Békésmegyei Hírlap, 1939. március (2. évfolyam, 25-38. szám)

1939-03-01 / 25. szám

2 lenül engedelmeskedjenek, mert a legkisebb ellenkezést vagy szó­váltást is a legkeményebben meg­torolja a Szics-gárda főparancs­noksága. Elkeseredetten állapítják meg, hogy a Volosinék által fel­fújt nagyukrán terv — úgy lát­szik — szétfoszlóban van s most attól tartanak, hogy előbb-utóbb szélnek eresztik őket. Gyula városa három gyermeket küld Tokajba üdülésre Több izben megemlékeztünk róla, hogy a vármegyei egészség­­védelmi szolgálat vándor tüdő­beteggondozó röntgen-gépkocsija az egész vármegyében végigvizs­gálta az óvodás- és iskolásgyer­mekeket, valamint az oktatósze­mélyzetet, az élelmiszerkereske­dőket, borbélyokat is. Akiket e vizsgálatok során gyógykezelésre, vagy üdülésre szorulónak találnak, azokat az egészségvédelmi szolgálat a helyi hatóságok, vagy arra alkalmas és képes társadalmi szervezetek se­gítségével gyógykezeltetéshez, illetve üdüléshez juttat. Amint értesülünk, Gyula városa három iskolásgyermeket küld most To­kajba üdülésre. Tárgyalások német érde­­keltségű vállalataink árjásításáról A napokban Budapestre érkeztek a német kereskedelmi kormány­zat megbízottai, hogy az illetékes­ magyar miniszteriális hatóságok­kal tárgyalásokat kezdjenek a Magyarországon működő és még nem árjásított német érdekelt­ségű vállalatok sorsáról. A ki­küldöttek kedden délelőtt láto­gatást tettek a magyar-német kereskedelmi kamara elnökének kíséretében Törley Bálint keres­kedelmi államtitkárnál és ismer­tették a hivatalos német állás­pontot. Meglepő, hogy milyen nagy számban vannak érdekelve ezeken a tárgyalásokon német érdekeltségű magyarországi vál­lalatok, amelyeknek sorsa jelen­leg még teljesen bizonytalan. Értesülésünk szerint azok a hírek, amelyek szerint a szóban lévő vállalatok árjásítása során nagyobb számban jönnének né­met tisztviselők és szakemberek a vállalatokhoz, egyelőre csak kombinációk, melyeknek konkrét alapja nincs. Szőlőoltványok sima és gyökeres vesz­­szők, saját termésű hegyiborok megbízható beszerzési forrása. SZABÓ GYULA szőlő- és faiskola telepe GYÖNGYÖS. Kérjen árjegyzéket. Hódmezővásárhelyen és kör­nyékén sűrűn bukkannak fel hamis ezüstpénzek. A nyomozás meg­állapította, hogy valahol a kör­nyéken működik a hamispénz­­gyár, mely főleg két- és ötpen­gősöket gyárt. Békés Megyei Hírlap 1939 MÁRCIUS 1 Hatalmas sikerrel, a közönség rendkívül élénk érdeklődése mellett folytak le a Gyulai Diéta előadásai Ez alkalommal nem akarunk a Gyulai Diéta előadásainak egyen­­ként való érdemi ismertetésére rátérni. Erre majd a legközelebb kerítünk sort, amikor is ismertetni kívánjuk azt a pedagógiailag­­ is nagyszerűen összeállított egymás­utánját az előadásoknak, mely a tárgykörök egymásbakapcsoló­­dását biztosítva lehetővé tette, hogy a hallgatóság lelkében egy­séges világ-, helyesebben nemzet­szemléleti kép alakulhasson­­ki. Vasárnap délelőtt kezdődött fél 11 órakor a Diéta előadásso­rozata. A közönség pontosan meg is jelent és megtöltötte­­az Ipartestület nagytermét. Eredmé­nye volt az első Diétának mint az is, hogy , nagyobb terembe kellett át­tenni a Katolikus és Polgári Körből az előadások szín-, helyét. A közönség a társadalom minden rétegéből tevődött össze; öregek, fiatalok, férfiak, nők egyaránt összegyűltek és állandóan nagy figyelemmel követték az előadók értékes és éppen azért egyálta­lában nem könnyű fajsúlyú elő­adásait. Annak a kétségbevonha­tatlan jele az, hogy van Gyulán tudás- és által­­ában kulturvágy a társáda­ Vasárnap délelőtt is, délután is dr. Pongrácz Kálmán, a Nem­­zetpolitikai Társaság alelnöke tartott előadást. Előadásának ele­gáns könnyedsége csak annál inkább hozzáférhetővé tette a kö­zönség számára súlyos mondani­valóit. A népi gondolatnak ma­gyarországi külső és belső vo­natkozású vetületéről mondott sok mélyen alapozott gondolatot. Hétfőn dr. Mester Miklós, a Nemzetpolitikai Társaság tagja mondott sok megrázó és nagyon is elgondolkoztató adatot a ma­gyarországi nemzetiségi kérdés múltjából és jelenéből. Kerék Mihály dr., a kérdésnek Magyar­­országon egyik legavatottab bu­­várlója, a földbirtokpolitikát a nemzetvédelem tengelyébe állítva taglalta hallgatósága előtt. Ezek az országos viszonylat­ban is legelsőrendű és értékű előadások a hallgatóság tudás­­szomjas lelkében, rendkívül ter­mékeny talajra találtak és nagy tetszést váltottak ki. Ugyancsak szívesen hallgatták a felkért hozzá­szólók, Dr. Sebestény Péter, dr. Liszonyi Vince, dr. Marik Dénes és dr. Kovács Géza hozzászólá­sait is. A hallgatóság soraiból sokan igen értékes gondolatok­kal járultak hozzá a témakörnek teljes megvilágításához. Érdeme a Diétának az is, hogy még a mai túlfűtött politikai lég­körben is teljesen távol tudta tartani a napi pártpolitika meg­­nyilatkozását,, vi­svoromoa ! Lapunk zártakor még tart a keddi előadások sorozata, így ar­ról is legközelebbi számunkban közlünk ismertetést. ­ Az Országos Mezőgazdasági Kiállí­­­­tás és Vásár alkalmából fél ára utazási fontolm­ny k­apható 1 pengő 3© fillérért a Dürer-nyomdában cognír ■ A féláru jegyek érvényesek március 16-tól április 2-ig.­­■ Megtörtént Gyulán a németországi vándor­­munkások összeírása Az idén is mennek ki Német­országba mezőgazdasági munká­sok. Ezeknek az összeírása már megtörtént. Negyven párt írtak össze Gyulán. Az­ illetékes ható­ságok nyomatékosan felhívják az érdekeltek figyelmét, hogy újabb összeírás nem lesz és senki arra ne számítson, hogy az összeírtakon kívül más is kimehet Németor­szágba.­­ Sőt még az összeirottak közül is csak azok mehetnek majd ki, akiket a német bizottság is alkal­masoknak talál. Az összeírottak között csak olyan párok vannak, akik már voltak kinn Németor­szágban. Ismételjük, az összeírás le­zárult és az összeírottakon kívül más nem mehet ki. Saját érde­kében jár el tehát minden m­un­kás, ha az itthon kínálkozó mun­kaalkalmakat megragadja.­ Örökséért jött haza Amerikából — rendőrkézre került Megírták a lapok, hogy meg­halt Gyulán egy Illich nevű­ kü­­l­főnő, aki a lapok állítása szerint maga nyomorban élt, ellenben nagymennyiségű ezüstpénzt ha­gyott hátra örökül. Ennek az örökségnek az átvételére jött haza Amerikából Illich Mátyás. Itt azonban kettős meglepetés érte. Az egyik, hogy az örökség nagysága meg sem közelítette a hírét, a másik az, hogy a rend­őrség pénteken délután őrizetbe vette. Illich ugyanis jogerős ítélet alapján mintegy nyolc hó­nappal még adós volt a gyulai büntetőintézetnek, melynek kitöl­tése elől annak idején meglépett. Nyomozólevél volt ellene kiadva és a rendőrség ez alapon járt el vele szemben. Az ügyészség át­­a fogház igazgatóságának, ahol bőven elmélkedhetik afelett, hogy érdemes volt-e hazajönni. Gyulán is megtörtént a Hungarista pártszer­vezet feloszlatása Mint szerte az országban min­denütt, a rendőrség Gyulán is végrehajtotta a belügyminiszter­nek a Hungarista­ nemzetiszocia­lista párt feloszlatását elrendelő intézkedéseit. Ezzel kapcsolatban a rendőrség lefoglalta az irato­kat, a helyiséget lezárta és a vezetőség több tagját kihallgatta. Hallotta már ? ... ezt a pápua közmondást: Kicsi ugyan a kígyó, de erős a mérge, vagy ezt a kamerunit. Az em­ber nyelve olyan, mint az orosz­lán, ketrecbe zárva, ha szabad­jára ereszti, őt magát eszi meg ezt a dahomeyit: Az asszon gyerek nélkül­i elefánt, aminek, nincs orrmánya, a majanzi négerekét: Aki előbb jön a világra, előbb legel, J^^d­^magákét:A boldogság mindig a másik faluban lakik, ezt a szingaléz mondást: A rák is csak addig örül, amikor a vi­zes fazékba tesszük, amig a viz forrni nem kezd, hát a bantu négerek mondá­sát: Ha szép asszonyt viszel a kunyhódba feleségnek — az száz fej vakarást jelent, vagy amit a hasszitáknál mon­dogatnak . Nem szereti a nagy kakas, ha a kicsi is kukorékol, s amit a banduanák szoktak emlegetni: Ha beleköpsz minden kútba, honnan akarsz inni ? s végül a fán-törzsbelieknek ezt a mondását: A feleségünk elfárad ugyan az erős munkában, de ez a jó és hasznos nekünk a férfiaknak... Súlyos terrorista zavargások Haifában : 29 halott Súlyos terrorista zavargások történtek hétfőn reggel. Zsidó terroristák két bombát dobtak a tömeg közé, az egyiket az arab piac kellős közepén, a másikat a pályaudvar közelében. A halottak és sebesültek száma húsz, ezek valamennyien arabok, megsebesült azonkívüli két zsidó is. Az éjszaka folyamán Telaviv és Lydda között géprombolás kö­vetkeztében kisiklott a vonat. A mozdonyvezető, a sűtő és három arab megsebesült. A hétfőn reggel dobott két bomba 29 ember halálát okozta. A piacon robbant pokolgép jelen­tékeny anyagi kárt is okozott. Palesztina más részeiben is több merénylet történt.

Next

/
Thumbnails
Contents