Magyar Vaskereskedő, 1909. július-december (9. évfolyam, 27-52. szám)

1909-07-04 / 27. szám

július 4. Magyar Vaskereskedő tudott elérni. Legalább legutóbbi bécsi híreink erről számolnak be. A híreket a következőkben közöljük. Az osztrák parlament június 23-iki ülésén Ivo kép­viselő interpellált a vaskartel ellen. Az interpelláczió oda utalt, hogy a vaskartel a nyersvasat amíg belföl­dön 22 koronán alul nem adja, addig a külföldi szállí­tásra 16­2 koronáért ajánlja, ami még mindig 20% haszon. A magas nyereség, mely 40—50% között ingadozik, a népesség rovására megy. Fölvetette azt a kérdést, hogy a kormány hajlandó-e gyorsan, meg­felelő módon, minden megengedhető eszközzel a vas­­kartellel szembe szállni. Továbbá, hogy a kormány hajlandó-e a magyar kormánynyal s a többi irányadó tényezőkkel odahatni, hogy a nyersvas védő vámja fölfüggesztessék. Végül az interpelláló sürgette a kartel és hasonló szövetségek elleni törvény sürgős meg­alkotását. A másik esemény június hó 25-én zajlott le az osztrák képviselőházban. A képviselőház ugyanis el­fogadta Luksch képviselő három javaslatát a vasvámok fölfüggesztése tárgyában. Az első javaslat, mely a nyers­­vasvám fölfüggesztését forszírozza, amint az elnök kon­statálta: egyhangúlag fogadtatott el. A második javasla­tot, mely a vasáruk vámjának fölfüggesztését czélozza, szintén nagy többséggel fogadta el a képviselőház, éppúgy azt a javaslatot is, mely a gépek vámjának fölfüggesztését ajánlja. Nagy feltűnést keltett, hogy a határozatokat Bilinski pénzügyminiszter és Weiskirchner kereskedelmi miniszter is helyeselte. A két parlamenti esemény természetesen nagy konsternácziót keltett az érdekelt ipari körökben s rendkívül elhamarkodottnak ítélik a parlament határo­zatát, mely valóban meglepetésszerűleg történt. Az ipari szövetségek három központjának állandó bizottsága ülést tartott a vasvámok felfüggesztésének kérdésével kapcsolatban. A bizottság rosszalását fejezte ki, hogy a képviselőház egy olyan fontos kérdés fölött, mint a vas, a vasáru, gépáruk vámfelfüggesztése, nincs te­kintettel arra a beláthatatlan visszahatásra, amit ezen reform keresztülvitele nemcsak az iparra, a munkás­ságra, hanem az össznépességre is gyakorolna. Az ilyen nagyfontosságú kérdésnek politikai demonstrá­­c­ióra való felhasználása csak azt az eredményt érheti el, hogy a komoly körökben a parlament iránti bizal­mat a legmélyebben megrendítheti. Az ausztriai vasipari körökben azzal vigasztalják magukat, hogy a vámkérdést szerencsére Ausztria egye­dül nem intézheti el, mert közösen kell intézkednie Magyarországgal, Magyarország pedig semmi esetre sem lesz hajlandó arra, hogy az ausztriaihoz hasonló elhamarkodott elhatározást helyeseljen s az egész monarchia vasiparának visszafejlődését s ezer meg ezer exisztenczia kenyerétől való megfosztását segítse elő. Miután az ausztriai vasipar, tekintettel a nyerstermékekre, nagyrészben a külföldre van utalva, megnehezített fel­tételek mellett termel s a vámvédelem így életkérdés. Az osztrák képviselőháznak az iparral szemben való ellenséges hangulata különben rendkívül karakte­risztikus, mert mialatt tekintettel a gabona­drágulásra, a képviselőházban felvetett gabonavám felfüggesztésének eszméje kedvezőtlen fogadtatásra talált, addig a vas, vasáruk és gépek vámfelfüggesztése egyhangú lelkese­déssel találkozott. Az iparos képviselők körében, külö­nösen a harmadik javaslat, mely a gépek vámjának fel­függesztését czélozza, nagy ellenállásra talált. A szerződéses vám jelenleg nyervasra métermázsán­két L90 K, rudvasra 6­50 és 20 K között van. Érdeklődéssel várjuk, hogy az osztrák határozat vasipari köreinkben milyen hatást fog kelteni s főként, hogy a magyar kereskedelmi kormány milyen állás­pontot foglal el a vasvámok felfüggesztése ügyében. „SIR0CC0“ és „NIAGARA“ permetezőket, „MANLICHER“ szén­­kénegezőket és amerikai kukoricza­­darálókat és morzsoló­­kat készít. Király Alajos utóda KIRÁLY SÁNDOR első magyar szőlőgazdasági gépgyára Budapest, VI., Felsőerdősor 6­ 7 Szivattyúk és Mérlegek : Különleges gyár : Garvenswerke,­­ WIEN ■ II., Handeisquai No. 130. ■Intaraktár: L, Sekwenesbergstruse 6. megy engedményben réexcefllnek Arjegysék Ingyen én Urneam­ t

Next

/
Thumbnails
Contents