Békésmegyei Hírlap, 1938. szeptember (1. évfolyam, 1-9. szám)

1938-08-20 / Röpirat

~ * i \> w Ifi -1 r -4- ___ ^PF' flM w^^BRjGBr ^Bgmg^M ^HLdQw jg« MBjk J^Bc^^/mS j$jg%L jaEH ^4jp jmk 2b J®B _V8 8b^ >y iw Im^ J ,^-cfftCPi3;r->'=a^gt^g< ^y-Tg»':--g*SCT-ASv „. _ „ __ ••- 1938 AUGUSZTUS 20 SZOMBAT R ö P I K A T V PL Békés vármegye és Gyula város közönségéhez! A ma politikája a fokozatosan építő munka, a krisztusi szellemű, szociális alkotások, a nemzeti érdekeknek áldo­zatos szolgálata. Aki ma országvezetésre, vagy a köz szolgálatára vállalkozik, annak azzal tisztában kell lennie, hogy nehéz, egész erejét a legszélső erőfeszí­tésig igénybevevő, elismerést nem, vagy alig, meg nem értést annál inkább termő pályán indult meg. Az egyén érdekének, kényelmének teljesen háttérbe kell szo­rulnia a köz szolgálata előtt. Ennek a politikának apostola volt néha Gömbös Gyula, ezen az úton haladt Darányi Kálmán és ennek a politikának a szol­gálatában állanak mint az önzetlen kötelességtelj­esít­és megtestülései, Imrédy Béla és kormánya. Ennek a politikának a szolgálatában állt a „Békés“ c. hírlap. A „Békés“ most politikai irányt változtatott. Az általa letett zászlót veszi kezébe a legköze­lebbi jövőben megjelenő Békésmegyei Hírlap, melynek szerkesztősége ezeknek az eszméknek a lelkes szolgálatát vál­lalta és fogja legjobb tudása és igyekezete szerint teljesíteni. Ebben a munkánkban kérjük Gyula város és Békés vármegye hazafias közönségének támogatását, hívunk minden saját és nemzete sorsát szívén viselő polgártársunkat, jöjjön velünk ezen az úton, amely a boldog Nagymagyarország feltámadásának útja. Hazafias tisztelettel: a Békés megyei Hírlap szerkesztősége és kiadóhivatala. Vásároljon! Mindig, mindent a Hangya Szövetkezettől! Jegyezzen részvényt, m­ely 2%-os Egy részvény ára 10 %, mely havi visszatérítésre jogosít! Íg­y részletekben is törleszthető! Előfizetési felhívás! Ma már senkinek sem jut eszébe azon vitatkozni, hogy milyen fontos tényező­ az emberi életben a sajtó. Hűséges barátként zörget ajtónkon és figyelmet kér. Letéteti velünk néhány rövid pillanatra munkánk szerszámát, kikapcsol bennünket gond­jainkból és mesélni kezd. Megismerteti velünk napjaink eszme­világát, a kor szembenálló, egymásnak feszülő áramlatait, bel- és külpolitikai helyzetképet ad, elénk tárja a mindennapok esemé­nyeit, elvezet messze országok életébe, küzdelmeibe, a harcterek borzalmait éppen úgy feltárja előttünk, mint zárt paloták féltett titkait. De harcol is az újság az emberiség, közelebbről a nemzet, az ország, a város, a falu, a család, az egyén érdekeiért. Az igazság bajnoka igyekszik lenni a sajtó. Minden újság a maga MENYASSZONYI KELENGYÉK DÚS VÁLASZTÉK duda ése emhe­néi ŐSZI DI­V­ATSZÖ­VETEK KÜLÖNLEGES SELYMEK

Next

/
Thumbnails
Contents