Békésmegyei Hírlap, 1938. november (1. évfolyam, 22-34. szám)

1938-11-01 / 22. szám

2 ___________BÉKÉSHEQJEI HlflAP november »_ iMSH^t m^-TM***a***M* Húsz évvel ezelőtt borongós, szomorú őszi napon hangzott el a jelszó: Nem aka­rok katonát látni. A zavaros fejű gróf és méltó társasága saját lelkiismeretéből való félelelmé­­ben rakatta le a fegyvert azok­kal a hősökkel, akik négy és fél esztendőn keresztül annak a magyar fegyvernek az egész világ előtt annyi megbecsülést, tiszteletet szereztek. Jól tudták ezek a magyar élet terhén fel­nőtt paraziták, hogy a magyar katona kemény kezében a fegy­ver olyan eszköz, amellyel szem­ben ők nem tudnak megfelelőt állítani, hogy hiába volt a harc­tér küzdelmei által megviselt katonalelkek éveken keresztül álnok módon folytatott mérge­zése, amíg a magyar katona kezében fegyver van, ők nem lesznek képesek a nemzet erejét leigázni soha. Hatalmi szóval, a a parancsnak a magyar katona előtti szentségét felhasználva rakatták le velük a fegyvert, amelyet nyomban kézbe kaptak azok, akiket ezek az uralom után lihegő vérszomjas banditák saját céljaik szolgálatára felbé­reltek. A magyar katonának, a világháború hősének fegyverei sintérlegények kezébe kerültek, ahol nem a férfias bátorság, ha­nem az ideges félelem húzta meg a puska ravaszát. A háború szenvedései által testben és lé­lekben megviselt magyar katonát nagylelkűen hazakü­ldték régóta sóvárgott övéihez, de csak azért, hogy mihelyt hátat fordít nekik, saját szuronyát szegezhessék feléje, így volt ez húsz évvel ezelőtt. Borongós, szomorú őszi napon borult alkony a magyar nemzet háborút próbált dicsőségére. A csatornák férgei megrohanták és gúzsba kötötték a magyar életet azért, hogy tehetetlensége álla­potában habzsolhassák a vérét, kiszívhassák életerejét. Az isteni gondviselésnek a magyarra mindig éberen őrködő ereje azonban nem tűrte el egy dicső múltat látott nagy nemzet­nek ezt a megcsúfoltatását. Az első kábultságából magához tért nemzet erőteljes mozdulattal magához kapta elorzott fegyverét és szétütött az elesettségén lako­­mázó hiénák között. Talpra állott a magyar ismét, az elernyedt izmokba visszatért a régi erő. Elfoglalta méltó helyét a világ nemzetei sorában és a nemzetek társadalmának értékes, becsült tagjává lett. És azóta a fegyver keményen áll a magyar katona acélos mar­kában. S­gy áll ott, hogy nincs a világnak az a hatalma, amely setétesse azt még egyszer vele, elvennni pedig próbálja meg, akinek nem kedves az élete. Jöhet rá a külső ellenség milliós ereje, az öntudatos nemzet bá­torsága, ezer éven át edzett harci vitézsége nem engedi még egy­szer mások prédájára drága ha­záját s ha a csatornák patkány­hadai még egyszer elő meré­szelnek bújni rejtekhelyeikről, a magyar katona bakancsa tapossa el hitvány életüket. Mi látni akarunk Titeket, derék magyar katonák! Mert csak addig élhet a mi nemzetünk, míg látni akar Ben­neteket, derék magyar katonák!­­hu Pongrácz Jenő gróf Újkígyóson A gyulai választókerület ország­­gyűlési képviselője, gróf P­ongrácz Jenő, vasárnap délután az újkí­­gyósi olvasókörben nagysikerű beszámoló gyűlést tartott. A be­számolóra a falu lakossága nagy­tömegben gyűlt össze. Sokan ki­szorultak a folyosóra és az utcára. A képviselő értékes külpoliti­kai áttekintést nyújtott, felhívta a figyelmet arra a rengeteg rém­hírre és célzatos híresztelésre, amellyel az ország javán olyan nagy önfeláldozással dolgozó kor­mány munkáját szeretnék a za­varosban halászók elgáncsolni. Majd rátért a belső politikai vi­szonyok ismertetésére. Kijelen­tette, hogy hamisan vádolják a kormányt azzal, hogy az ország szociális helyzetének javítása ér­dekében nem tesz semmit. Rész­letesen ismertette a kormányzat szociális elgondolásait és célki­tűzéseit. A nagy tetszéssel foga­dott beszéd után Rózsa Gyula választókerületi titkár beszélt a kormányzat munkásságáról, hang­súlyozva az összefogás szüksé­gességét. A nagysikerű beszéd után a gyűlés résztvevői a kép­viselőt és a kormányt éltetve lel­kes hangulatban oszlottak szét. ­ Kályhák, tűzhelyek, I rádióit, villamossági | cikkek csillárok, 1 cikkek nagyon olcsóVtíi árbain Schner Dénesnél Telefon: 200. Koraiéval szemben Phillps rádiók gyási ferakata Takarékosság hitel. H Tengeridaráló, mor­zsoló, »-«ifia-váció és» «17 gr­illk­eR olcsó árban Fényes sikerű reformációs emlékünnepélyt rendezett ez évben ismét a Bet­hlen Szövetség és Luther Társa­ság a református egyház új kul­­túrháza nagytermében, melyet zsúfolásig megtöltött a díszes közönség. Az ünnepség központja dr. Szentpéteri Kun Béla debreceni egyetemi tanárnak, a kiváló egyházjogásznak nagyértékű­ elő­adása volt, melyben azt emelte ki, hogy a reformációnak ősi kollégiumok megépítésében, ifjú­ság nevelésében s tudomány művelésében minő áldásai voltak és vannak má­s lesznek a jö­vendőben is. Lelket ihlető művészi számok­ban is különlegesen gazdag volt az este. Dullien Klárát az euró­pai hírű hegedümű­vésznőt már ismeri városunk közönsége, ki most is csodás gyönyörűséget szerzett a közönségnek s szűnni nem akaró tapsot önmagának. — Jeney Klára operaénekesnő óriási hangterjedelemben, nagy­szerű iskolázottsággal adott elő mű­ és magyar dalokat szűnni nem akaró tapsok között. Dulk­­­ent Dankó István budapesti zongoraművész,­­ Jene­yt pedig dr. Kovalszky Róbert zon­goraművész kísérték nagyszerű precizitással. Dr. Kovalszky Ró­bert önálló zongoraszámmal is szerepelt elragadó művészettel­­ adva elő magyar dalokat. Nagy Sándor 3 szép költeményt sza­rvait. Az ünnepélyt megnyitotta dr. Nagy Dezső pénzügyi­, helyettes s berekesztette dr. Szórády István főorvos, kik mind­ketten lendületes beszédben em­lékeztek meg a reformáció év­fordulatáról és világtörténelmi jelentőségéről. A református fér­fikar és vegyeskar is szerepelt­­egy-egy művészi számmal, Ker­tész Lajos karnagy vezetése mellett. A szép és nagyszámú közönség felejthetetlen emlékek­kel osztott szét este 11 órakor e zásó közléseket. A meggondolat­lan levélközlemények az ország­nak mérhetetlen kárt, a levélíró­nak és címzetteknek pedig kel­lemetlenséget okozhatnak. Kato­nai adatok közlése ugyanis még jóhiszeműség esetén is, hűtlenség elkövetése miatt emelt vádat vonhat maga után. Felhívás a fegyver­­gyakorlatra bevonultak hozzátartozóihoz Illetékes hely megállapítása szerint többször előfordult, hogy a fegyvergyakorlatra bevonult ka­tonák rokonai és hozzátartozói iránt érdeklődtek. Az ilyen levél­beli közlések alkalmasak arra, hogy ellenséges hírszerzők a levélíró jelentéktelennek hitt közléseiből, katonai szempontból fontos adatokhoz jussanak, ezért illetékes körök felhívják a fegy­­vergyakorlatra bevonult katonák hozzátartozóit, hogy levelezésük­­ben kerüljék a katonai vonatko­ Magyar tankönyvek Ipolyság tanulói részére Dr. Horváth István, az ipolysági járási katonai parancsnokság tan­ügyi összekötője, szombaton ked­ves háziünnepség keretében adta át a polgári iskola tanulóinak a „Magyar a Magyarért“ akció által ajándékozott tankönyveket. Dr. Horváth, aki a volt Délszlovákia legjobb magyar szónoka volt, könnyekig megindította a kis ma­gyar diákokat. A rögtönzött házi­ünnepség, amely felejthetetlen élmény maradt az iskolának, Far­kas István igazgató zárószavaival ért véget. Toronyszentelés az evangélikusoknál Néhány hét óta az evangélikus templom keleti sarkán is torony emelkedik, rajta Krisztus keresztje mutat az ég felé. A számra ki­csiny, de lélekben gazdag egy­házközség áldozatkészsége tette lehetővé, hogy a torony felépíté­sével a Gerlóczy Tamás tervei szerint készült templom teljes be­fejezést nyerjen. Október 30-án, vasárnap délelőtt ünnepi isten­­tisztelet keretében szentelte fel a tornyot Szeberényi Lajos ev. esperes. Istentisztelet után az egy­házközség díszközgyűlést tarott. Lengyelország gyarmatokat követel Az Illustrowany Kurier Kod­­zienny feltűnő cikkben hangoz­tatja, hogy Lengyelországnak már most erélyesen követelnie kell a gyarmatokat. Az országban 35 millió lakos él, hiányoznak a meg­felelő nyersanyagok — írja a lap — és a lakosságnak nincs kivándorlási lehetősége. A leg­utóbbi lengyel-olasz megbeszélé­seken már szóba is került ez a kérdés és az olasz kormány tá­mogatást ígért. Öntözési szakiskola létesül Csabán Az Alföld öntözési munkálatainak előrehaladásával fontos munka folyik a földművelésügyi minisztériumban. Úgy értesülünk, hogy a Alföldön több öntözési szakiskolát állítanak fel, m­egyet Békéscsabán, ahol az öntözéssel már maga a város is eredményesen foglalkozott. Itt, ebben a szakiskolában díjtalanul fogják oktatni a gazdákat. A minisztériumban elhatározták, hogy a jövőben fokozott mértékben fogják fejleszteni a rizstermelést és a földművelésügyi kormány gondos­kodik a szükséges felszerelések be­szerzéséről. Megvásárolják a rizster­meléshez szükséges gazdasági gépe­ket — így a rizsvetőgépet, a hán­tolót stb. Az Alföldön az öntözőcsatornák mentén mintegy százezer katasztrális hold terül el, mely az öntözés foly­tán kiváló termőfölddé fog műve­lődni. E hatalmas területen kívánja a földművelési kormány a rizster­melést meghonosítani, melynek pro­duktivitása kétségtelen. Elesett és lábát törte egy gyermek. Réder Jenő 11 éves gyulai fiú vasárnap délelőtt a Kossuth­ téren elesett és olyan szerencsétlenül zuhant a gazda­sági vasút sínpárjára, hogy jobb lábát eltörte. A gyulai kórházba szállították be a mentők.

Next

/
Thumbnails
Contents