Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - A) - g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Polgári iskolák. 118 Szaktanfolyamo fa. VI. ker., üteg-u. 15. — (Tel. 138-23.) — Igazgató: dr. Tóth Kurucz János, ideigl. igazgató. VI. ker., váczi út 21. — (Tel. 26-69.) — Igazgató: Morócz Sándor, ideigl. igazgató. VH. ker., dohány-u. 32. — (Tel. Józs. 126—24.) — Igaz­gató : Ormay Jenő, helyet, igazgató. VÜ. ker., nagydiófa-u. 18. — Igazgató: Kurzenreiter Károly. vn., ker., Peterdy-u. 18/19. Ideiglenesen VH, Dam­janich-u. 29/31. — (Tel. 48 42.) — Főigazg.: Szemző Lajos. — Ideigl. igazgató : barátosi Balogh Benedek. — Helyet, igazgató: Békéssy Károly. VII. ker., aréna-út 25/27. — (Tel. Józs. 80—47.) —Igaz­gató : Madarász László. VII. ker., Hungária-út 2. — (Tel. Józs. 75- 42.) — Igaz­gató : Molnár István, h. igazgató. Vn. ker., Egressy-út 71. (Tel. Józs. 94—15.) — Igaz­gató : Drégely Dezső. VIII. ker., práter-u. 11. — Igazgató: Kontor Elek. — Czimz. igazgató : Knesch Gizella. VIII. ker., práter-u. 31. — (Tel. Józs. 33—26.) — Helyet. igazgató: Fallenbüchl Tivadar. VIII. ker., Tisza Kálmán-tér 4. — Igazgató: Végh Mihály, áll. szakfelügyelő. — Helyet, igazgató : 3zech­ner Irma. VIII. ker., Rökk Szilárd-u. 13/15. —(Tel. Józs. 9-26.)­Igazgatók: Keleti Adolf, Gyulay Ferencz. VHI. ker., jázmin-u. 10. — (Tel. Józs. 111—32.) — Igaz­gató : Békássy Sándor, ideigl. igazgató. VIII. ker., Dugonics-u. 17 19. — (Tel. 11—85.) — Igaz­gató : Urban Gyuláné Szurmay Irén, ideigl. igazgató. IX. ker., Tóth Kálmán-u. 35. — Igazgató: Sattinger Viktor, ideigl. igazgató. IX. ker., mester u. 19. — (Tel. Józs. 42—09.) — Igaz­gató : Schmidt Antal,— Ideigl. igazgató : Loschdorfer János. X. ker., szt László-tér 1. — (Tel. Józs. 58—33.) —Igaz­gató : Lissák Kálmán. X. ker-, Kada-u. 27/29. — (Tel. Józs. 89—31.) — Igaz­gató : Dermár Pál, h. igazgató. X. ker., százados-út 6. — (Tel. 34—08.) — Igazgató: Volenszky Gyula. X. ker., eínök-u. 3. - (Tel. Józs. 29-19.) — Igazgató: Lázár Kálmán. — Helyet, igazgató : Némethy Ferencz. VI. ker. Szent Teréz-intézet rom. kath. polgári leányiskola. (VI, próféta-ú. 1.) Igazgató: Pápay Fenencz. Főnöknő: Emetz Gráczia. VIL ker. Szent Szív-zárda r. k. polg. leányiskola. (VH, Isstván-út 75.) Igazgatónő: Dőry Alicze. II. ker. Ranolder-féle r. k. polg. leányiskola. (IX, gyep-utcza 38. — Tel. Józs. 6—40.) Igazgató: dr. Magdics Ignácz. Intézeti főnöknő: Kolarics Leopoldina nővér. Tanítónő: Krimm Irén. Hitoktató : Takács Ernő. ' IX. ker. Szent-Margit r. k. polg. leányiskola. (IX, Knezits-utcza 7.) Igazgatónő: Szeder M. Clarissa. A budapesti ref. egyház skót polgári leányiskolája. (VI, Vörösmarty-u. 49/51. — Tel. 133—08.) Felügyelő lelkész: Beveridge Vilmos. Igazgató: Prém Margit. Tanárok: Dedinszky Gizella, Hock Margit. IV. ker. ág. hitv. ev. polgári leányiskola. (IV, sütő-u. 1.) Igazgató: Mikolik Kálmán. VII. ker. izr. polgári leányiskola. (VH, sip-utcza 12.) Igazgató: Schichtancz Ármin. VII. ker. izr. polgári fiúiskola. (VH, Wesselényi-u. 44.) Igazgató : Stern Ábrahám. Verő-féle internátussal kapesolatos polgári leány­iskola. (VI, gyár-u. 1. - tel. 88—13.) Igazgató: Verő Adél. P) Szaktanfolyamok. Közlekedésügyi m. kir. tan­folyamok. I. Vasúti tisztképző tanfolyam . (VHI, Luther-u. 3. — Tel. Józs. 21—40.) Felügyelő 'bizottság'. Elnök: Dezseőffy Aurél, h. államtitkár. Elnökhelyettes: Fináczy Béla, min. tan. Min, biztos : Horváth Károly, h. államtitkár, vasúti és hajózás főfelügyelőség főnöke. Rendes tagok: Horváth Károly, Kelety Dénes, Gor­don Bóbert, Haich Károly, Sterba Dezső, Samarjai Lajos, Vass Ferencz, Országh Elemér, Herz Henrik, Szél Árpád, Vikár János, dr. Kacskovics Mihály, Lukáts Dezső. Állandó hely. tagok: Nógrády Ferencz, Gudrun Szig­frid, Vas Gusztáv, Aradi Károly, Sajó László, Tamási László, Tasnády-Szüts András, fioránszky Gyula, Fábián Henrik, dr. Szentiványi Dezső. Jegyző : dr. Török László, min. tanácsos. Igazgatóság. Igazgató : szigethi dr. Bartos Andor, cs. és k. kamarás, ny. h. államtitkár. Titkárok: Bertrón Jenő, máv. felügyelő, dr. Nánássy Béla, máv. titkár. Ellenőr: Kiss Vitus, p. és t. főszámtanácsos. Orvos: dr. Tóth Gyula, rendőrtan., gyak. orvos. Tanári kar. Rendes tanárok: dr. Barthos Andor, ny. h. állam­titkár.,— Bárány Béla, máv. felügyelő. — dr. Csapláros Géza, máv. főfelügyelő. — Friedl Károly, máv. főfel­ügyelő. — Frank Ottó, máv. főfelügyelő. — dr. Halász Ferencz, máv. főfelügyelő. — Herda Jenő, máv. fel­ügyelő. — Mátray Elemér, min. tan., máv. igazg.— Ober­hofer Imre, máv. felügyelő. — dr. Pallay Sándor, máv. főfelügyelő. — dr. Bóbert Ödön, máv. főfelügyelő. — Tö­rök Gyula, máv. titkár. — Vörös Zoltán, kir. tan., máv. ig.-helyettes. — Wolter Ede, máv. főfelügyelő. II. Hajóstiszti tanfolyam. (VHI, Luther-u. 3. — Tel. Józs. 21—40.) Felüg-y elő -bizottság. Elnök: Dezseőffy Aurél, h. államtitkár. Elnökhelyettes : Fináczy Béla, min. tanácsos. Min. biztos : Horváth Károly, min. tan., a vasúti ós hajózási főfelügyelőség főnöke.

Next

/
Thumbnails
Contents