Magyar Vaskereskedő, 1913. január-június (13. évfolyam, 1-26. szám)

1913-01-05 / 1. szám

A MAGYARORSZÁGI VASKERESKEDŐK, A VAS­ FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. A MAGYAR VASKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Előfizetési ár: | Szerkesztőségi és kiadóhivatal: Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | Egész évre 16 kor. | Budapest, vI. ker., Gyár—utsza 88. szim, n. emelet. t£ltr ea .lám ara­tu­m 1­e r. I TELEFON­SZÁM: SIS. XIII. évfolyam. Budapest, 1913. január 5. 1. szám. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. FELELŐS SZERKESZTŐ: b­író Ármin KIADJA­­ A SZERKESZTŐSÉG. Újév A magyar szakírók egyesületének jubilál­is ünne­pén Katona Béla, a kiváló közgazdasági író alkalmi beszédében a többek között kiemelte, hogy a magyar szaksajtó nagyszerű fejlődését legjobban demonstrálja a legkiválóbb szaklapoknak a gyakorlati életre való közvetlen hatása. Hogy egy szaklap országos, majd nemzetközi kiállítást tud kiváltani, egyesület alapítá­sára szólítja sorompóba a szakma erőit, jelentős szak­kulturális intézményére alapítását irányítja, ez azt bi­zonyítja, hogy a szaksajtó ma már Magyarországon is elérte a czélját, közvetlenül vesz részt a gazdasági élet erőhatásaiban. Ez volt a czélja a „Magyar Vaskereskedő"-nek is, a lap megalapítása óta. Olyan jelentőséghez és erőhöz jutni, hogy a lap tekintélyével és befolyásával országos érdekű vaskereskedelmi kérdésekben foglal­hasson sikeresen állást. Hogy a lap agitácziós mun­kája nyomán olyan alkotások keljenek életre, amelyek a magyar vaskereskedelem üzleti érdekeit védik, se­gítik a szakma boldogulását, fejlődését előmozdítják. A „Magyar Vaskereskedő“-ről ma már elmond­hatjuk, hogy elérte czélját. Meghódította teljesen a magyar vaskereskedőket s az összes szakmabeli érde­kelteket. Ezt természetesen csak úgy érhettük el, hogy állandóan éber figyelemmel őrködtünk a vasszakma érdekei fölött, erélyesen foglaltunk állást mindig a vaskereskedők érdekében, ha valami olyan sérelmet tapasztaltunk, ami a vaskereskedők üzleti érdekeit ve­szélyeztette. Minden állásfoglalásunkban a józan meg­fontolásra törekedtünk s nem engedtük magunkat el­ragadtatni könnyen hangzó s néha talán tetszetős, de a vaskereskedelmi érdekeknek alapjában ártalmas frá­zisoktól. Munkásságunk irányát most is az jelöli ki, hogy a vaskereskedelmi és jelentős vasipari aktuális kérdé­sekben határozottan és erélyesen védjük szakmánk ér­dekeit. Aktuális és agitácziós vezérczikkeink alaphangja ez, melyekben a szakmát időszerűen foglalkoztató je­lentős kérdéseket dolgozzuk fel s arra törekszünk, hogy a vaskereskedők érdekei minden vonalon érvé­nyesüljenek. Támogat ebben bennünket éppen a szak­mabeli közönség, a magyar vaskereskedők, magyar vasiparosok, gyárosok, vasipari vállalkozók nagyszerű pártolása és együttérzése, ami tulajdonképpen lapunk tekintélyét és súlyát megadja s czéljaink keresztülvi­telében bennünket támogat. Állandóan éberen figyeljük a vasszakma minden időszerű eseményét. Arra törekszünk, hogy a vaske­reskedőket úgy a vaskereskedelem, mint a vas-, fém- és gépipar minden eseményeiről értesítsük s minden olyan hírt följegyezzünk lapunkban, ami vaskereskedő közönségünket érdekelheti. Különös fontosságot tulal- F.S. Budapest. Védjegy. FUCHS és SCHLICHTER Budapestül. ZONIANCEDENYGYAR. Napi termelőképesség: ):Ce ma­­1.Ssxl/ÁÍZ n! •S­s 3000 kilo lem­ezcdíny.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents