely a vaskeres­kedés egyik legégetőbb haján óhajt segíteni. Világos, hogy a szervezkedési mozgalomnak ez módja a legtöbb sikert ígéri, mert a vaskereskedők előtt tisztán áll, hogy a szervezkedés kísérlete nem privát érdekből, hanem közérdekből történik. Kiemeljük azonban, hogy a közös megállapodá­soknak még ezen az alapon is sok akadálya van, de lehetséges, hogy sok helyütt eredménynyel fog járni. Különösen ott remélhető eredmény, ahol körülbelül egyforma arányú vasüzletek versenyeznek egymással. Mert egy olyan városban például, ahol egy vagy két kis vaskereskedő s egy nagy vaskereskedő állanak egy­mással szemben, a megállapodás nehéz. Ugyanis a nagy vaskereskedőnek, aki nagyobb tömegben vásárol, olyan természetes vásárlási előnyei lehetnek, amiket nem áldozhat fel a közös megállapodásért. Be kell azt is látni, hogy egy kisebb tőkével rendelkező vaskeres­kedőnek nagyobb szüksége van a közös megállapo­dásra, mint annak, akinek nagyobb üzleti tőkéje van, mert a fölösleges tőke fölött rendelkező üzletember a versenyt is tovább bírja s a nagy tőke természetes törekvésénél fogva, pusztítani igyekszik a gyengébb versenytársat. Még számos olyan ellentét fölmerülhet a szervez­kedés kapcsán, ami az illúziókat hamar eloszlatja s a szervezkedés nehézségeit feltárja, de ez nem ok arra, hogy ott, ahol a szervezkedés lehetséges, ez minél előbb nyélbe ne legyen ütve. Ha öt-hat városban sikerülne rövid idő alatt közös megállapodásokat létrehozni, már ezzel is igen sokat lendítenének a helyzeten, mert a 1909. sikerült szervezkedésnek meglenne az erős erkölcsi hatása. Több belátás, erősebb kollegiális érzék a vas­kereskedők igazi érdekeinek fölismerésére vezetnék azokat is, akik jelenleg közönyösek vagy éppen rossz indulatuak a becsületes törekvésekkel szemben. D­rfí­í rechen«»« SchmranK A beszélő szekrény ----------­Ön bámul ? Mi az Ön részére egy kis tölgyfaszekrényt készítettünk, mely a mi szék­ében ismert ..Pike a levonó­köveinket a vevőknek kínálja, ha Ön a szekrényt, melyet tőlünk ingyen kap, üzletében előnyös helyre állítja. — Előnyös helyre! Tessék megérteni! — Ez a szekrény az Ön hozzájárulása nélkül megcsinálja az üzletet. Kérjen tőlünk azonnal részletes ajánlatot. Pike Abrasive Company G. m. b. H., Hamburg- 14 f. Vas, vasáruk vámjának fölfüggesztése. Nem ismeretlen az a harc a olvasóink előtt, amit a legutóbbi években több osztrák képviselő a vas­­kartel ellen megindított. Az osztrák kartelellenes mozgalom hullámai annak idején hozzánk is átcsaptak s néhány olcsó dicsőségre pályázó egyéniség mozgal­mat kezdett szervezni a kartel ellen, anélkül, hogy valami eredményre jutottak volna. A mozgalomnak fő­hibája ugyanis az volt, hogy minden alaposságot nél­külözött. Ugyanezen jelenség mutatkozott odaát Ausztriá­ban is, de amíg ott politikai demonstráczióra használ­ták föl a kartelellenes törekvéseket, addig nálunk a hecrczmajszterek akartak a kartel ellenes mozgalom hullámain a népszerűség tengerén ringatózni. A kartelellenes mozgalomban szereplő politiku­sok befolyásának lehet betudni, hogy ez a mozgalom, mely főként a vas és vasáruk kiviteli vámjának föl­­függesztésében tendál, a legutóbbi napokban eredményt Uívnák Jenő szerszámgyáros Budapest, X.

Next

/
Thumbnails
Contents