Békésmegyei Hírlap, 1939. szeptember (2. évfolyam, 106-118. szám)

1939-09-01 / 106. szám

2 Egyről-másról megkezdődik az iskolai év és ezzel újból megsokasodnak a szülők ter­hei, gondjai. Nemcsak az teszi ne­hezebbé a szülők számára az iskolai év hónapjait, hogy a gyermekek isko­láztatása meglehetős anyagi áldoza­tot jelent, hanem nagyon nagy gon­dot okoz, hogy hova, melyik iskolába járassák gyermekeiket, különösen a négy polgári osztályt elvégzett leány­gyermekeiket. * * *­­ G­yulán ugyanis nincs leányközép­iskola. Nincs se gimnázium, se ke­­reskedelmi iskola, még a kereskedelmi tanfolyam is odaát van csak Békés­csabán. Akik anyagilag bírják és akik meg merik kockáztatni mindazt, amit egészségi és bizony, erkölcsi tekintet­ben is a Békécsabára való átutazga­­tás jelent, azok átjáratják gyerme­keiket a szomszédvárosba. Akiknek anyagi képessége lehetővé teszi, az beíratja leányát a gyulai gimnáziumba bejáró magántanulónak. Aki azonban nem teheti, le kell mondjon sokszor nagyon tehetséges leánygyermeke to­vábbképzéséről. * * * Ha már most arra szánja rá ma­­gát a szülő, hogy serdülőkorban levő leánygyermekét átjárassa Csabára, ez azt jelenti, hogy az átjáró diákleányka csak a legnagyobb fizikai és szel­lemi megerőltetés mellett tudja úgy, ahogy elvégezni iskolai feladatait. Reggel korán kell kelnie, hogy ide­jében eljusson az állomásra, délután jóval később és fáradtabban érkezik haza az iskolából, mint helyben lakó társnői. Fáradtan kell a tanuláshoz látnia és rendesen az éjszakai órák­ba nyúlik a másnapi lecke megtanu­lása. Sokszor még délután is Csa­bán kell maradni valamilyen külön iskolai elfoglaltság miatt és csak este ér haza a gyermek. Ilyen kö­ülmé­nyek között kell tanulnia gyulai kö­zépiskolás lányoknak. * * * D­e a fiuk részére sem áll valami nagy választék rendelkezésre. Agrár­vidéken lakunk, hatalmas tanyavilág­­gal és nincs mezőgazdasági közép­iskolánk, de nincs még alsófoka sem. Nincs felsőkereskedelmi iskolánk. Te­hát fiúgyermekeinknek is Csabára kell átjárjanak, ha a gyakorlatinak mondott pályák valamelyikére akar­nak előkészü­lni. * * * A napokban olvastuk a lapokban, hogy Szentesen téli mezőgazdasági iskolát építenek. Hát várjon a mi gazdáink nem szívesen tanulnának tovább, ha arra mód adódnék? De bizony tanulnának szíves örömest, ha volna, hol.* * * Arról már nem is beszélünk, hogy ipari középiskolánk sincs, pedig az Ipartestületnek 1000 önálló iparos­tagja van. Ez csak a családtagokkal együtt mintegy 5000 lelket jelent. Természetesen sokkal nagyobb az iparosréteg, mert hisz idetartoznak a segédek és a tanulók is. Ha ezekre és az ipari pályák felé törekvő más társadalmi tagozatból kikerülő ifjú­ságra gondolunk, körülbelül 8—10 ezer lélekre lehet tenni annak a réteg­nek a lélekszámát, amely az ipari kö­zépiskola felállítása esetén a közép­fokú ipari oktatás alapja lehetne. Nem számítva a környékből rekru­­tálódó tanulókat. Mindezek olyan szükségletei Gyula városának, melyeknek kielégítése cél­jából nem lehet elég erős és elég * # * Békésmegyei Hírlap 1939 SZEPTEMBER 1 hamar akciót kezdeni. Ebben a meg­­mozdulásban azonban ne várjunk mindent a hatóságoktól. Hatalmas társadalmi akció vezethet itt csak célra és pedig kitartó szívós moz­galom. össze kell fogni a társada­lomnak és hatóságnak egyaránt és addig nem szabad megnyugodni, mig sikert nem ér­ünk el. Végre is arról van szó, hogy minél szélesebb rétegek körében, minél nagyobb mér­tékben terjedjen a tudás. Ez pedig kormányprogram, a kitartó akció tehát feltétlen sikerrel jár. Jaross Andor: A magyar jövendő szempontjából elsősorban az élő magyar katona jelenti az értéket Jaross Andor, f­lvidéki miniszter felszólalt kedden Mohács megyei város díszközgyűlésén, amelynek keretében leleplezték Horthy Miklós kormányzó arcképét és testvérke­séggé fogadták Alsó- és Felsőverep­­mart magyarorosz községeket. írA közgyűlés mindenek előtt díszpol­gárai közé iktatta a minisztert, aki a kormányzó arcképének leleplezé­sével kapcsolatban tartott avatóbe­szédében többek között ezeket mon­dotta : |J — Kormányzónk élete, alkotása­, mindnyájunkat átható egyénisége nem más, mint a trianoni tragi­kumba zuhant helyzet optimizmusá­nak kiteljesedése . . . ^ Sorsszerű vett Horthy Mik­,e­lóg kemény magyar kiállása­i és sorsszerű további tevé-­­­kenysége a legnehezebb európai körülmények között. Az ő kezében futnak össze az erők, amelyek a magyar államot útján továbbindítják. Olyan magyar vezeti a nemzetet, aki éppen Muhi, Mo­hács, Világos és Trianon tapasztala­tain keresztül tökéletesen tudja, érzi, hogy a magyar jövende szempont­jából elsősorban az élő ma­gyar katona jelenti az ér­téket Az élő magyar katona, mert a ma­gyar vér drága kincs, mellyel c­sak akkor kell élni és úgy kell élni, ha a nemzet sorsa úgy parancsolja. De tudjuk azt is, hogy vannak nagy erkölcsi értékek is, melyeknél a nemzet sorsa parancsszó. Testvérek ! Amikor a kormányzó arcképéről le­hull a lepel, nézzetek rá és ment­setek erőit a kemény katonavoná­sokból, az államférfias bölcsességet sugárzó arcvonásokból a magyar jövendő számára. A megható Ünnepség a Hiszekegy­­gyel fejeződött be. Délután a Csele­­patak partján volt ünnepség, melyen az ünnepi beszédet Bródy András országgyűlési képviselő mondotta. j j i'wibi ii 144* ei-ji»'w-jpw ne* i m T f - F’VfiB M Nemet-orosz katonai szövetség? A már megtörtént szenzációk és bekövetkezett meglepetések szinte már érzéketlenné teszik a lelkeket minden újabb meglepetéssel szem­ben. Azonban a nemzetközi forga­tag még mindig tud szenzációkat felszínre vetni . A szerdai nap szenzációja az a berlini diplomáciai körökből elter­jedt hír, amely szerint Molotov, szovjetorosz külügyi népbiztos ber­lini látogatása a legközelebbi jövő kérdése, sőt Molotov ugyanakkor katonai bizottsággal érkezik a német fővárosba. Arról is szólnak ezek a hírek, hogy a szovjet külügyi népbiztos látogatása alkalmából a né­­met-orosz egyezményt kato­nai szövetséggé építik fel a.. vabD. Mindezt nem erősítik meg hiva­talosan, de a német lapközlemények erre engednek következtetni A Völ­kischer Beobachter egyik vezércik­kében, melynek a címe: „London kezében van a választás", azt írja, hogy Berlin és Moszkva között nem a szokásos papíregyvez­mény jött létre. Senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy a német és a szovjetorosz politikának a jelenlegi válságban egyező tárgyi érdekeik vannak. „Kü­lönösen a lengyel probléma majdnem hajszálnyira egyformának látszik akár az Odera, akár a Dnyeper fülét nézzük is" — állapítja meg a lap Ismét anya került szembe a fiával a bíróság előtt ; özv. Kéri Ferencné feljelentette a fiát, ifj. Kéri Ferencet, hogy ellopta a Hali Ferenc szarvasi gazda udva­rán álló kocsijáról a lőcsöt. Hali Ferenc is feljelentette Kérit magán­laksértés címén. A törvényszék előtt megtartott tár­gyaláson az anya kijelentette: — Azt akarom, hogy csukják be. — Egy anya hegy lehet ilyen? —­­kérdezte az elnök. — Igen is azt akarom, mert mire meghalok, mindent elver — felette Kériné. Elnök: — Mit törődik maga az­zal, hogy mi lesz a halála után? De az asszony csak megmaradt kívánsága mellett, mert — mint mondotta — a fia meg is szokta verni. A törvényszék jogerősen felmen­tette Kéri Ferencet azzal a megin­dokolással, hogy vitás, hogy tulaj­donképpen kié is a kocsi. Lehet, hogy a fiú tulajdona. A magánlak­sértés vádja alól is felmentette a bíróság a vádlottat, mert ez esetben nem nyert megállapítást a lopás, így magánlaksértésről sem lehet szó. Jókarban levő, használt háztar­tási cikkek eladók. Tomcsány­ utca 38 sz. alatt, 2-1 Államilag engedélyezett Gyorsíró- és Gépíróiskolában szeptember hó 4-től az új kezdő- és haladó tanfolyamok ismét megkezdődnek mindkét szaktárgyból. Tökéletes gya­korlati kiképzés az alapvető kezdettől a legmagasabb fokig egyénenként és csoportban. Államvizsga! Állami bizonyít­vány ! Vidékről bejárók mér­sékeltáru jegykedvezményt kapnak! Iratkozás: minden nap d. e. és d. u. a szakiskolában Corvin­ u. 27. sz. Érdeklődők részére szakiskola-prospektus­sal, s személyes tájékoztatás­­sal szolgál! _____________ Gyula megelőzte Németországot Kávéházban mesélték a következő történetet. A napokban a polgári fiúiskola egyik építésze az Erdélyi Sándor után haladt az állomás felé. Szem­bejött vele egy megfelelő szakállal és tic­ccsel rendelkező hatszázalékos. Már messziről mereven nézte az épület első emeletét. Majd megszó­­lította az építészt, legyen szíves meg­mondani, hogy ki építette az isko­lát Az építészt meglepte a kérdés, a kérdező hangjából sem sok jóra következtetett és nem nevezte meg az építőket, hanem kérdéssel válaszolt: — Mit érdekli ez magát? — Hát... és itt egy rettenetesen obscén kívánságot hangoztatott az építőkkel kapcsolatban. Megrökö­nyödve kérdezte az építész: — De mi baja van magának az építőkkel? — Hát nem látja? — folytatta a mózesivadék — és felmutatott az első és második emelet között ki­emelkedő falpárkányra. — Nem látja, hogy csupa horogkereszttel van tele az egész párkány? — Hogy a ... s bizonyára szörnyű héber átkot mormolt tajtékzó dühvel nem éppen tiszta szakállába. A meglepett építész megrökö­nyödve nézett utána és akkor látta, hogy bizony a polgárnak igaza van: csupa merő horogkereszt díszíti a kiugrót. Havonként kell az anyagkészleteket bejelenteni Az iparügyi miniszter a kereske­delem- és közlekedésügyi miniszter­rel egyetértve rendeletet adott ki az egyes anyagkészletek bejelentéséről szóló 090/1939. M. E. számú ren­delethez mellékelt jegyzék módosítá­sáról Fontos rendelkezése a rende­letnek, hogy azokat az anyagokat is, melyeket eddig negyedévenként kel­lett bejelenteni, ezentúl havonként, mégpedig először az 1939. évi aug. hó 3- ik napján meglévő állapot szerint kell bejelenteni. Ezenfelül a rendelet a bejelentési kötelezettség alá eső néhá­ny anyagnál a bejelen­tési kötelezettség alá eső legkisebb mennyiséget csökkenti. Főző mindenes azonnali belépésre felvétetik. Megyeház­ u 3 2-1 Négy db 1 éves sertés eladó. Ért. Krisztinaváros, Pap u. 10.

Next

/
Thumbnails
Contents